Nieuws

Onderwerp: planning van termijnen voor inspraakreacties

Aan:                  College van Burgemeester & Wethouders-

Gemeenteraad Utrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Onderwerp:         planning van termijnen voor inspraakreacties

Datum:              14 oktober 2008

Geacht College van Burgemeester & Wethouders, geachte raadsleden,

Geregeld wordt, al dan niet op grond van wettelijke verplichtingen, de mening van individuele burgers, organisaties en groeperingen gevraagd ten aanzien van beleidsvoornemens, bouwplannen en andere procedures van overheden en soortgelijke instanties.

Onze aanname is dat bij u als volksvertegenwoordigers alle inspraakmogelijkheden van de burgers hoog in het vaandel staan. Deze visie brengt ons tot dit schrijven.

Net als de meeste bewonersgroeperingen bestaat het Bewoners Overleg Lunetten uit vrijwilligers, die een normale dagtaak of baan hebben. De betrokkenheid en inzet uit zich in het leveren van vaak grote inspanningen naast het normale werk.

Wij merken steeds weer dat inspraaktermijnen vaak aan het begin van de zomerperiode vallen. In die periode zijn veel burgers met de voorbereiding van hun vakantie bezig of zelfs al vertrokken. Doordat de mogelijkheden om onder dergelijke omstandigheden adequaat te reageren beperkt zijn, verliest het inspraakproces aanzienlijk aan waarde. Dit alles heeft nadelige gevolgen voor het democratisch gehalte van het proces. Reden voor ons om aan de bel te trekken. Aangezien wij zeer hechten aan ons burgerrecht in deze, willen wij de mogelijkheid hebben om er op een doordachte en onderbouwde wijze gebruik van te maken.

De situatie afgelopen zomer was een treffend voorbeeld van het probleem: een drietal termijnen viel zodanig nauw samen, dat het voor ons onmogelijk was om in alle gevallen een gewogen reactie in te dienen. Het ging daarbij om de Gebiedsvisie betreffende de Lunetten, het Ontwerp Traject Besluit Spoorverbreding (OTB) en het nieuwe Bomenbeleid.

Verschillende van de daarbij behorende stukken waren gedetailleerde, technische rapporten, die intensieve studie en soms specialistische vaardigheden of consultatie van derden vereisen, nog afgezien van het traject van informatiebijeenkomsten in enigerlei vorm. Van enige coördinatie en van aandacht voor de verwerkingscapaciteit van de burgers en hun organisaties leek daarbij geen sprake te zijn geweest.

Enerzijds zijn wij ons er van bewust dat het OTB buiten de gemeentelijke invloedssfeer ligt, maar anderzijds zijn we van mening dat de gemeente daar rekening mee had kunnen houden. De terugkoppeling en afstemming met en de motivatie  van onze achterban zijn hierdoor onder grote druk komen te staan. Wij achten dit ontoelaatbaar.

Het BOL verzoekt u daarom met grote nadruk toe te zien op het tot stand komen van een meerjaarlijkse inspraakkalender van alle voor inspraak, advies, en dergelijke in aanmerking komende projecten, niet alleen gemeentelijke, maar ook die van andere (semi-)overheden. Daarbij moet worden voorzien in een spreiding van de werkzaamheden voor de burger, zodat geen overlap plaatsvindt. Perioden waarin de capaciteit minder is dan normaal (vakantietijd) moeten worden vrijgehouden en bijeenkomsten altijd zodanig gepland dat ze ook buiten de gangbare werktijden van de burgers en locaal bezocht kunnen worden. Reeds voltooide
deelstukken zouden ter bestudering, eventueel onder embargo, vooraf ter beschikking moeten komen.

We stellen ook voor om een nader af te spreken time-out tussen inspraaktermijnen in acht te nemen. Wij hebben de stellige overtuiging dat daarmee de relatie tussen u en de burgers gediend is en het democratisch beginsel de waarde en aandacht krijgt die het in onze samenleving verdient.

Wij zijn bereid het bovenstaande in een persoonlijk gesprek toe te lichten en wij verzoeken u dit onderwerp te agenderen in de daarvoor geschikte gremia. Daarbij hopen wij uiteraard dat u besluit om een dergelijke kalender in te voeren, waarbij wij graag overleggen over de nader vast te stellen (time-out) perioden.

Om ons probleem ook kenbaar te maken op bovengemeentelijk niveau is een afschrift van deze brief ook verzonden aan de heren Spekman en Jansen (leden van de Tweede Kamer) en mevrouw Versteeg (lid van de Provinciale Staten van Utrecht)

 

In afwachting van uw reactie, teken ik met vriendelijke groet,

Hein van Kruysdijk,

voorzitter Bewoners Overleg Lunetten

 

i.a.a.Wijkbureau Zuid en Wijkraad Zuid