BOL notulenNieuws

Notulen vergadering BOL van dinsdag 24 februari 2009 (concept)

Notulen vergadering BOL van dinsdag 24 februari 2009

 

Aanwezig: Ruud Kamp (voorzitter), Christien Bolt, Jur Boogaard, Leo Verbon, Wim van den Brink, Lou Gast, Inge Puyman, Gert-Jan Overdijkink, Baukje Groenendijk, Abel Perdon, Cees van Arkel, Maarten Brinkman (notulist)

 

Afmeldingen: Hein van Kruysdijk, Hessel Sikkema

 

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en geeft het woord aan Jur Boogaard, gebiedsmanager Stadswerken voor Zuid en Zuid-West

 

In gesprek met Jur Boogaard

Jur Boogaard stelt zich voor. Hij is verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte: bestratingen, groen, vegen. De belangrijkste verandering in vergelijking met de oude situatie bij Stadswerken is de samenvoeging van groen en grijs onderhoud  met de veegdienst tot de nieuwe afdeling Wijkonderhoud & Service. Verder valt onder de Dienst Stadsbeheer:

. Stedelijk beheer: projecten en groot onderhoud van grijs, groen en de riolering

. Handhaving en vergunningen

. Facilitaire zaken: wagenpark beheer, huisvesting, inkopen, ingenieursbureau

. Inzamelen (waaronder ook kringlooppunten en ophalen klein chemisch afval), markten en havens

. Natuur –en milieucommunicatie en educatie (Koppelsteede)

In het veegbeleid is een wijziging doorgevoerd: vegen waar het vuil is (vraaggericht) en niet meer volgens een vaste frequentie.

Bij het verrichten van het werk gaat het om:

.Vraaggerichtheid: de vraag van de gebruiker is uitgangspunt. Vragen lopen via het wijkbureau of via het algemene nummer van de gemeente, maar kunnen ook rechtstreeks aan Stadswerken gesteld worden.

. Integraliteit: het uitvoeren van het werk op het gebied van groen, grijs en schoon in onderlinge samenhang.

Onder de gebiedsmanager, die aanspreekpunt is en verantwoordelijk voor de interne en externe contacten en voor het budget, staat het hoofd uitvoering (Jasper van Tiel), de schakel tussen de gebiedsmanager en de uitvoering. Onder het hoofd uitvoering staan de opzichters, die gaan over groen/grijs en schoon. Onder de opzichters staan de medewerkers op straat. Daarnaast is er ter ondersteuning van het gebiedsteam het secretariaat.

 

De doelstelling voor Lunetten is: onderhoud van de wijk in het algemeen op het door de gemeenteraad vastgestelde niveau 6, het winkelcentrum op niveau 7. Uitgangspunt hierbij is het beheerplan Lunetten. E.e.a. zoveel mogelijk in samenspraak met de gebruikers van de openbare ruimte en de belangenorganisaties.

Problemen in Lunetten:

. Verzakkingen; met het wijkbureau is men op zoek naar de financiële middelen om dit probleem structureel aan te pakken.

. Boomwortelproblematiek: duurzaam handhaven van bomen, maar de veiligheid mag niet in het geding komen.

Projecten in Lunetten:

. Tankenberg, waar de boomwortelproblematiek sterk speelt. Samen met de bewoners wordt naar een oplossing gezocht

. Opknappen van de wandelpaden in het Beatrixpark en Park de Koppel, gedeeltelijk uit het leefbaarheidsbudget

. Het vergroenen van de omgeving van de Coppelwethe, een bewonersinitiatief, betaald uit het leefbaarheidsbudget.

. Boomspiegels: de gemeenteraad heeft besloten weer geld beschikbaar te stellen voor onderhoud van boomspiegels

. Onkruidbestrijding: in 2009 gaat men in Lunetten waarschijnlijk een proef nemen met de heetwatermethode; die methode is beter voor het milieu en goedkoper dan de borstelmethode en op langere termijn ook effectiever.

 

 

Vragen aan Jur Boogaard:

. Wat moeten we verstaan onder handhaving van de groep Toezicht & Handhaving?

Antwoord: handhaving op uitgegeven vergunningen (zoals uitstalvergunning), fietsen in het winkelcentrum, plaatsen van auto’s op het gras, loslopende honden, te vroeg buiten zetten van huisvuil.

. Wat is de taak van een opzichter? Er blijft vaak troep liggen na een klus, paden worden stukgereden. Antwoord: het is de taak van de opzichter om dit te voorkomen. Stammen, takken en houtsnippers blijven in principe liggen volgens het Beheerplan. De inzameldienst dient vuil dat naast de container terecht is gekomen zelf op te ruimen.

. Hoe zit het met de papiercontainers aan de Simplonbaan?

Antwoord: niets van bekend, ik ga het navragen.

. Valt gladheidbestrijding ook onder de dienst? Er wordt niet gestrooid op het Ravelijnpad, een hoofdfietsroute.

Antwoord: Ja, gladheidbestrijding valt er ook onder, evenals hondenproblematiek. Verzakkingen ten gevolge van bouwwerkzaamheden kunnen ook gemeld worden, via het algemene nummer van de gemeente of rechtstreeks naar het punt wijkonderhoud. Parkeeroverlast moet bij de politie gemeld worden.

. Hoe zit het met het kapwerk langs de Waterlinieweg? Het geluid van het verkeer is nu veel sterker.

Antwoord: werk is uitgevoerd overeenkomstig het beheerplan. Er komt het een en ander aan struiken voor terug (bosbeplanting).

De voorzitter bedankt Jur Boogaard – die de antwoorden op de vragen naar het BOL zal terugkoppelen – voor zijn inleiding en het beantwoorden van de vragen. 

 

Mededelingen

Het huishoudelijk reglement is, na het aanbrengen van enkele veranderingen, definitief vastgesteld.

 

Notulen van de BOL-vergadering van dinsdag27 januari 2009

Naar aanleiding  van de notulen meldt Inge dat er in de wijkraad verder wordt gesproken over de problematiek van de kwetsbare groepen. Op 3 maart is hierover breed overleg. De wijkraad wacht de uitkomst van deze bijeenkomst af voor ze verdere stappen onderneemt.

De notulen van 27 januari worden vastgesteld.

 

Postlijst

De bibliotheek heeft het verzoek om ruimte voor de collectie van Peter Sneltjes afgewezen. Christien en Maarten doen verslag van hun bezoek aan de wijkwethouder. Deze adviseert te informeren bij Het Utrechts Archief.

Christien is naar een bijeenkomst van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) in de Kargadoor geweest over  de actie ‘Tot hier en niet verder’. Aanwezig waren o.a. vertegenwoordigers van bewoners- en belangengroepen uit Utrecht en omstreken. Mascha Lichtendahl, projectmanager bij Rijkswaterstaat, gaf een toelichting op de stand van zaken rondom de Startnotitie Ring Utrecht. Wordt vervolgd.

 

Onderdoorgang spoorlijn naar Arnhem

De gemeente Utrecht stelt geld beschikbaar voor een tunnel Laan van Maarschalkerweerd -Tussen de Rails, exclusief voor fietsers. De vraag is: wanneer? Lou neemt hierover contact op met Steffen Hofstra, de projectleider spoorverdubbeling bij de gemeente.

 

Actiepunten 2009 en onderwerpen thema-avonden

. De bemensing van de werkgroepen is een belangrijk punt. De werkgroep Veiligheid bestaat in feit niet meer; de werkgroep Lucht en Geluid kampt met een tekort aan deelnemers. Een oproep om de werkgroep te komen versterken aan bezoekers van de thema-avond lucht en geluid heeft tot nu toe niets opgeleverd. Er volgt discussie over het aanpakken van dit probleem. Ook bij de wijkraad speelt dit probleem. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de vraag waarom wijkraadsleden afhaken. Misschien kan het BOL zijn voordeel doen met de resultaten, die binnenkort worden gepresenteerd.

Moeten we de werkgroepen opheffen en vervangen door ad hoc activiteiten?

Een andere mogelijkheid zou zijn een afvaardiging per aandachtsgebied naar bijeenkomsten en terugkoppeling naar de BOL-vergadering.

Besloten wordt dat BOL-kern hierover verder spreekt en met een voorstel in de BOL-vergadering terugkomt.

. We moeten aandacht blijven besteden aan de problematiek van de kwetsbare groepen.

. We moeten de kanskaarten blijven volgen.

 

Rondvraag

Baukje vraagt Cees van Arkel of hij als ‘waakhond’ en ‘ogen en oren’ actief wil blijven op het gebied van de openbare ruimte. Deze is daartoe bereid.

. Abel heeft enkele onjuistheden in het verslag van de bijeenkomst met de gemeenteraad van 20 januari ontdekt. Hij zal de tekstcorrecties naar Christien sturen

. Wim en Leo hebben met Fabio gesproken. Fabio vertelde hen dat de lunchroom aanstaande zaterdag opengaat en dat hij wel eens bij het BOL wil langskomen.

 

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.

 

Actielijst

. BOL-kern komt met een voorstel over de toekomst van de werkgroepen naar de BOL-vergadering.

.Abel zal tekstcorrecties in het verslag van de bijeenkomst met de gemeenteraad van 20 januari naar Christien sturen.

. Lou neemt contact op met Steffen Hofstra over planning fietstunnel.