Nieuws

Notulen vergadering BOL van dinsdag 7 september 2010

Notulen vergadering BOL van dinsdag 7 september 2010 (concept)

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Wim van den Brink, Leo Verbon, Hessel Sikkema, Ruud Kamp, Reinier Verkaik, Peter Sterkenburg, Ewold Gussenhoven, Marijke van der Veen, Jan Ruys, Anny Koenders, de bewonerscommissie van Coppelwethe: Jos Mulder, Martha Leijenaar, Marijke Eynthoven, Lida van Schaik en Chris Geurtsen en Mieke Geurtsen, bewoners van Coppelwethe

Afmelding: Lou Gast

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de sprekers van vanavond Reinier Verkaik en Peter van Sterkenburg.

Herinrichting Furkaplateau en fietspad Houten-Utrecht

Reinier Verkaik, gemeentelijk projectleider voor de spoorinpassing en Peter van Sterkenburg, projectleider voor het gemeentelijk Ingenieursbureau komen ons informeren over de stand van zaken rond het ontwerp van het nieuwe voorplein en willen met ons bespreken hoe de bewoners daarbij betrokken kunnen worden. Ook willen ze met ons van gedachten wisselen over de fietsroute tussen Houten en Utrecht, die tot voor kort over de Wadden liep.

Reinier Verkaik: de gemeente maakt een ontwerp voor het nieuwe voorplein. Men is bezig met het programma van eisen en met het eerste ontwerp. Heijmans is bezig met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe tunnel. De komende tijd wordt het programma van eisen afgerond. Participatie van bewoners is mogelijk, suggesties zijn welkom. Reinier stelt twee ontwerpsessies in het voortraject voor om te komen tot een eerste ontwerp. Ook de bewonerscommissie van Coppelwethe zal hierbij worden betrokken. Het ontwerp zou in de BOL vergadering van 16 november gepresenteerd kunnen worden.

Ruud Kamp, sprekend als lid van de wijkraad, vindt het ?een heel goed voorstel?. Ook andere aanwezigen reageren instemmend.

Peter van Sterkenburg gaat in op de problematiek van de fietsverbinding. De tijdelijke route voldoet niet aan de ambitie van de hoofdfietsroute. De vraag is of er op dit moment iets aan die fietsroute verbeterd zou kunnen worden. Op termijn zijn er drie varianten: 1. over de Wadden; 2. langs de oostzijde van de Brennerbaan (langs Coppelwethe); 3. huidige, tijdelijke route langs de westzijde van de Brennerbaan. De gemeente heeft een voorkeur voor de route via de oostzijde. Tweede voorkeur is de route via de Wadden. De aanleg van een brug over de tunnel is hiervoor nodig. De route langs de westzijde voldoet niet aan de eisen; de keuze gaat dus tussen de varianten 1 en 2. De adviezen van BOL, wijkraad en Fietsersbond zijn welkom. De wethouder maakt de uiteindelijke keuze.

Vanuit de vergadering worden opmerkingen gemaakt over overlast door fietsers die over het trottoir langs de Coppelwethe rijden en over de problemen die een officiële route langs de oostzijde met zich mee zou brengen.

Reinier meldt dat iedereen opmerkingen kan maken en suggesties kan doen. Hij biedt aan een keer in de Coppelwethe te komen praten.

Peter geeft vervolgens een toelichting bij de tekeningen van de mogelijke fietsroutes.

De volgende afspraken worden gemaakt:

. Reinier en Peter komen een keer in de Coppelwethe langs om over de problemen te praten.

. Reinier zorgt ervoor dat er een duidelijke kaart op de website komt. Op lunetten.nl komt gelegenheid per mail te reageren.

. Reinier en Peter zullen, wanneer de reacties, ook die van de Fietsersbond, binnen zijn, nog een keer in de BOL vergadering terugkomen.

Mededelingen

Christien: op 14 september is er om 20.00 uur in de Musketon een voorbespreking voor de vrijwilligers op de wijkdag. Wijkwethouder Lintmeijer heeft toegezegd te komen en het startschot voor de BOL loop te geven.

Maarten: van Go Bruens, studente kunstgeschiedenis aan de Universiteit van

Amsterdam, is de scriptie Lunetten, een bijzondere wijk met een eigen karakter. De plangeschiedenis van Lunetten in de gemeente Utrecht binnengekomen.

Christien: het cursusaanbod van Stade is binnengekomen.

In verband met asfaltering is het fietspad langs de Stelviobaan drie weken opgebroken. Christien zal hierover een bericht naar VNL sturen.

Hein zal Steve Monsanto voor de BOL vergadering van 5 oktober uitnodigen.

Aandachtsgebied Groen

Op 6 november is het natuurwerkdag. Christien roept iedereen op met ideeën te komen. Zij zal de oproep naar Lia Oosterwaal en de website sturen. Ewold en Jan zullen het idee om knotwilgen in het Beatrixpark te planten met Christiaan Sack opnemen.

Onderzoek Wim van den Brink

Wim heeft onderzoek verricht met betrekking tot twee kwesties: het afplakken van alle ramen door supermarkt Hoogvliet en het te maken tunneltje onder de spoorlijn naar Arnhem.

Hoogvliet: Wim geeft een overzicht van hoe een en ander destijds ten aanzien van C 1000 is gegaan. De overeenkomst met C 1000 (niet alles afplakken op straffe van een dwangsom) was mogelijk omdat C 1000 een bouwvergunning nodig had. In het geval Hoogvliet gaat het niet om een bouwvergunning. De voorzitter vraagt zich af of er argumenten zijn om Hoogvliet aan te spreken. Hij stelt voor een uitnodiging van de vestigingsmanager op de agenda van BOL kern te zetten.

Fietstunnel: Wim heeft uitgezocht hoe het zit. De kwestie is niet relevant voor ProRail en is in de klankbordgroep dus niet aan de orde geweest. Niettemin is het beter het tunneltje nu, met de spoorverdubbeling, mee te nemen. Anny en Ruud zullen contact opnemen met de Fietsersbond en vragen wat die ervan vindt.

Aandachtsgebied Leefbaarheid

Zorggroep Lievegoed heeft zich teruggetrokken als partij voor een zorgfort op Lunet 4. Men gaat mogelijk op zoek naar andere partijen die invulling willen geven aan dit idee. Of leven er ideeën in de wijk? Ewold pleit voor gebruik door bewoners: muziek, beeldhouwen, materiaalopslag, feesten en partijen. Jan zal, na overleg met Wim, contact opnemen met Hans Bonfrer, ook om erachter te komen hoeveel huur het fort moet opbrengen.

Aandachtsgebied Verkeer, Lucht en Geluid

Zeven van de negen raadsfracties maken zich zorgen over de manier waarop de inspraak ten aanzien van de MER plaatsvindt. De NMU vraagt of ook het BOL een stuk wil tekenen waarin wordt gevraagd om zorgvuldigheid bij de inspraakprocedure. De vergadering gaat hiermee akkoord.

De vergadering stemt ermee in dat de door John Buitink op te stellen BOL-reactie op de MER per mail wordt vastgesteld. Op 20 september is er van 19.00 tot 21.30 uur een inloopavond in Aristo over de MER.

Christien zal de nieuwsbrief van Laat Lunetten Niet Stikken rondsturen.

Rondvraag

. Ewold: lage opkomst bijeenkomst erfpachtgroep. Momenteel wordt onderzocht waarom sommige gemeenten wel en andere geen erfpacht hebben.

. Jan: wat blijft er over van de natuurwaardenplas ten zuiden van de A 12? Laatst stond er een partytent. Antwoord: de noordplas kan ook voor evenementen gebruikt worden.

. Ties: hoe gaat het met de bomen op de Koppeldijk? Ewold: waarschijnlijk worden er in november weer bomen gerooid. Christien zal het aan Christiaan Sack vragen.

. Wim heeft naar aanleiding van de klankbordgroep van 30 augustus gevraagd naar de brug over de A 27 naar Houten. Men anticipeert op een verbreding van de A 27; de brug kan dan worden verlengd.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur.

Actielijst

. Christien zal een bericht naar VNL sturen over het feit dat het fietspad langs de Stelviobaan drie weken is opgebroken.

. Hein zal Steve Monsanto voor de BOL vergadering van 5 oktober uitnodigen.

. Christien zal een oproep om met ideeën voor de natuurwerkdag op 6 november te komen naar Lia Oosterwaal en de website sturen.

. Ewold en Jan zullen het idee om knotwilgen in het Beatrixpark te planten met Christiaan Sack opnemen.

. Christien zal de nieuwsbrief van Laat Lunetten Niet Stikken rondsturen.

. Christien zal het aan Christiaan Sack vragen wanneer er weer bomen op de Koppeldijk gerooid worden.

. Anny en Ruud zullen contact opnemen met de Fietsersbond en vragen wat die vindt van een fietstunnel onder de spoorlijn naar Arnhem.