Nieuws

Notulen 07/09/04

Verslag van de BOL-bijeenkomst op 7 september 2004.

 

Aanwezig: Inge Puyman, Anny Koenders (schriftelijke reactie), Ewold van Gussenhoven, Abel Perdon, Jan Twigt, Rinske Twigt, Christien Bolt, Wim v.d. Brink, Hessel Sikkema (eerste helft, schriftelijke reactie), Dennis Jonkhout (eerste helft), Maarten Brinkman (schriftelijke reactie), Pieter v.d. Zouwen, Alice van Rooij, Gertjan Brug, Hein van Kruysdijk, Arjan Dorrestijn (later), ???, Monica Denneman (verslag)

Afwezig met bericht: Bert v.d. Roest, Frank Fekken, Wim C. van Loon (schriftelijke reactie), Lou Gast, Adri van Geelkerken, Harry v.d Bosch (schriftelijke reactie), Ies Wichers (schriftelijke reactie), Henk Frings (schriftelijke reactie)

 

Inleiding:

Tijdens deze BOL-vergadering zal een besluit moeten worden over de toekomst van het BOL.

Hiervoor zijn 2 voorstellen gemaakt: 1) Algehele opheffing van het BOL 2) Afbouw BOL-maatschappelijke activiteiten / BOL alleen als actiegroep verder.

Aanleiding om na te denken over de toekomst van het BOL is het wegvallen van de id-baan.

M.i.v. 1 juli 2005 zullen alle id-banen gaan vervallen. Alle id-medewerkers zijn in 4 groepen verdeeld: -1. direct bemiddelbaar, -2. opstapbaan -3. vangnetbaan -4. wsw

Voor 1. stopt de subsidie per 1 juli 2005, voor 2. en 3. zal er een gedeeltelijke subsidie blijven tot 2008.  Werkgevers die een id-medewerker in dienst nemen konden een premie van totaal 37.000 aanvragen bij de gemeente en het rijk. Het BOL heeft dit gedaan en toegekend gekregen. Met dit geld zou de id-medewerker 1 tot 1 ½ jaar langer kunnen blijven, als de medewerker daarna ook nog in dienst kan blijven. Het BOL heeft tot 1 december 2004 de tijd om financiering te zoeken om de id-baan regulier te maken en gebruik te kunnen maken van de premie. De gesprekken met DMO en Portes hebben niets opgeleverd.

Dit weekend is er een bericht in de krant gekomen dat id-ers tot 2008 zouden kunnen blijven werken in de id-regeling als zij nog geen andere baan hebben (baangarantie). Hier is echter niet over terug te vinden in een B&W-besluit.  Onduidelijk is wat dit voor de BOL-id-er betekent. Monica is ingedeeld in de groep ‘direct bemiddelbaar’ en zit in een reintegratietraject om een ander baan te vinden. Zij heeft aangegeven niet tegen het minimumloon in een reguliere baan bij het BOL te willen werken. Zolang zij onder de id-regeling valt zal zij zolang zij geen andere baan heeft bij het BOL blijven werken.

 

Voorstellen:

Na een discussie over de 2 voorstellen is besloten om geen scheiding te maken tussen de maatschappelijke activiteiten en de belangenbehartiging. Er zijn een aantal nieuwe voorstellen op tafel te komen liggen:

            Oorspronkelijke voorstellen:

  1. Algemene opheffing
  2. Afbouw maatschappelijke activiteiten

Nieuwe voorstellen:

  1. BOL blijft bestaan, politiek overtuigen van belang
  2. Ludiek opheffen van het BOL als signaal
  3. Wijkraad erbij betrekken
  4. 3-partijenoverleg: politiek/BOL/Portes
  5. Portes als concurrent

 

Besluit:

Unaniem wordt besloten dat het BOL niet opgeheven wordt (voorstel 3). Het BOL wil tot een 3-partijenoverleg komen (voorstel 6).

Het uitgangspunt is het voortbestaan van de huidige situatie, wij willen alle activiteiten kunnen blijven uitvoeren. De vraag hoe dit behouden kan blijven zal aangegeven worden op 8 september a.s. bij ‘de gemeenteraad in Zuid’ en in het gesprek met Gispen en met Spekman.

De reactie van Wim van Loon (zie hieronder) geeft het beste weer wat het BOL is. Verder zal dat wat Monica doet beter benoemd moeten worden (niet alleen maar administratieve kracht).

Er zal zorgvuldig worden omgegaan met wat er naar buiten komt. Het BOL moet beter verkocht worden aan bewoners, niet alle bewoners weten wat het BOL precies doet.

 

Afspraken:

Een klein groepje zal zorgen voor het verslag van deze avond, iets voorbereiden voor de bijenkomst van de gemeenteraad in Zuid op 8 september en het gesprek op 13 september met Gispen voorbereiden.

 

 

Reactie Wim van Loon (BOL):

Het BOL is in de laatste jaren een vruchtbare voedingsbodem gebleken, waar
diverse initiatieven van zowel individuele als georganiseerde bewoners zijn
ontstaan. Hoewel het tegendeel niet te bewijzen is, zouden deze (deels of
geheel) wellicht niet tot ontplooiing gekomen zijn als het BOL met haar
netwerk, (materie)kennis, inzicht, beschikbare budget, ervaring, beschikbare
tijd en inzet niet had kunnen faciliteren.

Het BOL biedt, als gebleken betrouwbare partij en rechtspersoon,
mogelijkheden voor individuele burgers, bewonersverenigingen of
actiegroepen, mogelijkheden om de financiële en administratieve zaken uit te
kunnen besteden. Het BOL treedt vaak op als budgethouder, draagt zorg voor
aanvraag van geld en middelen, zorgt voor betalingen en afrekeningen naar de
subsidieverstrekkers, zodat alle aandacht gericht kan worden op de actie of
activiteit.

Het BOL heeft, vanwege de opgebouwde kennis (m.n. hoe het ambtelijke en
politieke apparaat formeel en informeel werkt), het uitgebreide archief,
informatie uit vele bronnen (zoweel formele als informele)en kan – vaak
eerder dan de individuele burger dat kan – vroegtijdig inschatten en
onderkennen welke ontwikkelingen, plannen of ideeën leven bij de politiek en
de ambtenaren. Hierdoor kan het BOL de waakhondfunctie als geen andere
partij in Lunetten uitvoeren.

 

Kort samengevat, het BOL is:

-Rechtspersoon

-Budgethouder

-Aanspreekpunt

-Waakhond

-Facilitator

-Administrateur