Verkeer, lucht en geluid

Aantekeningen 7 oktober 2008 De Weger RWS

Aantekeningen van Platform A27 van overleg 7 oktober 2008 de Weger RWS met Platform A27.

Deze aantekeningen zijn gemaakt door Anja Frowijn, Jan Korff de Gidts, Jos Kloppenborg, Richard Kres. De aantekeningen worden uitgegeven door het Platform A27, bestaande uit deze vier mensen plus Gerard Cats die verhinderd was naar de bijeenkomst te komen. De aantekeningen worden verspreid onder alle deelnemers aan het Platform A27.

aanwezig, 10 gemeente/rws, 13 bewoners, in volgorde rond de tafel

Harrie Michels (uit Haarlem, ingehuurd door gemeente als discussieleider), Tymon de Weger (Wethouder Verkeer Utrecht), Ruud Splithof (RWS Utrecht), Willem van Dam (RWS Utrecht), Liesbeth Grootelaar (RWS Utrecht), Bert v Velzen (Groene Dak), Ronald Dorig? (gemeente?), Hans Haarsma (uit Zutphen, permanent ingehuurd door gemeente als milieuambtenaar), Anja Frowijn (Platform A27, St Rijnsweerd), Richard Kres (Platform A27), Jan Korff de Gidts (Platform A27, Vrienden van Amelisweerd), Ilse Tomis (vervangster van J Lubach BewonersgroepTuindorp Oost), Ed Graumans (XTNT mobiliteitsmanagement bureau, uitgenodigd door Jan KdG), Jos Kloppenborg (Platform A27, Vrienden van Amelisweerd), Willem Rijk (WR-Z, ws.rijk@hccnet.nl ), Rob Louws (bewonersgroep Lunetten), Willem Koster (idem), Harrie Servaas (Gemeente Utrecht), Artan Jacquet (landgoederensoverleg, WR-O), Jacq Horeman (Veldhuizen Vleuten de Meern), Peter Segaar(Gemeente Utrecht), Marta Kappert (gemeente, organisatie avond).

NB kort aanwezig geweest Micky Kuitenbrouwer Jansen (WR-NO)

Ons beeld na afloop van de bijeenkomst :

Procesmatig

– Blij met verrassend grote opkomst van Platform/Bewonersgroepen

– We hebben uitstekend weerwerk geleverd, opbouwend naar elkaar toe (we hebben elkaar inhoudelijk niet afgevallen), versterkt onze positie in komende periode

– Emotie was er ook van ons uit, begrijpelijk, het scherpt de diskussie aan. Maar het is niet beschaafd en doet af aan de inhoud. We moeten ervoor zorgen dit niet meer te doen.

– Zo?n avond versterkt het onderlinge vertrouwen naar elkaar binnen het platform A27

– Platformleden waarderen Richards coördinatiewerk en document-analyses zeer !!!

– De Weger binnen een toch historisch uniek college

Inhoudelijk

– Winst van de avond was dat zowel de wederzijdse afhankelijkheid van RWS en Gemeente als de verschillende benaderingen van beide partijen scherp in beeld kwamen

– Het is een goede zaak dat de gemeente nu sterk inzet op het schoon krijgen van de lucht door fietsen en Park & Ride te bevorderen, door het autoverkeer door de stad af te remmen en daarbij een gedragswijziging te starten. Maar doordat de gemeente tevens de automobiliteit bevordert vragen wij ons wel af of de doelen echt bereikt worden.

– Er gaapt een gat tussen de aanpak vanuit de gemeente en die van het Rijk. Tussen de maatregelen van het ALU en de uitvoering van de Nota Mobiliteit. Maar ook binnen het Rijk tussen NSL en de Nota Mobiliteit, anders zouden ze minder hikken tegen het betrekken van de Pakketstudie Ring bij het NSL. Gemeente wil graag een omslag in denken (en bevordert automobiliteit), terwijl RWS gewoon doet wat in Nota Mobiliteit staat: namelijk forse (30%?) groei + zegt we halen de normen, dus er is geen enkele aanleiding om iets aan de groei van het autoverkeer te doen. Betere samenwerking en meer afstemming tussen RWS en gemeente biedt mogelijkheden voor een effectiever beleid.

– Interessant daarbij is dat uiteindelijke besluitvorming van maatregelen van de Pakketstudie Ring in de ministerraad valt, maar dat de gemeente en het BRU samen trekker zijn van de ?Ring??.waarbij de coördinatie van de pakketstudie weer bij het UVVB (Utrechts verkeers- en vervoersberaad = Provincie, BRU. Eemland, Utrecht, Amersfoort etc + Rijkswaterstaat) ligt met de Provincie in een coördinerende rol.

– Kans op verdere uitbouw platform (Nog meer bewonersgroepen uitnodigen) naar Regionale NSL-avond 29 oktober, aanvullen met info van Willem Koster, en daar idee of beter nog voor een voorstel over gezondheidsonderzoek draagvak vinden (Joop?)

– Kans op betrokkenheid spoedspitsstroken Amelisweerd door een MER te bepleiten met overkapping? (brief naar RWS / Splithof zenden of deze afspraak te bevestigen)

– Dilemma: alleen bij reconstructie (=verbreding) echt kans op ingrijpende aanpak geluidhinder van de A27 bij Voordorp.

– Kans op beinvloeding Startnotitie Ring mede ivm idiotie dat Ringstudie niet in NSL zit- > actie??

– Kansen om in regionale bewustwording te vergroten, vanuit bewonersgroepen: aansluiten op Groene Dak / actie vanuit 300 huizen (idee Bert van Velzen); en/of met milieubarometer per wijk (Fijnstof / NOX / Geluidskaarten op Google Earth-webiste projecteren (aansluiten bij Rob Louws -> inbouwen op website Vrienden?

– Kansen om regionale politiek te bestoken: Als 2/3 van het verkeer stads en regio gericht is moeten we de stedelijke + regionale problemen ter plaatste zien op te lossen: Aansluiten bij Mobiliteitsmarketing a la Ed Graumans: wie heeft zin om hierover met onze toehoorder op door te praten?

agenda

1 vooraf, vz Michels

2 intro, de Weger

3 presentatie RWS, Liesbeth Grootelaar, Luchtkwaliteit Utrecht

4 presentatie, de Weger, ALU 2008

5 vragen

1. Vooraf, vz Michels

1.1. Korff: over de agenda, ik wil niet beginnen met de effecten voor de lucht. Ik wil beginnen met de vervoersplannen incl de spoedwet, waar de effecten vandaan komen. Antw. Splithof: we doen toch de presentatie en daar komen de plannen aan de orde.

1.2. Korff: Ik zie alleen de Wethouder van Verkeer en RWS maar ik mis de Wethouder van volksgezondheid. Ik mis de GG & GD, ik belde ze vanmiddag en ze zijn niet betrokken, maar ze hebben de Wethouder wel advies gegeven. Wij willen dat advies graag ontvangen. Antw de Weger: ik vertegenwoordig het gehele college, de GG en GD is daarbij niet nodig.

2. Intro, de Weger

2.1. Welkom. Eerst RWS over nationale nivo, dan Gemeente Utrecht over regionale nivo.

3. Presentatie RWS, Liesbeth Grootelaar, Luchtkwaliteit Utrecht

3.1. Kres: Krijgen we de stukken? Grootelaar: ja.

3.2. Grootelaar houdt de presentatie. Presentatie geeft een blik in de toekomst 2015, gebaseerd op het feit dat programma NSL al is uitgevoerd. Nu is het NSL er nog niet, tot midden 2009 geldt nog de wet luchtkwaliteit.

3.3. Korff: Klopt niet dat het alleen over lucht gaat (NOx en Fijnstof), is de aanleiding voor deze bijeenkomst wel duidelijk? Bij de Groene Dak bijeenkomst hebben we afgesproken ook over geluid te praten. Antw. Splithof, daar kunnen dan nu aan ons ook vragen over gesteld worden.

3.4. Koster: Om hoeveel auto?s gaat het in de Provincie Utrecht? Antw Splithof, Bron Emissieregistratie 2006, krijgt iedereen toegestuurd. Korff: hoeveel bewoners zitten boven de norm NO2? Antw Segaar: zo?n 10%, dus 30.000.

3.5. Grootelaar, Doel NSL is 1 verbeteren luchtkwaliteit, 2 ruimte voor projecten, 3 derogatie (uitstel normen tot 1011 2015. t.a.v. derogatie: we moeten eigenlijk in 2008 al voldoen aan de luchtnormen van de EU, maar ik zeg heel duidelijk: dat redden we nooit. Kres: je red het niet, je vraagt uitstel, je presenteert een mooi luchtplaatje dat het dan klopt, maar je draait ons een loer. Antw de Weger, ik was in Lyon, Stuttgart, Munchen, daar hebben ze dezelfde problemen. Wij lopen in Europa voorop met derogatie. het NSL een goed plan te maken en door (uitstel) van de normen. Kres: néé wij lopen niet voorop, wij zijn zielig! Grootelaar: NSL is een programma met maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Kres: het is een programma voor bouw en wegenbouw, verbeteren van luchtkwaliteit, geloof je het zelf? Grootelaar: ja.

3.6. Grootelaar, op vraag Kloppenborg: de Ring Utrecht Noord zit niet in het NSL, want het NSL is vastgesteld toen dat plan er nog niet was.

3.7. Splithoff zegt dat 80 km/u niet goed werkt voor de automobilist, en de doorstroom wordt lager, zodat dat niet overal ingezet kan worden. Kres: uit de evaluatie van een 5-tal 80 km/h projecten blijkt dat dit overal goed is voor lucht en geluid, dat er wel irritatie is bij automobilisten, maar dat dat dan geen reden mag zijn om dan maar 100 te rijden en de bevolking te laten hoesten. Het is een kwestie van opvoeden van automobilisten. Servaas: De verkeersveiligheid wordt groter bij 80 km/h.

3.8. Grootelaar: we verwachten dat de achtergrondconcentratie jaarlijks met 1% daalt. Daarom hebben we die 1% niet in betekenende mate ingesteld. (Kres denkt later: nou dat if norm opvullen, dat if fout.)

3.9. Splithoff: RWS heeft een dubbeldoelstelling: verbeteren doorstroming en voldoen aan wet lucht en geluid. en dat gaat met het NSL.

4. Presentatie, de Weger, ALU 2008

4.1. de Weger: drie doelstellingen 1 gezonde lucht (?dit vooropgesteld want daar gaat het uiteindelijk om?) 2 bereikbare stad 3 duurzame groei.

4.2. de Weger: de normen uit Eu zijn behoorlijk streng. Kres: Dat is niet zo, de EU norm is al een compromis tussen gezondheid en economie. De WGO norm is gebaseerd op gezondheid alleen, en is 10 keer strenger. Daarom, om de gezondheid van de bevolking te belichten, om het gedrag van de mensen goed te beinvloeden, is de wethouder van volksgezondheid of iemand van de ggd hier nodig. De Weger: nee, ik vertegenwoordig het hele college. De Weger: probeert voor te spiegelen dat het wel goed komt met de gezondheid. Kres: gelul.

4.3. Kres: Welke Hoog Catharijne afspraken zijn er die invloed hebben op de luchtkwaliteit, zoals parkeergarages en fly over? Vraag komt later aan de orde.

4.4. De Weger: we willen niet op de norm gaan zitten, we willen er onder komen omdat de norm op termijn misschien wel lager wordt.

4.5. de Weger: voor vervoerders, distributie, die door de knip niet naar een ander segment kunnen, moeten we wat bedenken.

4.6. de Weger. kosten maatregelen over 20 jaar is 1.10(9) euro, waarvan 300.10(6) voor Utrecht ,gedurende 20 jaar is dit voor Utrecht 15.10(6)/jaar

5. Vragen

5.1. Korff: Over hoeveel auto?s hebben we het? welke prognoses voor autoverkeer op 2015 zitten er in het plan, zijn er dan ook minder auto?s? Korff: 1/3 autoverkeer is stad (Gem Utr), 1/3 regio (Prov BRU), 1/3landelijk (RWS). de Weger: meerdere wegvakken A2/A12/A27 tegen 200.000 mvt/etmaal, stedelijke wegen 20.000 tot 60.000 (N randweg) komt er nog bij.

5.2. Koster: fijn dat notulen gemaakt worden, wil wel concept zien

5.3. Koster: RWS spreekt met dubbele tong, dat geeft bij mij irritatie, wie heeft dat bedacht? Splithoff: wij doen en lucht en doorstroming, dat is niet dubbele tong.

5.4. Louws: Als je alle autoverkeer op de rijkswegen zou elimineren, wat heeft dat voor een gevolg voor de luchtkwaliteit? de Weger: elke overheid moet zijn eigen dingen oplossen, Segaar: alle knelpunten liggen op grote afstand van rijkswegen, dus die blijven dan aan.

5.5. Kloppenborg: accentverschil Gemeente RWS, Ring niet opgenomen in NSL van RWS. Is het toeval dat NSL gaat over aanpak tot 2015 en Uitvoering Ring staat op: start in 2015, terwijl het tracébesluit al in 2011/2012 valt?

5.6. Splithoff: we moeten ons aan de wet houden.

5.7. Kloppenborg: geluidschermen A27 gebaseerd op 70.000 mvt/etmaal (rapport 1980), nu 194.500 mvt/etmaal. Dat vergt dus een toaal andere aanpak aan beide kanten, ook gezien de kwaliteiten van Amelisweerd als recreatiegebied bij de stad; het dichtstbijzijnde deel lijdt het meest onder de herrie.

5.8. Kloppenborg: transferia bij Blauwkapel is op zich goed idee, maar in een kwetsbaar landschap waar je veel kunt verknallen. Tevens van belang als deel van Nieuwe Hollandse Waterlinie. Stelt hoge eisen aan eventuele inpassing.

5.9. Tomis: Het groen in Groenekan en Voordorp willen we mooi houden, wilt u ons tijdig erbij betrekken en de stukken geven? De Weger: zeker, maar daar gaat pas later wat gebeuren.

5.10. Kres: de EU norm is al afgezwakt voor economie, die hoef je niet nog een keer af te zwakken (door derogatie) voor de economie van Utrecht. We willen een vertegenwoordiger van volksgezondheid erbij.

5.11. Korff: de wethouder heeft een lief plan gemaakt, want tegelijkertijd is er 30% groei autoverkeer. We moeten zeggen dat het slecht voor de gezondheid is om in Utrecht te wonen. Kan er onderzoek komen naar de gezondheid, Brunekreef, Nivel, gg en gd? de Weger: we weten het al, het is ongezond om bij drukke wegen te wonen, 2006 is onderzoek gehouden. Servaas: website gezondheid 2006 rapport gg en gd. Korff: onderzoek is goed voor de bewustwording. de Weger: ik zie het nut niet in. Korff: is er uitgegaan van 30% groei in het NSL? Antw. op 27 oktober kun je bij RWS het rekenmodel zien. ( http://www.vrom.nl/pagina.html?id=36739 ).

5.12. Kres: Welke Hoog Catharijne afspraken zijn er die invloed hebben op de luchtkwaliteit, zoals parkeergarages en fly over? de Weger: HC moet met de auto bereikbaar blijven, er zit groei in, daar horen parkeerplaatsen bij. De Weger: H groeit, daar horen ook parkeerplaatsen bij, zoals voor het Jaarbeursverkeer. Frowijn: Maar die kunnen toch allemaal met de trein komen? de Weger, de parkeernorm is streng. de Weger: De Fly-over heeft de gemeente vastgesteld, die gaat door. Afspraak: overzicht parkeerplaatsen HC wordt geleverd.

5.13. Frowijn: de Graadt van Roggeweg staat altijd vol file, de gemeente biedt parkeergelegenheid voor al die auto?s in de stad o.a. bij de Jaarbeurs, daar helpt de knip niet voor. In het ALU had de gemeente kunnen opnemen dat er minder parkeergelegenheid in de stad moet komen of het parkeren duurder te maken. Dat ontmoedigt mensen van buiten de stad om met de auto naar Utrecht te komen. Dat levert weer minder drukte op op de rijkswegen om de stad. Het is een gemiste kans in het ALU als deze mogelijkheid door de gemeente onvoldoende wordt benut. Antw. er wordt uitgelegd dat de knip bij de Croeselaan wel helpt.

5.14. Frowijn: Wat betekent de spoedwet voor de plannen voor verbreding van de A27 o.a. bij Rijnsweerd: Splithoff: andere rijstrookindeling zit al in oude spoedwet, minister wil dit in nieuwe spoedwet, MER rapport komt wel, maar het luchtonderzoek wordt wel in een kleiner gebied uitgevoerd.. 1 km aan weerzijden van de voorafgaande afslag tot aan de eerst aansluitende afslag moet meegenomen worden. Dit wil de minister, n.a.v. het RvS arrest Burgerveen Leiden wat integratie naar alle locaties stelt. Maar dat is te veel, is niet werkbaar.

5.15. van Velzen: 80 km gebieden worden niet doorgezet zegt minister Eurlings, dit kost ons in Voordorp lucht- en geluidkwaliteit. 300 woningen minder dan 55 m van A27. Perspectief is groei, met ons wordt geen rekening gehouden, wij willeen onderzoek naar gezh effecten in onze woningen, hoe verder? Leg eens uit dat het klopt? de Weger: voor lucht gaat er wel aan voldaan worden, voor geluid vraag ik RWS. RWS Splithoff: de wetgeving is zo dat wij niet gedwongen worden tot handelen als er niet aan de weg gewerkt wordt. Geluidmaatregelen zijn nu nog gebaseerd op toen de weg er kwam. Dus als we de weg aanpakken, doorstroming hoger, dan mogen we wat aan geluid doen. Ik ga niet voor 80 km/h wel voor variabele snelheid.

5.16. Kloppenborg en anderen: kies dan voor 80 km/u uniform op de Ring! Dat wil de gemeente ook.

6. Afronding

6.1. de Weger, we zetten deze gesprekken voort richting planstudie voor de ring Utrecht N, tussen Gemeente RWS en bewoners.

6.2. Korff: we willen graag nu een afspraak voor een vervolgbijeenkomst nog dit jaar over Ring Utrecht N en over NSL. De Weger, nee.

CONCEPT AANTEKENINGEN

Kres: niet ingebracht:

– fiets. buurtfietsenstallingen onderzoek Oost [WR-O Fietsersbond Gem afd Parkeren] heeft wel een grote behoefte aangetoond maar heeft niet geleid tot nieuwe stallingen. De gemeente moet meer inzet betonen, bv met een makelaar ruimtes zoeken. Vraag om fietsenrek op straat afgewezen vanwege dat de straat aan de auto?s is vergund. Vraag om straatparkeren voor fiets in parkeerregelement op te nemen is niet in behandeling genomen. Bij de No regret maatregelen van project Verder en bij ALU 2008 staan ook fietsenstallingen, maar tot en met nu is er niets gebeurd met bovenstaande voorstellen voor de fiets.

– Nog een keer inbrengen dat huizen voor mensen zonder auto, zonder parkeerplaats, bevorderd moet worden (dit zei Hans H later tegen mij dat ik dit weer moet inbrengen)

– eco, milieu. Hoe zit milieu in ALU 2008? Bv bruggen verhogen en verbreden vanwege behoorlijke ecoverbindingen en mooie jaagpaden langs de Krommerijn en de Minstroom?

– Zeezout truck, mijn bezwaar daartegen heb ik niet ingebracht, wordt wel toegepast in ALU 2008. De truck is zoiets als dat je wel 5 borreltjes mag drinken omdat de helft toch uit water bestaat. De fout daarin is dat de norm is dat je maar 2 borrels mag drinken per dag omdat dat de norm gesteld is op de hele borrel inclusief het water. Als je 5 borrels drinkt krijg je teveel alcohol. Als je meer fijnstof mag inademen [omdat je 6 microgram/m3 van de norm aftrekt] krijg je teveel fijnstof binnen. want de norm is gebaseerd op het hele fijnstof stofdeeltje, inclusief het aanhangende zeezout.

ik sudderde later nog veel na, en ik denk nu dat de Weger steeds 2 boodschappen geeft:

1) positieve opmerkingen om gedrag te wijzigen in het belang van de gezondheid: minder met de auto gaan, en maatregelen voor alternatieven voor automobiliteit.

2) negatieve opmerkingen die de gewenste gedragswijziging echter weer teniet doen: EU normen zijn zeer streng, EU normen worden uitgesteld, luchtkwaliteit wordt al beter, we gaan de luchtkwaliteitsnormen halen, gezondheidsschade marginaliseren, en maatregelen voor automobiliteit.

EENS: die boodschap klinkt nog harder door bij RWS.

Platform A27

per adres, Richard Kres

richardkres01@hotmail.com

Aurorastraat 16, 3581LV Utrecht

06 5369 0079 en 030 254 5386