BOL notulenNieuws

Notulen van dinsdag 18 november 2008

Notulen van dinsdag 18 november 2008

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Ties Bressers, Lou Gast, Ruud Kamp, Pieter van der Zouwen, Abel Perdon, Bert van der Roest, Christien Bolt, Maarten Brinkman (notulist), Jozefien Vleming (punt vrije hond), Noortje van der Roest (punt vrije hond), Rob Louws (punt ALU)

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur.

Postlijst

Er zijn geen opmerkingen bij de postlijst.

Beatrixpark voor de vrije hond

Het BOL heeft een afschrift ontvangen van een brief aan het wijkbureau van hondenbezitters, die voorstellen het park open te stellen voor ongelijnde honden. Jozefien Vleming, opsteller van de brief, licht toe. Ze vindt het jammer dat honden niet onaangelijnd mogen rondlopen. Sinds kort controleren stadswachten in het park. Menig baasje met een onaangelijnde hond heeft al een boete gekregen. Er volgt enige discussie. De vergadering is tegen vrijgeven van het hele park voor onaangelijnde honden. Er wordt gewezen op honden die springen naar fietsers op het Houtensepad of  die kinderen en hardlopers lastig vallen. Een herinrichting van het park zou een oplossing kunnen zijn. Bijvoorbeeld vrije hondenuitloop in de voormalige paardenwei in plaats van langs het Houtensepad. Jozefien zal dit voorstellen op het spreekuur van de wijkwethouder. Het BOL biedt aan te helpen bij gesprekken met ambtenaren

Mededelingen

Het leefbaarheidsbudget voor de verwerving van het archief van Peter Sneltjes is toegekend. Voorwaarde is dat er begin volgend jaar een tentoonstelling komt met materiaal uit het archief. Maarten zal die tentoonstelling inrichten. Peter heeft schriftelijk afstand gedaan van zijn archief ten gunste van het BOL. Ties zal het wijkbureau vragen het geld voor de verwerving van het archief naar het BOL over te maken.

Het kunstwerk de Musketon komt voorlopig niet terug. De gang van zaken roept irritatie op. Abel zal een voorzetje maken voor een reactie.

De brief over de inspraaktermijnen is ter afdoening naar de Dienst Wijken. Bert meldt hierbij dat Giesberts erkent dat er wel eens iets mis gaat, maar dat het werk wel moet doorgaan.

Lou gaat naar de bewonersavond van Stade op 9 december.

Notulen vergadering BOL 21 oktober 2008

De volgende punten van de actielijst blijven staan:

. Rob zal het verslag van de bijeenkomst van Platform A 27 met wethouder De Weger en Rijkswaterstaat op de website zetten

. Hein zal Jos Berkers uitnodigen voor de vergadering in januari (opbouwwerk Lunetten)

. Iedereen stuurt per e-mail steekwoorden, vragen aan Jos, aan Hein

De overige punten zijn afgehandeld.

De notulen worden vastgesteld.

Opmerkingen bij de zienswijze ALU

. De Waterlinieweg is een probleem. De verwachte intensivering van het verkeer zal voor extra belasting zorgen bij de lunetten, juist op de plaatsen waar men in de Gebiedsvisie wil kappen.

. We moeten voorkomen dat Lunetten een tangentfunctie krijgt (transferium bij het station)

. Volgens de GG en GD is alleen het jaargemiddelde fijnstof van betekenis voor de gezondheid, maar onderzoek heeft uitgewezen dat ook de pieken al een ongunstige invloed op de gezondheid hebben. Abel zal deze drie punten kort op papier zetten en aan Christien doorsturen. Christien zal het stuk versturen. Christien zal de mogelijkheden onderzoeken van de aanschaf van meetapparatuur voor fijnstof en van financiering uit het leefbaarheidsbudget. Rob zal de literatuurlijst aanvullen en aan Christien doorsturen.

Wijkavond 26 november 2008

De folders zijn rondgebracht, een voorzitter is gevonden. Christien en Maarten zullen tijdens de avond aantekeningen maken. Robert Jan zal via een beamer voor samenvattingen zorgen.

Vaststellen concept-huishoudelijk reglement

Bol kern heeft het concept van Abel en Ruud geamendeerd. Het ligt nu ter goedkeuring bij de BOL vergadering.

. Art. 6 over de kascommissie wordt geschrapt.

. Amendement: het bestuur verstrekt de besluitenlijst van het bestuur aan de plenaire vergadering.

. Toevoegen bij art. 1.8: tenzij het bestuur anders beslist.

. Bij art. 4.6 wordt het contract van art. 4.2 vermeld.

Met deze wijzigingen is het nieuwe huishoudelijk reglement vastgesteld.

 

Functioneren werkgroepen

Het punt functioneren werkgroepen komt op de agenda van de volgende BOL kern vergadering.

Rondvraag

De voorzitter meldt dat het kerstdiner plaatsvindt op 17 december in de Musketon

Lou was bij een bijeenkomst van Vlek 19, gemeente en ProRail. Wim van den Brink was er ook. Het was een ‘positieve bijeenkomst’. Onverwacht kwam er bij dat het Furkaplateau nieuw wordt ingericht. Er komt een klankbordgroep met Vlek 19, de Groene Lunet en BOL. Lou zal hierbij betrokken blijven.

Christien probeert al wekenlang Steffen Hofstra te bereiken over een concept-voorstel m.b.t. de watercompensatie in het kader van de spoorverdubbeling. Hofstra had toegezegd een door de gemeente en partijen opgesteld voorstel te willen voorleggen aan bewoners voordat het naar de minister gaat.

Abel meldt dat wethouder De Weger heeft toegezegd dat er een extra bijeenkomst over ’t Goylaan komt.

Bert heeft de indruk dat het water in Lunetten weer dichtslibt. Abel voegt hieraan toe dat hij bij het waterschap al eerder melding heeft gemaakt van vervuiling van het water bij Gaasterland.

Bert meldt dat er acht Lunettense jongeren bij de opbouw van de geluidsstudio in Muskieto zijn betrokken. Het loopt goed. Ook meldt hij dat er op 25 november een avond van de PvdA over ALU in de Kargadoor is. Christien zal dit bericht rondsturen.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur.

 

 

Actielijst

. Ties zal het wijkbureau vragen het geld voor de verwerving van het archief naar het BOL over te maken.

 

. Abel zal een voorzetje maken voor een reactie op de mededelingen dat het kunstwerk de Musketon voorlopig niet terugkomt.

 

. Abel zal de drie toevoegingen op de zienswijze ALU kort op papier zetten en aan Christien doorsturen. Christien zal de zienswijze versturen.

 

. Christien zal leefbaarheidsbudget aanvragen voor het bestellen van een kastje om fijnstof te meten.

 

. Rob zal de literatuurlijst ALU aanvullen en aan Christien doorsturen.

 

. Christien zal het bericht rondsturen dat er op 25 november een avond van de PvdA over ALU in de Kargadoor is.

 

 

 

Punten van de vorige actielijst:

 

. Rob zal het verslag van de bijeenkomst van Platform A 27 met wethouder De Wegeren Rijkswaterstaat op de website zetten

 

. Hein zal Jos Berkers uitnodigen voor de vergadering in januari (opbouwwerk Lunetten)

 

. Iedereen stuurt per e-mail steekwoorden, vragen aan Jos, aan Hein