BOL notulenNieuws

Notulen 5 oktober 2004

Notulen vergadering BOL, d.d. 5 oktober 2004

Aanwezig : Pieter van der Zouwen, Gertjan Brug, Dennis Jonkhout, Lou Gast, Jan Ruijs, Ewold Gussenhoven, Bert Bakker, Abel Perdon, Christien Bolt, Hein van Kruysdijk, Maarten Brinkman (later), Monica Denneman.

Afwezig : Wim van Loon, Anny Koenders, Wim v.d. Brink, Hessel Sikkema

Gasten : Peter Jan Schep (Schuitema Vastgoed),

Esther, Anouk en Olav van de afdeling Entertainment Management van de HKU

(email: olav_van_der_laag@hotmail.com )

Gerda Wagemakers (leidinggevende Jeugd van Portes)

1. Voortbestaan Sinterklaas in Lunetten .

Door de bezuinigingen kan Portes in de toekomst geen Sinterklaasfeest meer organiseren. Dit jaar wordt het feest nog in afgeslankte vorm georganiseerd. Portes zoekt nu al vrijwilligers, die het volgend jaar kunnen overnemen. Die vrijwilligers zouden dan dit jaar kunnen meelopen met de beroepskracht van Portes.

Voor volgend jaar zijn vanuit Portes geen financiële middelen beschikbaar. Portes stelt wel de theaterzaal beschikbaar. De winkeliers nemen in principe een deel van de kosten voor hun rekening.

De aanwezigen zijn van mening dat het BOL de organisatie niet moet overnemen. Er kan wel een oproep gedaan worden om vrijwilligers te werven. Hein stelt Gerda van ons besluit op de hoogte.

2. Voorstellen studenten HKU en doel van hun komst

De studenten zijn bezig met een marketingproject gericht op de bewoners van Zuid (Lunetten en Hoograven). Ze moeten een analyse van de wijk maken, inventariseren wat er leeft en de culturele behoefte van de wijkbewoners in kaart brengen. Op basis van de uitkomst van hun onderzoek moeten ze een programma van een week samenstellen, gericht op sociale cohesie. Er is in principe geen budget voor uitvoering van dat programma.

3. Toelichting op bouwaanvraag C1000

Peter Jan Schep van Schuitema Vastgoed komt naar aanleiding van een door ons ingediende zienswijze gericht tegen de uitbreiding van C1000 een toelichting geven op de plannen.

Onze kritiek richtte zich op drie punten:

a) het afplakken van de ramen: De heer Schep geeft aan dat na de verbouwing het grootste deel van de ramen afgeplakt zal worden tot een hoogte van max. 1.40 meter.

b) de buitenstalling van de winkelwagens: Met het inpandig stallen van de winkelwagens gaat nu eenmaal kostbare winkelruimte verloren. Er zijn de heer Schep geen afspraken bekend over het eventueel inpandig opslaan van de winkelwagens, maar hij is bereid mee te denken over een oplossing. Geconstateerd wordt dat de projectgroep winkelcentrum en de heer Schep blijkbaar niet met dezelfde ambtenaren praten. Hein vraagt dat na bij projectleidster Marion van der Put.

c) Verschraling van het winkelaanbod door de uitbreiding van C1000: De heer Schep deelt ter vergadering een historisch overzicht uit en constateert dat er alleen bij de schoenmaker sprake was van een uitkoop. De Nota Detailhandel ondersteunt de uitbreiding van supermarkten. Schaalvergroting is nodig gezien ontwikkelingen aan het Smaragdplein (Lidl) en op Kanaleneiland (AH XL)

4. Ingekomen post

Er is een reactie binnengekomen op onze zienswijze ten aanzien van verbreding van de fietsbrug Ravelijnpad. Onze bezwaren zijn ongegrond verklaard. Lou en Hein bekijken of er nog gereageerd moet worden op deze afwijzing.

5. Discussienota rol BOL

Na brede discussie lijkt de meerderheid van de vergadering voor een meer aktiehoudend karakter van het BOL te zijn dan in eerdere bijeenkomsten. De welzijnspoot blijkt ook grote nadelen met zich mee te brengen; professionalisering geeft verplichtingen die niet altijd gewenst worden. Met name de cultuur en sfeer binnen het BOL moeten gehandhaafd blijven. Pieter, Bert en Hein stellen een missie statement op.

6. Rondvraag

12 oktober komt de begroting aan de orde in de gemeenteraad. Hein en Gertjan bereiden een inspreektekst voor.

Gertjan zoekt uit wat de gevolgen van de recente besluitvorming rond Randstadspoor zijn voor de ontwikkeling van het Furkaplateau. In het verlengde daarvan: wanneer kan er een reactie verwacht worden op de reeds eind vorig jaar ingediende zienswijze op de visie Furkaplateau.

De borstelwagen van de RHD kan niet onder de nieuwe luifels komen. Een kleinere wagen moet door de RHD gehuurd worden bij een andere veegpost. Dit probleem zal door Christien worden ingebracht in de projectgroep die zich o.a. bezig houdt met het beheer van het winkelcentrum.

Actiepunten:

Gerda Wagemakers op de hoogte stellen – Hein

Missie statement opstellen – Hein, Bert, Pieter

Mogelijke reactie op afwijzing zienswijze Ravelijnpad – Lou, Hein

Inspreektekst begroting – Gertjan, Hein

Stand van zaken ontwikkeling Furkaplateau in relatie tot

recente besluitvorming rond Randstadspoor – Gertjan

Probleem veegwagens doorgeven aan projectgroep WC – Christien