BOL notulenNieuws

Notulen vergadering BOL van dinsdag 16 juni 2008

Notulen vergadering BOL van maandag 16 juni 2008 (concept)

Aanwezig : Hein van Kruysdijk (voorzitter), Christien Bolt, Baukje Groenendijk, Ties Bressers, Ruud Kamp, Ewold Gussenhoven, Leo Verbon, Wim van den Brink, Jan Ruijs, Boude van Geffen (ag.pt. spoorverdubbeling), 5 bewoners van Matterhorn/Olympus (ag. pt. overlast), contactpersoon Henriëtte Silverberger), Fons Valk (ATV De Groene Lunet, ag.pt. spoorverdubbeling), Christien Bolt (notulist)

Afmeldingen : Lou Gast, Anny Koenders, Inge Puyman, Maarten Brinkman

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen van harte welkom.

Overlast voetbalvereniging

De bewoners van Matterhorn en Olympus ervaren al tijden ernstige overlast van de voetbalverenigingen. De komst van een geluidsinstallatie bij DVSU heeft de problemen verergerd. Zowel doordeweeks als in het weekend regelmatig last van harde muziek. Omwonenden worden belemmerd in hun dagelijks leven (huiswerk maken, slapen). Met name in het weekend problemen tot diep in de nacht. Parkeeroverlast, zwerfvuil, lallende jongeren, autoradio?s. De sportkantine is een kroeg geworden.

Contacten met DVSU, wijkbureau en politie hebben tot nu toe niets opgeleverd.

Afspraak: Het BOL neemt contact op met het bestuur van DVSU om te praten over de problemen.

Spoorverdubbeling

ATV De Groene Lunet. Voorzitter Fons Valk licht de lijst met nadelen van verplaatsing van het complex naar de sporendriehoek toe. Met name het aspect onveiligheid weegt zwaar.

De tuindersvereniging stelt voor om water in het Beatrixpark te compenseren. De AVVN (koepel voor tuindersverenigingen) is namens De Groene Lunet in overleg met de gemeente over de gevolgen van de spoorverdubbeling voor de tuindersvereniging.

Fons Valk heeft intussen samen met Ewold, Wim en Leo geschouwd en dat heeft geresulteerd in een door Wim gemaakte schets van een gedeeltelijke (historisch verantwoorde) compensatie in het park en een sloot tussen de volkstuinen en de muur achter het woonwagenkamp. Dit zou ten koste gaan van 2 meter van de aangrenzende tuinen, maar is gunstig voor de afwatering. Een duiker onder het fietspad zou de sloot moeten verbinden met de rest van het water.

Een salamanderpoel zou als compensatie kunnen dienen, maar vereist stilstaand water. Ook aan de orde: het accentueren van cultuurhistorische waterlijnen.

Herman van den Bijtel, de opsteller van het Groenbeheerplan, zal worden geconsulteerd over de verschillende ideeën.

N.B. compensatie in het park moet in overeenstemming zijn met functie als ecologisch kerngebied en de onze zienswijze op de concept-gebiedsvisie voor de lunetten .

Overigens bestaat er over het te compenseren water geen duidelijkheid. Gaat het om de sloot van Aristo tot Coppelwerthe (ca. 700 m2) of compensatie van te bebouwen gebied (de dive-under) in water. Opheldering hierover wordt gevraagd tijdens het geplande overleg tussen ProRail, gemeente, Vlek 19 en BOL op maandag 23 juni a.s.

Bij de HDSR wordt nagevraagd of er ook gecompenseerd mag worden in een ander peilgebied. In dat geval zou de compensatie gerealiseerd kunnen worden in de sporendriehoek.

Wat te doen met de dwarsverbanden tussen de concept-gebiedsvisie De vier lunetten, en het Ontwerp-Tracé-Besluit (OTB). In hoeverre moet dat in de beide zienswijzen tot uitdrukking komen?

Open voorland versus de mogelijke wens voor geluidsschermen in het Beatrixpark (ook een vraag voor Herman van den Bijtel). Ook het voorstel van een ecologische verbindingszone onder het spoor (gebiedsvisie) raakt aan het OTB.

Wim gaat aan de slag met het opstellen van een zienswijze op het OTB. Alle input is welkom. Over de watercompensatie in de OTB opnemen welke ideeën er leven en dat ze onderzocht worden.

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld

Postlijst

Er zijn geen opmerkingen bij de postlijst

Mededelingen

Wim is bezig met een zienswijze op de concept-gebiedsvisie De vier lunetten op de Houtensevlakte. De wijkraad overweegt ondersteuning en heeft om een afschrift verzocht.

Besteding van de cheque van 3000 euro komt in september aan de orde. Ideeën zijn welkom.

De initiatiefnemers van glasvezel in Lunetten gaan middels een huis-aan-huis-flyer de belangstelling peilen. Het BOL heeft hiermee inhoudelijk geen bemoeienis.

De vergadering stemt in met het doen van een aanvraag uit het leefbaarheidsbudget voor het opnemen van een videoclip ter promotie van de geluidsstudio. Wel een kanttekening bij het gebruik van het BOL als subsidiënt van activiteiten van Portes via het leefbaarheidsbudget.

Notulen 20 mei

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

Wijkavond leefomgeving

De fotoactie start op 1 juli. Medewerking van de fotoclub wordt nog afgewacht.

Datum wijkavond: 21 oktober. Giesberts heeft zijn aanwezigheid toegezegd.

Stand van zaken werkgroepen

. Veiligheid : vrijdag 20 juni is er een hot spots -fietsactie. Vanaf 22.00 uur per fiets langs onveilige plekken in de wijk. Een hot slots -actie is in voorbereiding i.s.m. fietsenmaker Van Vliet.

. Lucht en geluid : is bezig met de spoorverdubbeling (zienswijze op OTB t.a.v. geluid) en luchtkwaliteit

. Lunetjes/wilgenknot : De werkgroep heeft kennisgemaakt met Bert van den Worm, de opvolger van Rob Ouwehand bij de Dienst Stadswerken.

. Salamanderpoel : werkdag op 28 juni. Oproep volgt.

. Wijkdag: geen bijzonderheden.

Rondvraag

Op een vraag naar een overzicht van de gemeentelijke organisatie wordt verwezen naar:

http://www.utrecht.nl/images/secretarie/communicatie/organogram13-02-2008.pdf

Baukje oppert het idee om ook huis-aan-huis een nieuwsbrief te verspreiden.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering rond 22.00 uur.

Actielijst

. Christien neemt contact op met het bestuur van DVSU voor een overleg over de problemen

. Wim bereidt een zienswijze op het OTB voor.

. Ewold benadert Herman van den Bijtel voor consultatie i.v.m. met mogelijke ingrepen in het Beatrixpark voortvloeiend uit het OTB (wens geluidsscherm; watercompensatie)

. Christien informeert de wijkraad over de zienswijze op de gebiedsvisie De vier lunetten.

. Christien/Lou doet navraag over watercompensatie bij ProRail/Gemeente op 23 juni