Dossier Musketon

Een chronologisch overzicht

De Musketon

Dit voorjaar werd duidelijk wat de gevolgen zouden zijn van het Vernieuwend Welzijn voor de Musketon en haar gebruikers. Ontslag voor 3 beheerders per 1 augustus. Er zou slechts een halve formatieplaats overblijven.

25 april 2013 schrijft het BOL daarom een brandbrief naar de gemeenteraad.

23 mei volgt een presentatie door voorzitter Hein van Kruijsdijk voor gemeenteraadsleden, die op bezoek waren in de wijk Zuid.

 


Eind mei
volgt de huis-aan-huis verspreide handtekeningenactie Musketon niet dicht. De gemeenteraad wordt opgeroepen de bezuiniging op sociaal beheer terug te draaien. De respons is overweldigend. Het levert ruim 1300 handtekeningen op.

4 juni presenteert de nieuwe welzijnsstichting Vooruit zich in de Musketon. De directie zegt toe zich in te spannen voor de terugkeer van meer sociaal beheer. Financiering moet onder meer komen uit de barinkomsten.

Omdat het daarna stil blijft stuurt het BOL vlak voor het zomerreces op 14 juli een 2e open brief aan de gemeenteraad.

9 september volgt een gebruikersoverleg met vertegenwoordigers van de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) en Vooruit. De UVO gaat over het technisch beheer (onderhoud) en het gebruik van de ruimtes en Vooruit (voorheen Portes) is verantwoordelijk voor het sociaal beheer, aanspreekpunt, bemensing van de bar.
Hete hangijzers zijn de telefonische bereikbaarheid (de vaste telefoon is afgesloten), de veiligheid, de voorwaarden, die aan huurders en gebruikers worden gesteld en de slechte schoonmaak, met name van de toiletten.
Met sommige gebruikers blijkt niet te zijn gecommuniceerd over de veranderingen. Er is onduidelijkheid over bij wie men met vragen terecht kan. Mark Verhoef, die namens Vooruit ingaat op een aantal praktische vragen (wie haalt nu de theaterzaal leeg) benadrukt dat samen met vrijwilligers gezocht moet gaan worden naar oplossingen.
Maar uiteindelijk draait alles toch om de roep op terugkeer van meer sociaal beheer. Waar zoveel verschillende gebruikersgroepen samen komen is het belangrijk dat zich men veilig voelt.

Tijdens de wijkdag op 21 september houdt het BOL de druk op de ketel door mensen op te roepen de gemeenteraad te laten weten dat er erbarmelijk wordt schoon gemaakt, dat het huren van een ruimte nodeloos ingewikkeld is en dat de vaste telefoonverbinding hersteld moet worden. Voor de gelegenheid is een actiebrief opgesteld.
In een paar uur tijd worden 172 steunbetuigingen verzameld. Deze zullen op korte termijn worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Dinsdag 24 september geeft het BOL de steunbetuigingen, samen met de in mei verzamelde handtekeningen, af in het gemeentehuis:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 23 mei 2013 brachten de gemeenteraadsleden een bezoek aan de wijk Lunetten. Tijdens die bijeenkomst heeft het BOL een viertal vragen gesteld aan de gemeenteraad over de Musketon.
Sindsdien is er veel gebeurd, maar het antwoord van de gemeenteraad is uitgebleven.
De zorgpunten die de gebruikers/bewoners van Lunetten zijn (nog) niet weggenomen.
Sterker nog, er zijn alleen maar zorgpunten bijgekomen! 

Daarom hebben 172 bewoners, tijdens de wijkdag op 21 september, bijgevoegde oproep aan U, leden van de gemeenteraad gedaan.
Bij deze bieden we ze u aan, met het verzoek om passende en snelle actie.
O
ok de resultaten van onze eerdere huis-aan-huis actie gaan hierbij.

Woensdag 2 oktober verschijnt er een bericht in het AD/UN over frauderende ambtenaren bij de UVO. Het BOL heeft dan al een verzoek ingediend bij wethouder Everhardt om te praten over de dramatisch verlopen verbouwing van het nieuwe “jongerencentrum”. Niet alleen de jongeren hebben op dit moment geen plek, ook de kinderdisco is hiervan de dupe. Voor de 2e keer dit schooljaar dreigt de disco voor kinderen van 8 tot 12 jaar niet door te gaan. Betrokken vrijwilligers zijn ondertussen zwaar gefrustreerd en de wanhoop nabij.

Vrijdag 4 oktober reageert Maik Schulz van de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente op ons verzoek om een gesprek met de wethouder. Hij meldt het BOL dat de kinderdisco en de jongerenactiviteiten in Lunetten kunnen doorgaan. Jeugd en jongeren kunnen, zolang de verbouwing duurt, terecht in Muskieto. Jennifer Elich, vrijwilliger bij de kinderdisco, vindt dat vooralsnog geen oplossing. Muskieto is van binnen gestript. Extra beheermaatregelen als schoonmaak zijn niet voldoende.

Maandag 7 oktober is er een tweede gebruikersoverleg met vertegenwoordigers van de UVO en Vooruit. Voorzitter is dit keer Alex van der Vlist, wijkadviseur bij het wijkbureau. Een verslag.

Vrijdag 11 oktober is er een gesprek met wethouder Victor Everhardt over de ontstane situatie na de mislukte verbouwing. Twee meegekomen vrijwilligers van de kinderdisco benadrukken de urgentie van een snel herstel. Nu staan kinderen en jongeren letterlijk in de kou. Een verslag.

Dinsdag 15 oktober is er een bijeenkomst tussen gebruikers van de Musketon en vertegenwoordigers van UVO en Vooruit. Besloten wordt dat er een gebruikersraad van de Musketon komt. Deze adviesraad gaat fungeren als gesprekspartner van Vooruit en UVO.

Vrijdag 18 oktober is er een gesprek tussen vertegenwoordigers van Vooruit en BOL. Hierin wordt duidelijk dat de invoering van vernieuwend welzijn ook betekent dat een veel zwaarder beroep op vrijwilligers moet worden gedaan dan in de oude situatie. Naar analogie van de zorgsector, waar ook steeds meer van mantelzorgers wordt gevraagd. Dit mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit en continuïteit van de Musketon. Hiervoor is reguliere afstemming met en opleiding van vrijwilligers nodig.
Marc Verhoef van Vooruit zal hierover binnen één week een notitie opstellen, die in de BOL-kerngroep van 29 oktober zal worden besproken.

De Werkgroep Gebruikersoverleg,bestaande uit Ruud Kamp (BOL), Robert-Jan de Boer (technicus Musketon), Farah Laisina (Flex), Corrie van Dam (theaterwerkgroep) en Shara van der Ven (Speel-o-theek), bereidt de volgende gebruikersraad voor. Op de agenda het doel van de gebruikersraad, de organisatievorm en stand van zaken lopende problemen.
Wat betreft de organisatievorm wordt gedacht aan 6 à 8 mensen: een voorzitter, een secretaris en een aantal portefeuillehouders, verdeeld in beleid en praktische zaken. UVO en Vooruit zijn en blijven betrokken bij de gebruikersraad.

Op dinsdag 19 november vindt de volgende gebruikersraad plaats. De Werkgroep Gebruikersoverleg heeft ter voorbereiding een notitie opgesteld. De werkgroep heeft ook een document opgesteld met een aantal punten, die aandacht behoeven.

Student Roel Breet van de School voor Journalistiek heeft 2 maanden rondgelopen in Lunetten. Naar aanleiding van de perikelen rond beheer en gebruik van de Musketon verscheen van zijn hand een artikel in Dagblad Utrecht, het huisorgaan van de School.

Dinsdag 19 november is de gebruikersraad bijeen geweest.
Besluiten/afspraken:
– Het doel van de gebruikersraad is vastgesteld: Uit de vooraf opgestelde notitie: De gebruikersraad heeft als doel vanaf de gebruikersvloer structureel input te geven aan Vooruit en UVO in de vorm van adviezen en aanbevelingen over uiteenlopende zaken. Zij levert belangrijke informatie om Vooruit en UVO te kunnen laten toetsen of hun beleid en werkwijze voldoende aansluit op de (behoefte van de) praktijk en vice versa. Eventuele knelpunten daarin kunnen door de gebruikersraad, Vooruit en UVO gezamenlijk worden aangepakt. Daarnaast zal de gebruikersraad Vooruit en UVO inspireren om in het belang van (de gebruikers van) De Musketon oplettend, constructief en vernieuwend bezig te blijven en vice versa. Gebruikers merken het namelijk meteen als er iets niet pluis is. Daarnaast wil de gebruikersraad gebruikers onderling verbinden door zo veel als mogelijk gezamenlijk op te trekken en gemeenschappelijke issues die aan de orde komen met elkaar bespreken. Tenslotte willen we de gezamenlijke belangen van de gebruikers behartigen en bewaken. Dit alles gebeurt in samenspraak met andere partners op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen.

Er komen een Gebruikersraad (klein) en een Gebruikersoverleg.
– Gebruikersraad: bereidt gebruikersoverleg voor en onderhoudt contact met  Vooruit en UVO.
– Gebruikersoverleg: plenair gebruikersoverleg met daarbij UVO en Vooruit (sociaal beheerder en sociaal makelaar). Komt ongeveer 5 keer p/j bijeen.
– Gebruikersraad bemensing: moet nog nader worden ingevuld. Er komt een oproep.
– Voorbereiding volgend gebruikersoverleg: groepje van 5 mensen hebben toegezegd dit te doen: René Booij, Shara van der Ven, Corrie v. Dam, Marjolein Ridderbos, Robert Jan de Boer, Ruud Kamp.

Op 13 januari 2014 sprak de gebruikersraad met vertegenwoordigers van Vooruit en de gemeente (UVO).
Het was een plezierig overleg in een open en constructieve sfeer. O.a. zijn er afspraken gemaakt over het inventariseren van alle sleutelbezitters en het opstellen van een gebruikerslijst.
Gemeente en Vooruit hebben nog geen besluit genomen over een aantal zaken waarvan het nu onduidelijk is wie verantwoordelijk is. Technische storingen kunnen doorgegeven worden aan de sociaal beheerder van de Musketon. Deze zet het dan door naar de UVO.
Alle gebruikers hebben in november een brief hebben gekregen waarin gemeld staat dat de huidige prijsafspraken gehandhaafd blijven tot 1 augustus. De gemeente heeft besloten om de tarieven per 1 januari 2014 niet te wijzigen voor de reeds aangevraagde activiteiten. Nieuwe aanvragen voor nieuwe activiteiten worden wel opnieuw beoordeeld op basis van het huidige tarievenbeleid en vervolgens in de juiste tariefcategorie (0%-50%-100%) geplaatst.
Wethouder Victor Everhardt brengt 6 februari om 20:30 uur een bezoek aan de Musketon. De gebruikersraad zal daar aandacht aan besteden.

Woensdag 26 februari 2014 organiseert de Musketon Gebruikersraad (MG) een algemene vergadering over enkele praktische zaken waar gebruikers van de Musketon mee te maken hebben. Gebruikers, die in één of meerdere kwesties, die op de agenda staan, geïnteresseerd zijn of vragen hebben over deze of andere zaken, zijn van harte welkom. De MG zal proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.

De MG hoopt op een grote opkomst zodat een steeds beter beeld ontstaat over wie alle gebruikersgroepen zijn en hoe er beter ingespeeld kan worden op de specifieke wensen.
Ze horen daarom graag van u of u wel of niet van plan bent te komen. Daarom graag een mail naar
Musketongebruikersraad@gmail.com.
De MG bestaat uit Marjolein Ridderbos, Corrie van Dam, René Booij, Ruud Kamp, Robert Jan de Boer en Shara van der Ven. Op het Forum Musketon kunt u o.a. uw op- en aanmerkingen over het gebruik van de Musketon kwijt.

Woensdag 21 mei 2014 ontving het BOL een brief met oproep van de PvdA Utrecht om terugkeer van sociaal beheerders daar waar nodig. Tijdens het op 19 februari gehouden verkiezingsdebat spraken de meeste partijen zich uit voor terugkeer van sociaal beheerders in buurthuizen daar waar dat nodig is. De PvdA heeft o.a. het Bewoners Overleg Lunetten laten weten dat zij van mening is dat de collegepartijen deze belofte vergeten zijn. De partij heeft daarom een motie ingediend, die het college vraagt om de sociaal beheerders weer terug te halen waar dat echt nodig lijkt.
Tijdens de vergadering over de Voorjaarsnota in juni/juli 2014 wordt deze motie behandeld. De PvdA wil graag weten hoe Lunettenaren hierover denken. Iedereen, die wil reageren kan dat doen door voor 1 juni te mailen naar pvda@utrecht.nl of te schrijven naar PvdA Gemeenteraadsfractie, Korte Minrebroederstraat 2, 3512 GG in Utrecht.