Nieuws

Notulen vergadering BOL van dinsdag 8 juni 2010

Notulen vergadering BOL van dinsdag 8 juni 2010

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Christien Bolt (notulist vanaf 21.00 uur), Ties Bressers, Reinier Verkaik, Peter van Sterkenburg, Wim van den Brink, Leo Verbon, Anny Koenders, Hugo Pragt, Gert-Jan Overdijkink, Ewold Gussenhoven, Lou Gast, Inge Puyman, Lia Oosterwaal, Maurice van Peursem, Martin Kind, Dennis Verduijn, Marijke van Veen, Maarten Brinkman (notulist tot 21.00 uur)

Afmeldingen: Ruud Kamp

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten van deze avond Reinier Verkaik, gemeentelijk projectleider voor de spoorinpassing en Peter van Sterkenburg, projectleider van het gemeentelijk Ingenieursbureau dat het ontwerp van het toekomstige voorplein op het Furkaplateau maakt..

Herinrichting Furkaplateau

Reinier Verkaik is het komende jaar binnen de gemeente voor het project spoorinpassing aanspreekpunt voor ProRail. In 2003 is het ontwerp vastgesteld door ProRail en B&W en is een overeenkomst afgesloten. Daarin zijn afspraken gemaakt over ieders verplichtingen. Tussen 2004 en 2009 is ProRail bezig geweest met het uitwerken van het ontwerp en het rond krijgen van de financiering. In 2009 is het Tracébesluit genomen.

ProRail richt het werkterrein en het ? voorlopige ? voorplein op het Furkaplateau in. De gemeente heeft de verplichting het nieuwe voorplein van het nieuwe station Lunetten in te richten. Dat zal, naar verwachting, in 2014-2015 plaatsvinden. De gemeente is gestart met de voorbereiding van een Programma van Eisen en een functioneel ontwerp. Deze zomer gaat er een voorstel naar de wethouder over de aanpak. In oktober is de ontwerpfase afgerond en wordt het ontwerp aan B&W aangeboden. Daarna komt er een consultatieronde. Voorjaar 2011 moeten B&W het ontwerp vaststellen. Nu is er nog geen ontwerp. Op een later moment in het ontwerpproces is er gelegenheid over het ontwerp te praten.

Er volgen enkele vragen over de verkeersproblemen, zoals de alternatieve fietsroute, die door de werkzaamheden zijn ontstaan. Reinier Verkaik: de fietsroute is een onderdeel van het vraagstuk. In het ontwerp van ProRail voor het voorlopige voorplein is geen fietsverbinding via het voorplein en De Wadden opgenomen. Wim merkt op dat het hier om een hoofdfietsroute gaat.

Inge: in het advies van 2003 stond ook al dat er aan de fietsroute gedacht moet worden.

Reinier Verkaik: wij denken erover na hoe deze kwestie in de toekomstige situatie opgelost kan worden. Oktober is een goed moment om hierop terug te komen. Reinier zegt toe aan ProRail door te geven het vouwblad over de spoorverdubbeling huis aan huis te verspreiden.

Lou wijst erop dat het Furkaplateau opstapplaats voor reisbussen is geworden. Reizigers parkeren hun auto in de wijk. Reinier bevestigt dat hij dit onderwerp betrekt in het programma van eisen van het voorplein. Lou vindt het een ?bedroevende ontwikkeling? dat er vaak naar andere verantwoordelijken wordt verwezen. Die ontwikkeling signaleert hij ook in het functioneren van de klankbordgroep. Er zou, meent hij, één aanspreekpunt moeten zijn. Verder is het voor het functioneren van de klankbordgroep niet erg bevorderlijk dat alle professionals al een keer vervangen zijn.

Wim herinnert eraan dat hij in de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep het idee van een bruggetje voor fietsers heeft gelanceerd. Hij zou graag zien dat Reinier dit idee in de plannen betrekt. Reinier bevestigt dat hij dit zal doen. Wim meldt vervolgens dat de bewegwijzering voor fietsers sinds vorige week goed is.

Er wordt afgesproken dat Reinier en Christien afspreken wanneer dit onderwerp weer op de agenda van het BOL komt. Reinier verwacht dat dit in september mogelijk is.

Christien stuurt Reinier ter informatie de zienswijzen uit 2003.

Mededelingen

. Gluren bij de buren

Lia benadert nog een paar potentiële kandidaten voor het partnerschap

. Werkgroep erfpacht

Ewold meldt dat er een tweede bijeenkomst is geweest met een grotere opkomst. De werkgroep probeert een beter beeld te krijgen van de situatie nu en te komen tot een nieuwe betalingsregeling. Nu wordt eens in de 10 jaar het erfpachtcanon opnieuw vastgesteld. Verhoging ineens van ca.. 33% (10 x de gemiddelde huurverhoging). Betaling geschiedt nu in twee termijnen. Onderzoek naar mogelijkheden om de verhoging gefaseerd door te voeren en betaling meer over het jaar te spreiden.

Een enquête moet meer inzicht verschaffen in prijsverschillen.

Er wordt gekeken naar regelingen in Den Haag en Enschede.

 

Stand van zaken aandachtsgebieden

Verkeer

11 juni is er een zienswijze ingediend op het Ontwerp Tracé-besluit A27 Lunetten-Rijnsweerd.

De nieuwe wijkwethouder Frits Lintmeijer (tevens wethouder van verkeer) is op de Dag van het Park uitgebreid rondgeleid door John Buitink. Naast lucht en geluid zijn toen ook de ?lekkende? geluidsschermen aan de orde geweest.

Burgerinitiatief Laat Lunetten Niet Stikken (LLNS) houdt zich bezig met voorlichting en is voornemens zelf geluid te gaan meten. Ze willen via het leefbaarheidsbudget een geluidsmeter aanschaffen. Hugo vraagt zich af of er bij actiegroepen rond Schiphol iets te halen valt (materiaal, ervaring, informatie) en neemt hierover contact met LLNS.

Veiligheid

Gert-Jan en Christien van de werkgroep Veiligheid hebben woensdag 16 juni een kennismakingsgesprek met de nieuwe coördinator integrale veiligheid, Babs van Beurden, de opvolgster van Paul van Beijnum.

Dan ook graag aandacht voor de JOP bij de skatebaan. Er is daar sprake van veel lawaai, veel rommel. De overlast heeft zich verplaatst van het binnenterrein bij de Elzas naar de Stelviobaan.

Groen

Een bewoner pleit voor het ontzien van de rietorchis als er binnenkort gemaaid gaat worden in het Beatrixpark. Is inmiddels geregeld met de wijkopzichter.

Een bewoner van de Hebriden vraagt aandacht voor het gevaar van valhout van de populieren voor zijn huis. Vellen lijkt vooralsnog geen optie.

Leefbaarheid

– Wijktuin Hermanshof

Wim doet verslag van bezoek van de heren De Kogel en Van der Linden (accountmanagers bij DMO) aan de wijktuin. Namens het BOL was ook Ties Bressers daarbij aanwezig. Mogelijk kan door het werven van fondsen iets gedaan worden aan de financiële nood. Moet de wijktuin in dat geval een stichting of vereniging worden? Besloten wordt om eerst het verslag van de heer De Kogel af te wachten.

Hier lijkt mogelijk ook een rol weggelegd voor de Stichting Lunetten Organiseert , die juist is opgericht om fondsen te werven voor projecten als de wijktuin. Hein neemt hierover contact op met de Lunetten Organiseert.

WVTTK

– Afplakken ruiten Hoogvliet.

Het geheel dichtplakken van de ruiten komt de uitstraling van het winkelcentrum niet ten goede (wat vindt de welstandscommissie hiervan?). De sociale veiligheid is er ook niet mee gediend.

Het BOL heeft Hoogvliet hierover benaderd, maar was te laat. De plannen waren al uitgewerkt. De ramen zouden aan de binnenkant voorzien worden van betegelde voorzetwanden.

Het BOL kon bij de verbouwing van C1000 wel wat bereiken, omdat toen een bouwvergunning moest worden aangevraagd in verband met uitbreiding van het winkeloppervlak. Het BOL diende daarop een zienswijze in.

Resultaat: een overeenkomst met C1000 waarin afspraken over het deels afplakken van de ramen en de opslag van de winkelwagentjes (1 rij buiten, de rest inpandig).

Heeft Hoogvliet een deel van het magazijn bij de winkel heeft getrokken? In dat geval zou er een bouwaanvraag moeten zijn. Hebben we een aankondiging gemist en daardoor de kans om een zienswijze in te dienen laten lopen? Zijn er ooit afspraken gemaakt over het buiten stallen van de winkelwagentjes? Wim van den Brink zoekt e.e.a. uit.

– Spoorverdubbeling

De zitting van de Raad van State, waar de beroepsschriften van BOL en Vlek 19 (= Engelsmanplaat) aan de orde komen vindt waarschijnlijk plaats in augustus.

Rondvraag

Lia vraagt aandacht voor het voornemen om aan de andere kant van de Waterlinieweg tussen busbaan en begraafplaats een flat van 10 verdiepingen te realiseren voor starters. Ze heeft verzocht om een projectie vanuit het Beatrixpark. De wijkraad heeft al op het voornemen gereageerd. De reactie richt zich op bewonersparticipatie in verschillende stadia van het proces. Lia houdt een vinger aan de pols.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur.

Actielijst

. Christien stuurt Lia mail met informatie over Gluren bij de buren

. Christien stuurt Reinier Verkaik de zienswijzen uit 2003

. Hugo neemt contact op LLNS over potentiële kennis bij actiegroepen rondom Schiphol.

. Hein informeert bij Lunetten Organiseert naar de mogelijkheid om sponsors te werven voor de wijktuin

. Wim zoekt uit of er nog iets te doen valt aan het geheel afplakken van de winkelruiten bij Hoogvliet en of de dubbele rij winkelwagens langs de pui niet indruist tegen afspraken, die voor het winkelcentrum gelden.

Actielijst 11 mei

. Christien zal concept-zienswijze A27 rondsturen. Is gebeurd

. Wim van den Brink neemt contact op met Arjan Kleuver over brugverbinding voor fietsers tussen De Wadden en het Furkaplateau. Voorlopig afvoeren in afwachting van ontwerp herinrichting.