Nieuws

Notulen vergadering BOL 25 mei 2005

Notulen vergadering BOL 24 mei 2005 (concept)

Aanwezig: Hessel Sikkema (voorzitter), Leo Verbon, Wim van den Brink, Cees Croese, Bert van der Roest, Ruud Kamp, Hein van Kruysdijk, Anny Koenders, Lou Gast, Christien Bolt, Wim van Loon, Bert Bakker, Dennis Jonkhout, Gertjan Brug, Corinne Bekker, Maarten Brinkman (notulist)

Afmeldingen: Ewold Gussenhoven, Lia Oosterwaal, Abel Perdon

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Hij richt een speciaal woord van welkom aan Hein van Kruysdijk, die herstellende is na verblijf in het ziekenhuis.

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld

Notulen vergadering 26 april 2005

Ruud Kamp meldt dat hij niet op termijn, maar per direct het lezen van de raadsstukken van Gertjan Brug overneemt.

Bert van der Roest brengt naar voren dat er ten aanzien van de fusie DVSU-KDS meer informatie nodig was geweest voor het vormen van een oordeel. Het is volgens hem maar de vraag of de druk op het sportpark wel zal toenemen. Het parkeerprobleem zal juist beter geregeld worden. VVUA, waarvan de aanhang voor veel parkeerdrukte zorgt, zal uit Lunetten vertrekken. Het probleem kan gereduceerd worden, ook volgens het rapport van Arcadis. Er ontstaat enige discussie over deze visie. Tenslotte wordt besloten dat Christien Bolt een e-mail van Bert over deze kwestie zal rondsturen onder de bezoekers van de vergadering en dat de opmerkingen van Bert aan de notulen worden toegevoegd.

De notulen worden vervolgens vastgesteld.

Mededelingen

. De wijktuin Hermanshof wordt per 1 juli 2005 overgedragen aan Portes. Op de vraag van Anny Koenders hoeveel tijd Portes aan de wijktuin gaat besteden antwoordt Gertjan Brug dat het acht uur per week zal zijn.

. We hebben nog steeds geen nieuwe penningmeester. De voorzitter roept iedereen op om hierover nog eens hard na te denken. Anny Koenders is bereid, als zich geen kandidaat aandient, het penningmeesterschap tijdelijk over te nemen .

. Het BOL, de theaterwerkgroep, ZIMIHC en Portes gaan samen werken aan een masterplan programmering Musketon voor de komende jaren. Appie Alfrink zal de trekker van het project zijn.

. Er is een uitnodiging binnengekomen van Hydron voor de opening van het pierebadje op Reiderland, maandag 30 mei om 10.45 uur. Hydron heeft dit badje geadopteerd en zal voor het onderhoud zorgen.

De vijfde jongerenplek

Het rapport dat Bureau Alexander in opdracht van de Wijkraad heeft gemaakt is vrijgegeven. Gertjan Brug geeft een toelichting. Er zal een soort werkgroep moeten komen van BOL, Wijkraad, Wijkbureau en jongeren. Het moet geen disco worden, dat kan niet binnen de bebouwde kom van Lunetten. De voorzitter merkt op dat NS Vastgoed het stationsgebouwtje wil verhuren; misschien is dat een geschikte locatie. Er hebben zich, aldus Gertjan, al een paar jongeren gemeld die een jongerencafé willen beginnen. Het zou commercieel moeten zijn, geen welzijnsproject; een jongerencafé zonder alcohol en drugs. Jongerenwerker Steve Monsanto ziet overigens wel mogelijke problemen met jongeren uit Hoograven. Het Wijkbureau laat uitzoeken wat mogelijk is. Er komt overleg met de Helling over discoavonden. Bert van der Roest kent iemand die ervaring heeft als uitbater (?Thijs?) en die zijn kennis en ervaring zou willen aanbieden.

Samenwerking met de Wijkraad

Er heeft een discussie over de Wijkraad plaatsgevonden op www.lunetten.nl . Anny Koenders heeft daar gesteld dat de Wijkraad een buffer tussen de gemeente en de bewoners zou moeten zijn. Anny licht toe: de Wijkraad moet meer bekendheid krijgen om de ?ogen en oren? van de wijkbewoners te kunnen worden. De Wijkraad is afhankelijk van wat er vanuit de bevolking binnenkomt. Anny ziet graag samenwerking van actie- en bewonersgroepen, zoals het BOL, met de Wijkraad. Bert van der Roest meent daarentegen dat een adviesorgaan zoals de Wijkraad ? de raad wordt geacht een dwarsdoorsnede van de bevolking te zijn – onafhankelijk moet zijn en onafhankelijk moet kunnen oordelen. Ruud Kamp: de Wijkraad moet meer aan de weg timmeren, dan komen er vanzelf reacties.

NB: de Wijkraad ontvangt reeds de notulen van het BOL.

Fort Luna

De werkgroep Fort Luna wordt een vereniging en er is sprake van een aanvraag in het kader van Recht van Initiatief voor herinrichting van de bouwspeeltuin. Corinne Bekker licht toe: het is een heel langdurig proces om een samenwerkingovereenkomst met Portes te kunnen sluiten. De bedoeling is dat een en ander in het najaar rond is, wanneer de speeltuin 25 jaar bestaat. Wat de aanvraag om de speeltuin op te knappen betreft: er is een plan uit 1997 dat uitgevoerd zou kunnen worden. Krijgt men van de gemeente de 30.000 euro uit de pot van Recht van Initiatief, dan is de kans groter op deelname van andere financiers. Met de speeltuinplannen van wethouder Gispen schiet het niet erg op. Het is de vraag of het er nog van komt. Het is, meent Corinne, allemaal nogal half werk. Het BOL is van mening dat het speeltuinbeleid nu snel duidelijk zou moeten zijn. Gispen heeft het toegezegd, maar is zijn belofte niet nagekomen. Corinne zal een concept schrijven, waarin deze opvatting naar voren komt. Christien zal de brief namens het BOL aan B & W, ter attentie van Gispen, sturen. In deze brief zal het BOL vragen om een helder standpunt over het voortbestaan van Fort Luna. Het BOL zal aan de Wijkraad vragen om een advies in deze richting aan het college te geven.

Voorbereiding thema-avond 7 juni

De volgende actiepunten voor het verkiezingsprogramma worden genoemd:

. Maximumsnelheid op de snelwegen langs Lunetten in verband met de luchtverontreiniging en de geluidsoverlast.

. Achterstallig onderhoud van de openbare ruimte. Losse stoeptegels en verstopte rioleringen hebben volgens Wim van den Brink te maken met een structureel probleem, namelijk verzakkingen in de hele wijk.

. Hondenpoep

. Afvalbakken vaker legen

. Herinrichting Furkaplateau

. Wanneer komt eindelijk het nieuwe bestemmingsplan?

. Voortbestaan Fort Luna

. Onderhoud van de parken

. Vandalisme (vernielingen, graffiti)

Gertjan zal de voorzitter van de Wijkraad vragen de avond voor te zitten. Mocht deze niet kunnen, zal Gertjan het zelf doen. Wim van Loon zal de avond notuleren. Tevens zal hij ervoor zorgen dat we over een beamer kunnen beschikken.

Rondvraag

Wim van den Brink meldt dat hij 7 juni eerst naar de tweede avond van de klankbordgroep ?As? gaat. Die avond begint al om 19.00 uur. Vrijdag 27 gaat Wim naar een bijeenkomst op het Wijkbureau met wethouder Van den Bergh. Er zal worden gesproken over verkeersproblemen in de wijk, zoals de luchtvervuiling door wachtende auto?s bij bushaltes.

Gertjan gaat verhuizen en geeft vrijdag 24 juni een afscheidsfeest voor de wijk in de Musketon

Woensdag 25 mei vindt van 17.15-19.00 uur in de bibliotheek de afsluiting plaats van het baggerproject. Het BOL is uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Corinne doet een oproep om mee te doen aan de klusdag in de speeltuin op zaterdag 28 mei.

Christien: naar aanleiding van de groenschouw van 18 mei is het voorstel opgekomen om wethouder Van Zanen een brief te sturen met het verzoek om extra geld voor onderhoud.

Bert Bakker vraagt of er regels zijn voor uitstallingen in het winkelcentrum. Met name tussen de Luie Lackei en Ali Baba is de loopruimte soms zeer beperkt.

Dennis Jonkhout doet een oproep om bij hem of bij C 1000 te melden als je ergens winkelwagentjes ziet. C 1000 is er in korte tijd al honderd kwijtgeraakt. De ringleiding voor de winkelwagens komt er binnenkort.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur