Nieuws

Notulen 1 november 2005

Notulen vergadering BOL1 november 2005

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Ruud Kamp, Lou Gast, Wim van den Brink, Leo Verbon, Dennis Jonkhout, Christien Bolt, Gerard Agterberg, Abel Perdon, Corinne Bekker, Bert Bakker, Lia Oosterwaal, Maarten Brinkman (notulist)

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur

Vaststellen agenda

Na de mededelingen komen de punten die Gerard Agterberg en Lou Gast over het bestemmingsplan naar voren willen brengen.

Het winkelcentrum komt als afzonderlijk punt op de agenda, na het punt ?communicatie?

Vaststellen concept-notulen 4 oktober 2005

Opmerkingen : p.1, punt mededelingen: de letters op de site van de VNL zijn te klein

P.2, punt voortgang jongerencafé: het jongerencafé, zoals de initiatiefnemers Sam en Vincent het willen invullen, is bedoeld voor jongeren tot 25 jaar.

P.2, punt verkiezingswensen: ?prioritering aanbrengen? schrappen.

Naar aanleiding van de notulen: over de ontwikkelingen inzake het jongerencafé meldt de voorzitter dat er voor 17 november een vergadering is gepland om alle partijen, exclusief de jongeren, maar met de DMO, bijeen te brengen. Portes wil roken, drinken en blowen niet toestaan, maar verder is er over alles te praten. Het wijkbureau wil bovendien een overdekte ruimte op de vierde jongerenplek (Park de Koppel). Sam en Vincent zijn in gesprek met het Inloophuis. Er wordt bekeken of dat een geschikte plaats voor het jongerencafé zou zijn.

Aansluitend bij dit punt, wordt opgemerkt dat er veel klachten zijn over Reiderland, de derde jongerenplek. ?s Nachts, met name in de weekends, is er veel overlast. Het loopt daar momenteel qua geluidsoverlast en troep, lelijk uit de hand. Christien Bolt zal een e-mail over deze kwestie naar het wijkbureau sturen.

De notulen worden vervolgens vastgesteld.

Mededelingen

Aanvullingen op de lijst van mededelingen op de agenda:

. Op 24 november is de uitreiking van de Utrechtse Veiligheidsprijs.

. De Historisch Kring Tolsteeg Hoograven vraagt of Lunetten een bijdrage in de culturele sfeer zou kunnen leveren aan de middag waarop het wijkboek over Utrecht Zuid wordt gepresenteerd (half december bij Pastoe).

De naam van zangkoor Plateau wordt genoemd. Verder zou men bij Sandra de Graaf kunnen informeren. Maarten Brinkman zal namen aan de HKTH doorgeven.

. Op 21 december wordt het rapport Lunetten Ouderenproof in Aristo overhandigd aan wijkwethouder Hans Spekman.

. Gerard Agterberg heeft een waterplan ontvangen, een visie van het hoogheemraadschap en de gemeente op het waterbeheer in de stad. Hij zal een kopie aan Christien sturen.

Bestemmingsplan

Lou Gast: het Ontwerpbestemmingsplan bevat kaartmateriaal, waarop, volgens de gemeente, foute kadastrale gegevens op Engelsmanplaat zijn opgenomen. Het gaat om het al dan niet onttrekken van stukken grond aan de openbare ruimte. Lou heeft een concept voor een brief van het BOL aan de raadscommissie opgesteld. De vraag is of het BOL deze kwestie tijdens de inspraak op 22 november nog eens gaat beklemtonen. Wim van den Brink herinnert eraan dat er jaren geleden ook al van alles en nog wat mis was met de tekeningen.

Gerard Agterberg wil op 22 november inspreken over de wens van bewoners van de Betuwebuurt om woningen aan de achterzijde uit te bouwen. Verzoeken zijn tot nu toe steeds afgewezen, met verschillende argumenten. Nu er een nieuw Ontwerpbestemmingsplan ligt zou Gerard de wens van de Betuwebuurt opnieuw aan de raadscommissie willen voorleggen. Volgens Wim van den Brink zijn er geen restricties voor de Betuwebuurt; die gelden alleen voor woningen aan de rondweg.

De voorzitter stelt voor om in te spreken op 22 november. Hij zal spreektijd aanvragen. Hein, Lou, Gerard en Wim zullen op 3 november een en ander voorbereiden en de strategie bepalen.

Verkiezingswensen van Lunetten
Er ligt een nieuwe ?lijst van wensen van Lunetten?, met een aanbiedingsbrief voor de politici. Abel Perdon licht toe. Er volgt enige discussie, met name over de formulering van de wensen. De kolom ?misschien? op de vragenlijst wordt geschrapt. De wens van transparantie (controleerbare berekening) bij het bepalen van de WOZ-waarde wordt toegevoegd. De derde alinea van de brief wordt geschrapt en een verwijzing naar de ?boodschappenlijst? van de raad op wijkbezoek toegevoegd. Binnen enkele dagen zal Abel een herziene versie aan het BOL sturen. Uiterlijk 8 november gaan brief en wensenlijst de deur uit. Het is de bedoeling dat de fracties vóór 8 december reageren. De debatavond is op 7 februari 2006.

Natuurwerkdag

Lia Oosterwaal licht toe: op zaterdag 5 november is er een landelijke natuurwerkdag. Het wijkbureau vond het een goed idee Lunetten er deze keer bij te betrekken. In Park De Koppel moet stevig gesnoeid worden. Er is voor gekozen om dit samen met bewoners te doen. Jongeren zijn actief op de forten. Het BOL zal materiaal van het wilgenknotten beschikbaar stellen.

Actielijst 4 oktober

Jongerencafé: op 17 november is er een vergadering over deze kwestie. Jongerenplek 4 wordt mogelijk voorzien van een dak.

Wensenlijst Lunetten: de werkgroep rondt de werkzaamheden binnenkort af.

Communicatie

Het punt van de interactieve wensenlijst wordt verschoven naar de volgende vergadering.

Besloten wordt dat de conceptnotulen na twee weken worden rondgestuurd. Als er binnen twee dagen geen reacties op komen, worden ze in concept op de site gezet.

Winkelcentrum

De winkel van C1000 is voor een belangrijk deel dichtgeplakt. Deze situatie wijkt nogal af van de afspraken die destijds vastgelegd zijn. Wim van de Brink toont aan de hand van tekeningen aan hoe de toestand momenteel is.

Wim en Hein zullen een brief aan de bedrijfsleider schrijven om hem erop te wijzen dat de huidige situatie niet in de geest van de overeenkomst is.

Naar aanleiding van de opmerking van Wim dat hij de uitstalling van de winkels in de buitenruimte beperkt zou willen zien ontstaat een discussie over deze uitstallingen. De meningen lopen uiteen. Sommige aanwezigen menen dat de uitstallingen de doorgang belemmeren, anderen vinden dat ze de levendigheid van het winkelcentrum bevorderen.

Wim zal, namens het BOL, maar zonder mandaat, de KVO-bijeenkomst bijwonen. Hij zal daarbij o.a. informeren naar de uitbouw bij de snackbar. Besloten wordt tenslotte om de projectontwikkelaars van het winkelcentrum uit te nodigen voor een volgende vergadering.

Rondvraag

Dennis Jonkhout wijst erop dat er nog teveel winkelwagentjes worden meegenomen. De voorzitter adviseert hem dit probleem op de website te zetten.

Wim van den Brink meldt dat op 29 oktober de aanbesteding van de as Musketon ? Furkaplateau heeft plaatsgevonden

Abel Perdon vraagt wat er is geworden van het project is dat twee studenten van de HKU een jaar geleden in de BOL ?vergadering zijn komen toelichten. Hein zal Pieter van der Zouwen er naar vragen.

Lia Oosterwaal meldt dat de bewoners van de Amerongseberg voor de vervanging van hun cv-ketels met Breman in zee zijn gegaan en niet met de firma Feenstra.

Corinne Bekker meldt dat wethouder Gispen de op 22 september (tijdens de vergadering van de commissie MO) beloofde oplegnotitie over de speeltuinen niet heeft geschreven. Bewonersgroepen zullen nu gemeenschappelijk de raadscommissie hierover schrijven. Het BOL, zo wordt besloten, zal mede ondertekenen.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur

Actielijst

Christien Bolt zal een e-mail over het Reiderland naar het wijkbureau sturen.

Gerard Agterberg heeft een waterplan ontvangen en zal een kopie aan Christien sturen.

Hein van Kruysdijk, Lou Gast, Gerard Agterberg en Wim van den Brink zullen de inspraakbijeenkomst over het bestemmingsplan van 22 november voorbereiden. Hein zal spreektijd aanvragen.

Abel Perdon zal een herziene versie van de wensenlijst van Lunetten naar het BOL sturen. Voor 8 november gaat de lijst naar de raadsfracties.

Hein van Kruysdijk en Wim van den Brink zullen de bedrijfsleider van C 1000 een brief schrijven over de aanblik van de winkel, die afwijkt van de afspraken die daarover zijn gemaakt.

De projectontwikkelaars van het winkelcentrum uitnodigen voor een volgende vergadering.

Hein zal Pieter van der Zouwen vragen naar HKU.