BOL notulenNieuws

Notulen vergadering BOL van dinsdag 13 april 2010

Notulen vergadering BOL van dinsdag 13 april 2010 (concept)

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Ewold Gussenhoven, Leo Verbon, Wim van den Brink, Hugo Pragt, Petra de Jager, Ruud Kamp, Maarten Brinkman (notulist)

Afmeldingen: Lou Gast, Gert-Jan Overdijkink, Inge Puyman

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom, in het bijzonder Petra de Jager, die aanwezig is in verband met de verhoging van de erfpachtcanon. Christiaan Sack, die gevraagd was vanavond te komen vertellen over de problematiek van de wortelopdruk komt een volgende vergadering.

Mededelingen

. De avond ?De gemeenteraad bezoekt Zuid? op 20 april gaat alleen over Hoograven. Bewoners uit Lunetten kunnen wel vragen stellen of kwesties aan de orde stellen. Wim en Leo gaan er naartoe.

. Naar aanleiding van het vorig jaar ingediende beroepschrift inzake de spoorverdubbeling wordt het BOL op 28 april gehoord door twee heren van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak. Deze stichting stelt een onderzoek in in opdracht van de Raad van State. Wim en Christien zullen de heren ontvangen. Christien reserveert een zaal in de Musketon.

. Op 23 april is de officiële opening van de tuinen van de Coppelwethe. Tevens wordt het twintigjarig bestaan van het complex gevierd. Wim gaat er naartoe.

. Er is een reactie gekomen op de vraag aan Portaal of men een geschikte ruimte voor het archief van Peter Sneltjes heeft. Maarten zal contact opnemen met de bedrijfspandbeheerder van Portaal.

. Op 28 april is de startbijeenkomst van HOTZO, een netwerk voor zzp-ers in Utrecht Zuid. Voor meer informatie zie www.hotzo.nl

Erfpacht

Petra de Jager heeft bezwaar tegen de verhoging van de erfpachtcanon met 28 procent. Zij vraagt zich af of hiertegen juridisch iets te doen is en of er mogelijkheden zijn om gespreid te betalen. Ewold schetst de geschiedenis van de erfpachtkwestie in Lunetten. Tien jaar geleden is er een eind gemaakt aan verhogingen die tussen 48 en 72 procent lagen. Vorig jaar is nog een poging ondernomen om in termijnen te betalen of de verhoging geleidelijk door te voeren.

Hij stelt voor om met andere wijkgenoten die er wat aan willen doen op 20 april in de Musketon bij elkaar te komen voor overleg. Petra zal een oproep op de website zetten. Christien zal een ruimte in de Musketon reserveren.

Stand van zaken aandachtsgebieden

Lucht/Geluid/Verkeer

Op 14 april gaat het project A 27 Lunetten-Rijnsweerd ter visie. Op 26 en 28 april zijn er informatieavonden.

Veiligheid

. De coördinator veiligheid Zuid, Paul van Beijnum, is vertrokken. Hij wordt tijdelijk vervangen.

. Gert-Jan zou graag zien dat er in verband met het drukke verkeer van zandwagens, toezichthouders komen bij Furkabaan-Nieuwe Houtenseweg. Wim vermoedt dat toezichthouders niet helpen. Hij heeft met de aannemer en een vrachtwagenchauffeur gesproken. Men is zich bewust van het feit dat daar vooral ?s ochtends veel fietsers rijden. Hugo meent dat een spiegel om het fietspad beter te zien wel zinvol zou kunnen zijn. Christien zal een mail over deze problematiek aan het wijkbureau sturen en daarin verkeersregelaars en een bolle spiegel suggereren.

Groen

. De vellijst voor 2010 is bekend en wordt op 14 april vastgesteld. Christien zal de te vellen bomen in Lunetten op de website zetten, dan kunnen bewoners beslissen of ze een zienswijze willen indienen.

. Er komt wellicht een tweede salamanderpoel, in het Beatrixpark.

Leefbaarheid

De Dag van het Park is op 30 mei. Ewold laat ons het rijk gevulde muziekprogramma zien.

Rondvraag

Ties: de wijktuin gaat verder via de Koppelsteede. Medewerkers van de Koppelsteede houden het nu een beetje bij. Ties doet de administratie. Wim zal het probleem dat er geen professionele kracht meer bij de wijktuin is aankaarten bij de ?gemeenteraad bezoekt Zuid?. De Koppelsteede zou meer ruimte moeten krijgen om aandacht aan de wijktuin te besteden.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur

Actielijst

. Wim en Leo gaan naar de wijkavond ?De gemeenteraad bezoekt Zuid? op 20 april. Hij zal daar het probleem dat er geen professionele kracht meer bij de wijktuin is aankaarten.

. Wim en Christien ontvangen de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak op 28 april. Christien zal een zaal in de Musketon reserveren.

. Wim gaat naar de officiële opening van de tuinen van de Coppelwethe op 23 april.

. Maarten zal contact opnemen met de bedrijfspandbeheerder van Portaal in verband een mogelijke ruimte voor het archief van Peter Sneltjes.

. Christien zal een ruimte in de Musketon reserveren voor overleg over de erfpachtkwestie op 20 april

. Christien zal een mail over de gevaarlijke verkeerssituatie bij Furkabaan-Nieuwe Houtenseweg aan het wijkbureau sturen en daarin verkeersregelaars en een bolle spiegel suggereren.

. Christien zal de te vellen bomen in Lunetten op de website zetten.