BOL notulenNieuws

Notulen vergadering BOL van dinsdag 11 mei 2010

Notulen vergadering BOL van dinsdag 11 mei 2010 (concept)

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Leo Verbon, Wim van den Brink, Rick de Kogel, Niek van der Linden, Ewold Gussenhoven, Bert van der Roest, Lou Gast, Inge Puyman, Jan Ruys, John Buitink, Maarten Brinkman (notulist)

Afmelding: Ruud Kamp

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten van vanavond, Rick de Kogel en Niek van der Linden.

Welzijn in Lunetten

Rick de Kogel is accountmanager en is de account voor de vier Porteswijken (West, Noordwest, Zuid en Vleuten De Meern) en beoordeelt de prestaties van Portes in het algemeen op hoofdlijnen. Het team wijkaccountmanagement valt onder de afdeling Ontwikkeling van de DMO. Niek van der Linden is accountmanager, eerste aanspreekpunt voor de DMO in de wijk Zuid en beleidsadviseur van Portes. Aan de hand van een presentatie vertellen Rick en Niek over vernieuwend welzijn. Op http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=268290 staat een link naar het rapport Vernieuwend welzijn .

Meer eigen verantwoordelijkheid staat centraal in de nieuwe aanpak, de zorg voor kwetsbare bewoners (één op één hulverlening) en jeugd. De welzijnsorganisatie zal eerder als sociaal makelaar optreden dan als aanbieder.

Wat betekent een en ander voor Lunetten? In Lunetten gaat het niet slecht, maar het is wel een ?vinger aan de pols? gebied, een gebied dat we goed moeten blijven volgen. Aandacht moet worden geschonken aan:

. kwetsbare groepen

. hotspot Musketon: blijft de Musketon voldoende presteren

. risicojongeren

. speeltuin

Vraag: hoe zit het met de wijkakkoorden? Niek van der Linden: er zijn nog vijf van de twaalf maatregelen in uitvoering. Het wijkakkoord loopt eind van dit jaar af. Na de zomer neemt de stuurgroep wonen, welzijn en zorg een besluit ahv een evaluatie over de wijkakkoorden daarna moeten we samen met de partners bekijken hoe we verder gaan. Wat betreft activiteiten voor kwetsbare groepen is het de vraag of dit alleen de taak van Portes of de zorgorganisaties ook een belangrijke rol hierin spelen.

En hoe moet het verder met de wijktuin? Rick en Niek zeggen toe binnenkort een bezoek te brengen aan de wijktuin om zich een beeld te kunnen vormen.

Vraag: hoe passen buurtbemiddeling en Stade in het beeld? Buurtbemiddeling is er in Vleuten-De Meern, Leidsche Rijn en Noord-West. Nog niet in andere wijken. Stade heeft stedelijke taken, ook op het gebied van welzijn, maar is niet wijkgericht.

Vraag: hoe zit het met de begeleiding van woonwagenbewoners? Rick zoekt dit uit en Lou krijgt hierop een reactie.

Vraag: hoe zit het met het afwijzen van aanvragen leefbaarheidsbudget? Van burgers wordt verwacht dat ze initiatieven nemen, maar die initiatieven worden niet gehonoreerd (Op Goede Grond, open podium) Rick zal hierover contact opnemen met Ton Lindhout.

 

Stand van zaken aandachtsgebieden Verkeer/lucht/Geluid

Op 28 april was er een informatiebijeenkomst over de aanleg van twee extra rijstroken aan de oostkant van de A 27 tussen Lunetten en Rijnsweerd. Een inspraakreactie op het Ontwerp Tracébesluit is in voorbereiding. Deze moet voor 25 mei zijn ingediend. Aan de hand van tekeningen licht John de vele voor Lunetten relevante plannen voor de korte en lange termijn toe. De aanpassing van de A 27 is bedoeld voor de korte termijn en moet in 2014 klaar zijn. De Planstudie Ring Utrecht wordt vanaf 2016 uitgevoerd. Die houdt een verdubbeling van Knooppunt Lunetten en een verbreding van de A 27 met 15 meter aan beide kanten. Maar ook richt men zich meer op het openbaar vervoer. In de plannen op langere termijn speelt A 12 Centraal een belangrijke rol.

John is bezig met de zienswijze op het Ontwerp Tracébesluit. Eigenlijk, meent hij, zou iemand met technische kennis dit moeten doen. Anders is politiek lobby de beste weg.

Er volgt een discussie wat de beste aanpak is. Hoe zinvol is een zienswijze indienen? John stelt voor een politiek statement, een brief aan de politiek, als zienswijze in te dienen. Wim adviseert in te zetten op het cumulatieve effect van alle projecten, inclusief de spoorverdubbeling, voor Lunetten, het beklemtonen van de overschrijding van de normen, de noodzaak van het herstel van de leefbaarheid in Lunetten. Christien zal het concept van John rondsturen.

Wim doet verslag van het gesprek dat Hein, Christien en hij op 28 april hadden met twee heren van STAB, die de Raad van State adviseren inzake het beroepsschrift spoorverdubbeling. Waarschijnlijk zal het beroepsschrift niet gehonoreerd worden.

Wim heeft in de bijeenkomst van de klankbordgroep van ProRail op 10 mei een voorstel gedaan voor een brugverbinding tussen De Wadden en het Furkaplateau in de nieuwe situatie. Daarmee zou het traject van de hoofdfietsroute in stand blijven. Wim zal hierover een gesprek hebben met Arjan Kleuver.

Inge: het zou goed zijn als de wijkraad dit ook zou oppakken; het past in het fietsbeleid van de gemeente.

Lou meent dat je bij ProRail eigenlijk nergens meer mee kunt aankomen.

Rondvraag

. John: in de klankbordgroep van 10 mei is geklaagd over overlast door reisbussen.

. Wim: Hoogvliet heeft alle ramen beplakt, aan de binnenkant zijn ze betegeld.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur.

Actielijst

. Christien zal het concept van de zienswijze A 27 van John rondsturen.

. Wim zal met Arjan Kleuver spreken over een brugverbinding voor fietsers tussen De Wadden en het Furkaplateau.