Nieuws

Notulen vergadering BOL van dinsdag 19 februari 2008

Notulen vergadering BOL van dinsdag 19 februari 2008 (concept)

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Ties Bressers, Ewold Gussenhoven, Ruud Kamp, Wim v.d. Brink, Leo Verbon, Lou Gast, Hessel Sikkema, Abel Perdon, Maarten Brinkman, Bert Bakker, Anny Koenders, Inge Puyman, Jan Ruijs, Theo v.d. Korput (gebiedsbeheerder Portaal), Bert v.d. Roest (vanaf 21.15 uur), Micha Stolzenburg (ag.pt. 1), Christien Bolt (notulist)

Afmeldingen: Dennis Jonkhout

Opening

De voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering en geeft het woord aan Micha Stolzenburg.

Anders dan de agenda vermeldt gaat het niet zozeer over het leefbaarheidsbudget en wordt vanavond alleen gesproken over de aanstaande aanpassingen van de Lunettenbaan ter hoogte van de kruising met Olympus en Amerongseberg en de gebiedsgerichte aanpak van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Aanpassingen Lunettenbaan

Aanleiding vormde een rondom de Olympus gehouden buurtpanel. Tijdens dat overleg kwam de moeilijke en gevaarlijke oversteekbaarheid van de Lunettenbaan voor langzaam verkeer aan de orde. Doel is een veilige en overzichtelijke oversteek voor fietsers en voetgangers.

Aan de hand van een concept-ontwerptekening worden de aanpassingen toegelicht:

 • Verplaatsing van de bushalte voor het kantorenpand naar vòòr de afslag Olympus met gevolgen voor het ernaast gelegen fietspad, de parkeerstrook bij de infozuil en de oever en omvang van de waterplas.
 • De “voorsorteerstrook” richting Olympus verdwijnt en dat heeft een gunstig effect op de snelheid op de Lunettenbaan.
 • Aanpassing van de bushalte ter hoogte van Mr. Shi. De stoep langs de Amerongseberg wordt doorgetrokken tot aan de Lunettenbaan.
 • Er komen duidelijke oversteekplaatsen.

Financiering deels uit het leefbaarheidsbudget omdat hier geen sprake is van achterstallig onderhoud.

Het voorstel wordt t.z.t. middels een informatie-avond aan bewoners voorgelegd.

Opmerkingen aanwezigen:

 • Het nut van tegenover elkaar liggende bushaltes wordt betwijfeld. Er wordt hier niet overgestapt.
 • Verplaatsing belemmert het uitzicht naar links van het uit de Olympus komende verkeer.
 • Financiering uit het leefbaarheidsbudget oneigenlijk. Kostenbesparing als de bushalte niet verplaatst hoeft te worden.
 • Financiering uit de nog niet afgesloten grondexploitatie.
 • Het weghalen van de “voorsorteerstrook” verhoogt niet per definitie de veiligheid van de automobilist. Ter hoogte van de Coppelwerthe is ook een voorsorteerstrook weggehaald ten behoeve van een veilige oversteek van voetgangers en fietsers. Voor de automobilisten is de situatie ter plaatse verslechterd.

Het betreft hier geen aanpassing in het kader van het wijkverkeersplan Zuid. Overigens: het knelpunt Brennerbaan-Zevenwouden uit dit wijkverkeersplan wordt dit jaar opgelost.

Toelichting op gebiedsgerichte aanpak openbare ruimte

Micha Stolzenburg is verantwoordelijk voor het wijkprogramma Zuid. Hij wil (grotere) projecten in de openbare ruimte definiëren, draagvlak creëren, plannen maken en uitvoeren als er financiële middelen voor zijn. Een buffer aan projecten bevordert slagvaardig opereren. Voorstellen:

 • Inventarisatie van achterstallig onderhoud openbare ruimte. Er zou een wijkbrede schouw gehouden kunnen worden. Belangrijkste knelpunten in beeld brengen.
 • Onderzoek naar (de ernst van) de verzakking van de wijk en de gevolgen daarvan.
 • Herinrichting Wadden vooruitlopend op afsluiting i.v.m. spoorverdubbeling en verplaatsing station.
 • Wandelpaden Beatrixpark

Ook in het binnenkort vast te stellen wijkakkoord staan wensen ten aanzien van de openbare ruimte.

N.B. Er is door de gemeente extra geld beschikbaar gesteld voor het wegwerken van achterstallig onderhoud de komende jaren. Voor meer informatie zie: www.utrecht.nl/werkinuitvoering.

Over de besteding van het leefbaarheidsbudget in de openbare ruimte heerst onduidelijkheid. Is het vrij geld of is een deel gelabeld, want afkomstig uit voormalige gemeentelijke subsidiepotjes. Mag LBB worden gebruikt door gemeentelijke diensten (als bewoners dat willen)?

Een reactie op het projectvoorstel “Vogelvriendelijke straten” wordt voorbereid door Jan Ruijs, Ewold Gussenhoven en (mogelijk) Henk Penning.

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld

Postlijst

Hessel Sikkema en Anny Koenders gaan naar de presentatie van de Bomenvisie.

Mededelingen

Geen aanvullende mededelingen

 

Notulen 22 januari

De brief over de beeldvorming rond de herinrichting van het Furkaplateau is verstuurd. Wethouder Giesberts heeft inmiddels gereageerd (zie postlijst).

Wim van den Brink heeft weken geleden bij projectleidster Martine Sluijter geïnformeerd naar de stand van zaken rond de ontwikkeling van de gebiedsvisie van de Lunetten. Naar aanleiding van de ondertekening van het Pact van Rijnauwen (miljoenen voor opknappen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie) op 11 februari jl. zal Christien nogmaals informeren. Zie voor de inhoud van dit Pact: www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=25142.

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

Bestrijding graffiti

Bekladde objecten (ook eigen woningbezit) kunnen worden gemeld via info@bollunetten.nl. Uit de aangemelde objecten wordt een keuze gemaakt voor de pilot. Dan volgt het (eventueel) kleuren en vervolgens coaten. Het schilderen door bewoners is hiermee van de baan.

Stand van zaken werkgroepen

Veiligheid:

Voorafgaand aan dit overleg was er voor de tweede keer het spreekuur van de werkgroep. Er kwam één bezoeker langs. Wat betreft de PR: het verstuurde persbericht werd door een misverstand niet geplaatst in het Stadsblad.

Lucht en Geluid:

Volop aandacht voor het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU), dat deel uitmaakt van het Nationaal Plan Luchtkwaliteit. (http://www.utrecht.nl:80/smartsite.dws?id=236725).

De verwachting is dat de Waterlinieweg steeds drukker wordt door toenemende bedrijvigheid rondom stadion Galgenwaard en het kazerneterrein.

De PvdA houdt 28 februari een stadsdebat onder de titel “Utrecht schoon en bereikbaar”.

De MER met betrekking tot de verbreding van de A27 is een half jaar uitgesteld vanwege de  normen, die Rijkswaterstaat stelt.

Lunetjes/Wilgenknotten

De knotdag afgelopen zaterdag (16 februari) is succesvol verlopen. Wilgentenen o.a. voor bouwspeeltuin Fort Luna en de salamanderpoel.

Salamanderpoel

Zaterdag 8 maart wordt er een takkenril verlegd. Binnenkort volgt een oproep om mee te helpen.

Wijkdag

Datum: 6 september. Thema: circus. Goede doel: Cliniclowns. Geen wijkdagboekje meer, maar een flyer.

Dag van het Park

Zondag 25 mei. Het programma is bijna rond. Accent op doelgroep 8-18 jaar, met muzikale workshops.

Rondvraag

Amelisweerd: een werkgroep is in opdracht van de gemeente bezig een nieuw beheerplan voor Amelisweerd op te stellen. Doel: het in oorspronkelijke staat terugbrengen van de landgoederen Oud- en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen.

Laagraven: Anny informeert nogmaals bij Ruud Campman van het Recreatieschap naar de stand van zaken.

Wim meldt dat er een plateaudrempel komt op Zevenwouden ter hoogte van Reiderland. Daarachter 30 km-zône.

Actielijst

Christien neemt contact op met projectleider Martine Sluijter over stand van zaken gebiedsvisie Lunetten.

Anny informeert bij Ruud Campman over opening recreatieplas Laagraven.

Ewold en Jan bereiden een reactie op het voorstel “Vogelvriendelijke straten” voor.

BIJLAGE

Reactie Micha Stolzenburg (21-02-2008)

Afgelopen dinsdagavond kreeg ik jullie feedback op het voorlopige plan om de kruising Lunettenbaan – Olympus veiliger te maken voor voetgangers en fietsers. Over het punt om de bushalte niet te verplaatsen in verband met het verminderende uitzicht voor verkeer vanuit de Olympus heb ik het volgende te melden:

Ik heb vanmorgen jullie feedback besproken in de Regiegroep Verkeer. Er is aangegeven dat de bushalte verplaatst moet worden als het plan in uitvoering gaat. Dit omdat door het aanbrengen van afzonderlijke fiets- en voetgangerspaden de lengte van de bestaande bushalte te kort zal worden en uitbreiding in oostelijke richting niet mogelijk is.

Er zijn minimum maten voor bushaltes en die kunnen op de huidige locatie niet gerealiseerd worden als de “veiliger oversteek voorzieningen” worden aangebracht. Momenteel kan de bus het wegdek van de Olympus gebruiken om in te voegen. In de toekomstige situatie is dit niet meer mogelijk.

Het onderwerp “uitzicht vanuit de Olympus” heeft een belangrijke rol gespeeld in het tot stand komen van het toegelichte ontwerp.

– Het is het mogelijk om na uitvoering van de voorgestelde aanpassing de kruising iets verder op te rijden, waardoor er overzicht is.

– Ook heeft de Lunettenbaan een lichte kromming, wat het uitzicht vanaf de Olympus ten goede komt.

– De afstand vanaf de kruising Lunettenbaan – Olympus tot de voorkant van de bus zal minimaal 25 meter bedragen, waardoor er voldoende uitzicht is. Tot slot werd opgemerkt dat de bus maar kort stopt, waardoor meer dan 90% van de tijd geen bus aanwezig is.

Bron: www.utrecht.nl (nieuwsberichten: Minder regels voor bewonersinitiatieven, 08-02-08)

Leefbaarheidsbudget

Bewoners en ondernemers uit de stad hadden tot nu toe twee mogelijkheden om de leefbaarheid in hun wijk te verbeteren; via het Leefbaarheidsbudget en via het Recht van Initiatief. De gemeenteraad heeft nu de verordening voor het Recht van Initiatief ingetrokken. In de praktijk betekent dit dat de regels en de budgetten worden samengevoegd, waardoor een en ander eenvoudiger wordt. De raad was positief over het voorstel, het werd unaniem aangenomen. Leefbaar Utrecht diende een motie in, gesteund door de SP, D66, VVD en Groep Mossel waarin het college werd verzocht de bewoners en ondernemers in de wijken als enige aanvragers voor het budget aan te wijzen en niet ook de wijkbureaus of gemeentelijke diensten. Wethouder Giesberts meende dat de indiener minder belangrijk was zolang er voldoende draagvlak in de wijk is voor een plan. De wethouder meldde zich met de strekking van de motie te kunnen verenigen, waarna deze werd verworpen. Giesberts zegde verder toe de raad elk half jaar een overzicht van de ingediende plannen te geven. Per wijk is één miljoen Euro beschikbaar uit het Leefbaarheidsbudget.

Verslag presentatie bomenvisie 21 februari 2008 (met dank aan Anny Koenders)

Het college zegt transparant te willen zijn in de besluitvorming over het beschermen en rooien van bomen.

Hoofdzaken in het nieuwe bomenbeleid zullen zijn:

Een bomenstructuur die past bij de stad.

Bomen op tijd in beeld bij afweging in plannen en op tijd aangeven wat te doen.(uit de aanwezigen kwam de vraag of dat ook inhield dat al bestaande plannen alsnog bekeken zouden worden op het aantal te kappen bomen en uit het antwoord was te ventileren dat dat niet vaak het geval zou zijn.)

Meer aandacht voor het verzorgen van vooral volwassen en monumentale bomen en (toch wel tegenstrijdig) minder regelgeving en betere communicatie.Er wordt een fonds opgericht om monumentale bomen op particuliere grond te onderhouden en men wil het kappen van bomen jonger dan 50 jaar op percelen kleiner dan 300 vierkante meter vrij geven.

Men wil er een gewoonte van maken om bij nieuwe bouwplannen vroegtijdig aangeven waar,welke en hoeveel bomen daarvoor om moeten.

Bij vragen was ook hier het antwoord niet helemaal voldoening gevend.

Als ik het verslag van de avond digitaal krijg zal ik dat doorsturen,voor nu is de conclusie dat Giesberts wel van goede wil lijkt te zijn maar of dat genoeg is blijft de vraag.

Stand van zaken Laagraven (d.d. 25 februari 2008, met dank aan Anny Koenders)

Laagraven zuid (parkeerterrein) en het zwemwater wordt 31 mei opgeleverd.

De 2de fase (Noordelijke plas) komt eind september klaar.

Het wandelpad komt voor de helft voor de kade en zuidelijk van de plas gaat het pad de kade op. Hij wilde nog uitzoeken hoe hij de direct betrokkenen nog nader kan inlichten. Misschien met een bijeenkomst of een folder deur aan deur. Dat horen we dan nog.