Nieuws

Voorbeeldbrief, op te nemen in Nieuwsbrieven en Mailcontact

 

Aan:                 Gemeenteraad Utrecht

                        raadsleden@utrecht.nl

Onderwerp:        Ruimte voor participatie en een democratisch debat.

Datum:             1 mei 2009

 

Geachte raadsleden,

Het Bewonersoverleg Lunetten (BOL) heeft vernomen dat u voor de zomervakantie stappen dient te zetten om als raad belangrijke beslissingen te nemen over nieuwe wegen en openbaar vervoer in stad en regio (“Startnotie Ring Utrecht”).

Wij maken ons grote zorgen over de hoge snelheid waarmee dit gaat gebeuren en twijfelen aan de zorgvuldigheid die in de besluitvorming moet worden betracht.

Volgens de brief die het inspraakpunt –Expertisecentrum Publieksparticipatie eind vorige week naar de insprekers heeft gestuurd zijn er ruim 20.000 inspraakreacties binnengekomen, waarvan 2064 unieke reacties. Dit ongekend grote aantal van inspraakreacties kan niet genegeerd worden.

De snelheid waarmee nu belangrijke besluiten worden genomen biedt (wederom) niet de ruimte aan betrokken bewoners om hun reactie op de voornemens te kunnen geven. Wij brengen u in herinnering onze brief d.d. 14 oktober 2008, waarin het BOL de planning van termijnen voor inspraakreacties bij u onder de aandacht brachten. Nu kunnen wij constateren dat, wanneer de planning gestand houdt, wederom bewoners niet in staat worden gesteld gehoord te kunnen worden.

U bent tot gemeenteraadslid gekozen om de bewoners van de stad te vertegenwoordigen door onder meer alle inspraakmogelijkheden te benutten om op de hoogte te zijn van de standpunten van bewoners. Gezien de wijze waarop dit onderwerp, wijzigingen in het wegennet en uitbreiding van het openbaar vervoer in de stad, bij de bewoners leeft is het belangrijk te onderzoeken of de richtlijnen van de MER recht doen aan de inhoud van hun inspraakreacties.

Het BOL vraagt aan de Utrechtse raad om tijd te maken voor participatie en een raadsinformatieavond te organiseren voorafgaand aan besluitvorming. Waarbij wat de planning betreft rekening wordt gehouden met de mogelijkheid voor bewoners om zich terdege te kunnen voorbereiden. Ook nu verwijs ik u naar onze brief van 14 oktober 2008.

Verder vragen wij u het signaal te geven aan programmabureau VERDER dat het op deze manier voor bewoners en raden onmogelijk is om een weldoordacht oordeel te geven in het democratisch debat.

 

 

 

Hein van Kruysdijk

Voorzitter Bewoners Overleg Lunetten