NieuwsThema-avondVeiligheid

Beknopt verslag van de wijkavond over veiligheid in Lunetten

Beknopt verslag van de wijkavond over veiligheid in Lunetten, 24 april 2006 in de Musketon

De voorzitter van het BOL, Hein van Kruysdijk, opent de avond en heet iedereen welkom, de drie sprekers van deze avond: burgemeester Annie Brouwer-Korf, verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid in de gemeente Utrecht, Paul van Beijnum, gebiedsmanager veiligheid van Wijkbureau Zuid en wijkchef Frank van Ramselaar van politiedistrict Tolsteeg; verder de jongerenwerker van Portes, gemeenteraadsleden en de Lunettenaren.

Aanleiding voor deze avond is de enquête van oktober 2006: op 1 van de top 5 (De Lunettense Opgave) hadden de inwoners van Lunetten ‘veiligheid’ gezet. Op de wijkavond van 31 oktober 2006 is de afspraak gemaakt in het voorjaar van 2007 een avond te beleggen over veiligheid; een zeer actueel thema: de nieuwe Utrechtse wijkenmonitor is zojuist verschenen, evenals de misdaadmeter van het AD. De voorzitter geeft vervolgens het woord aan burgemeester Brouwer.

De burgemeester beklemtoont het belang van wijkavonden. Door dergelijke avonden krijgt zij een goed beeld van wat de mensen bezig houdt. De wijkenmonitor is net uit, zodat we kunnen zien hoe het er in Lunetten voorstaat. Een van de grootste problemen in Utrecht is inbraak; geweld is flink teruggedrongen. Inbraak in woningen en auto’s is een plaag. Hierop is een forse investering nodig. In de Atlas van Nederlandse Gemeenten staat Utrecht, in een vergelijking van 50 gemeenten, op de tweede plaats qua aantrekkelijkheid. Maar de uitdaging is om hard aan de slag te gaan ten aanzien van woninginbraken, afspraken te maken over goede beveiliging van woningen.

Pieter van der Zouwen, de voorzitter van de bijeenkomst, geeft een korte uitleg van de avond. Het is de bedoeling dat de aanwezigen zelf actief worden. Hij geeft vervolgens het woord aan wijkchef Frank van Ramselaar en Paul van Beijnum van het Wijkbureau voor de presentatie van de cijfers in de nieuwe Wijkenmonitor.

Van Beijnum toont, aan de hand van grafieken, de actuele cijfers van Lunetten in vergelijking met de cijfers van voorgaande jaren en van Wijk Zuid en van Utrecht als geheel. Eveneens  schetst hij de regierol van het wijkbureau bij de aanpak van wijkveiligheid.

De criminaliteitscijfers van Lunetten over de periode 2002-2006 zijn in het algemeen gunstig ten opzichte van de stad als geheel. Het gevoel van onveiligheid is ook teruggelopen, maar is hoger dan het stedelijk gemiddelde. Van Ramselaar licht vervolgens enkele kwesties toe, zoals autokraak, woninginbraak en jongerenoverlast. Lunetten heeft een relatief hoog inbraakcijfer, hoger dan het gemeentelijke gemiddelde en er is sprake van een stijging ten opzichte van 2005. Preventie is van groot belang; daarvoor zijn ook afspraken met de woningbouwcorporaties nodig. Ten aanzien van de jongerenoverlast wordt ingezet op het JOS-project, worden straatgroepen in beeld gebracht en worden contacten met jongeren onderhouden.

Vervolgens worden er vanuit de zaal vragen gesteld. Die gaan met name over het verdwijnen van politieposten en de sluiting van de publieksfunctie van Bureau Tolsteeg.

De burgemeester antwoordt: er moeten zoveel mogelijk agenten op straat, dat is belangrijker dan, voor weinig aangiften, een bureau openhouden. Een politie die actief is in het uitvoerende werk is het beste om de criminaliteit te bestrijden. Aangiften kunnen via internet worden gedaan. Er volgen vanuit de zaal verscheidene kritische reacties op dit antwoord; internet is niet voor iedereen een oplossing. De burgemeester antwoordt dat men in zo’’n geval een afspraak kan maken met de wijkagent. Daarnaast zijn er kritische opmerkingen over de manier waarop de politie met klachten omgaat; sommige bewoners vinden dat hun klachten  niet serieus worden genomen.

Na de pauze gaan de aanwezigen uiteen in groepen: A overlast; B vandalisme; C woninginbraak; D diefstal (autokraak, fietsendiefstal); E geweld en roof.

Er vormen zich maar liefst drie groepen ‘overlast’; voor de groep ‘geweld en roof’ meldt zich niemand. Na discussie in de groepen komen de besproken kwesties terug in de zaal. De groepsvoorzitters doen verslag, de kernpunten worden genoteerd op het scherm. De meeste (positieve) aandacht trekt een van de drie groepen ‘overlast’, die hoofdzakelijk bestaat uit ongeren die bekend staan als hangjongeren.

De burgemeester reageert op de punten die vanuit de groepen naar voren zijn gebracht. Ze vindt het bemoedigend dat er zoveel mensen op deze avond van het BOL zijn afgekomen. Frank van Ramselaar waardeert het zeer dat bewoners oplossinggericht te werk gaan. Pieter van der Zouwen laat weten wat er met de gegevens gebeurt. De kernpunten uit de discussiegroepen worden uitgewerkt. Na enkele reacties uit de zaal rondt Pieter van der Zouwen de discussie af. Hein van Kruysdijk sluit de avond.

De vergadering werd bezocht door ca. 130 bewoners, waaronder een tiental jongeren. In kleine groepjes in de zaal en aan de bar gaan de gesprekken nog enige tijd door.

Maarten Brinkman

Mei 2007