Nieuws

Notulen vergadering BOL 1 februari 2005

Notulen vergadering BOL 1 februari 2005

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Gertjan Brug, Henk Frings, Wim van den Brink, Ewold Gussenhoven, Lou Gast, Christien Bolt, Ria Valkenburg (alleen bij ingelast agendapunt), Wim van Loon, Bert Bakker, Lia Oosterwaal, Leo Verbon (later), Frank Fekken (later), Maarten Brinkman (notulist)

Afmelding: Pieter van der Zouwen

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur.

Toegevoegde agendapunten

Aan de agenda worden toegevoegd het punt ?parkendag? en het punt ?drukte rond de scholen?, dat Ria Valkenburg aan de orde wil.

Notulen 30 november 2004

De notulen van de vergadering van 30 november worden vastgesteld. Enkele zaken die vragen oproepen komen op de agenda terug.

Mededelingen

Monica Denneman zit momenteel thuis. De voorzitter gaat in het kort in op de ontstane situatie. Men is op zoek naar een bemiddelaar.

Er is vanavond in Mereveld een inloopavond over de spoorverdubbeling aan de andere, Houtense kant van het viaduct. Leo Verbon en Frank Fekken zijn er naar toe.

De ?Glühweinbijeenkomst? van VNL en BOL in december was geslaagd. Die ?houden we erin?, al hadden er meer BOL-lers mogen zijn.

Gertjan Brug en Hein van Kruysdijk hadden een gesprek met Jos Berkers (Portes)over de Musketon. Wanneer de hypotheek van de Musketon in 2008 afloopt, zou er eindelijk wat meer financiële ruimte moeten komen voor de verbouwing van de Musketon, maar het geld is tegen die tijd al op aan het ?kindercluster? in Hoograven. Wethouder Spekman heeft laten weten dat hij hier wel iets aan wil doen.

Voor de speeltuin zou 2005 een overgangsjaar zijn met, volgens de belofte van wethouder Gispen, dezelfde capaciteit (= openingstijden) als in 2004. Maar nu blijkt dat de wethouder zijn 2005=2004 belofte niet is nagekomen, want de capaciteit van de speeltuin is gehalveerd. De bijeenkomst van 2 februari 2005 in het Wijkbureau is de uitgelezen gelegenheid om raadsleden hierop aan te spreken. De spreektekst van de werkgroep Fort Luna/BOL hierover is klaar.

Er is nog geen opvolger voor de vertrekkende penningmeester Wim van Loon gevonden

Ingelast agendapunt: drukte rond de scholen

Ria Valkenburg wil haar zorgen en die van haar buurtgenoten over de grote mate van drukte rond de scholen in de vergadering neerleggen. Die drukte zal alleen maar toenemen na de uitbreiding van de basisscholen. Vooral de mensen die er direct omheen wonen zullen er veel last van hebben; duizend kinderen is veel voor zo?n beperkt gebied.

De toestemming voor uitbreiding is definitief. Ze moeten ook wel uitbreiden, meldt Gertjan Brug, want er is een groot asbestprobleem. Hoogstens zou je – om de drukte te beperken – kunnen denken aan speelplaatsen elders.

Ingelast agendapunt: parkendag

Gertjan Brug kreeg een mail van Ati van Linschoten (accountmanager Dienst Stadsbeheer bij het wijkbureau) over een landelijke parkendag op 29 mei 2005, met de vraag of het iets voor Lunetten is om daaraan mee te doen. Gertjan vraagt of er ideeën zijn. Na enige discussie, waarbij enerzijds wordt opgemerkt dat dit geen taak van het BOL is en anderzijds een natuurwandeling, een speurtocht en BOL-loop of activiteiten vanuit de kinderboerderij worden genoemd, wordt besloten dat Gertjan Brug en Ewold Gussenhoven met een voorstel zullen komen

Ruimte voor Jongeren

De kwestie Ruimte voor Jongeren is breed uitgemeten in de kranten en vervolgens geëindigd in de beslissing: de gemeente richt de ene locatie in, het BOL de andere. De locatie die de gemeente heeft gekozen, de kuil in Park de Koppel, stuit echter op bezwaren. In de kuil zou een voetbalveld moeten verdwijnen, terwijl een locatie aan de rand van de kuil in conflict zou komen met het Groenbeheerplan. Een betere locatie zou wellicht te vinden zijn tussen de Seychellen en het Inundatiekanaal. Herman van de Bijtel is gevraagd dit uit te zoeken.

Over de locatie die het BOL mag inrichten is overeenstemming bereikt met de Wijkraad. Deze zal in zijn enquête – uit te voeren door bureau Alexander ? vragen meenemen over mogelijke locaties. Deze enquête moet een betrouwbaar beeld opleveren van wat jongeren willen. Bureau Alexander zal vervolgens met een voorstel komen. Het BOL heeft het punt Ruimte voor Jongeren dus min of meer afgesloten

Furkaplateau

Wim van den Brink heeft uitgewerkte plannen voor het Furkaplateau ingediend. Het BOL heeft bezwaren ingediend tegen de gemeentelijke plannen voor dit gebied. De wethouder had toegezegd dat er een plan van aanpak zou komen, maar dat is er ? na een jaar ? nog steeds niet. Dat ligt volgens de betrokken wethouder aan het schuiven van ProRail en Aristo. De voorzitter werpt de vraag op of het zin heeft het Furkaplateau op de bijeenkomst van 2 februari op te voeren. De visie van de gemeente is destijds verworpen. Er is aangekondigd dat er een nieuw plan zou komen en vervolgens hebben we niets meer gehoord. Het is beslist nodig deze kwestie aan te snijden, meent de vergadering. Vervolgens ontspint zich een discussie over de manier waarop het BOL deze zaak aan de orde moet stellen. Die manier, vindt men over het algemeen, moet eerder offensief dan afwachtend zijn. Het BOL moet, via de raadsleden, van de gemeente verlangen met een visie voor het Furkaplateau te komen.

Spoorverdubbeling

Leo Verbon en Frank Fekken doen verslag van de inloopbijenkomst over de spoorverdubbeling die ze hebben bezocht. De fietsverbinding over de Nieuwe Houtenseweg lijkt behouden. Er wordt zelfs gekeken of ook de autoverbinding kan blijven; over een maand wordt hierover een beslissing genomen. Er komt geen fundering voor een nieuwe ? grotere – tunnel bij het station.

Rol BOL

Het agendapunt Rol BOL komt te vervallen. Het stuk dat Pieter van der Zouwen over de rol van het BOL zou schrijven is nog niet af. Bovendien kan Pieter vanavond niet aanwezig zijn.

De voorstellen, zoals geformuleerd in het verslag van de uitgebreide agendacommissie van 11 januari 2005, worden aangenomen, met één enkele verandering: Gertjan Brug trekt zich namens het BOL terug uit de werkgroep Forum.

Sluiting

De voorzitter sluit om 22.05 de vergadering