BOL notulenNieuws

Notulen BOL van dinsdag 21 oktober 2008

Notulen BOL van dinsdag 21 oktober 2008 (concept)

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Christien Bolt, Rob Louws, Ties Bressers, Baukje Groenendijk, Abel Perdon, Gerbrand Swart, Maarten Brinkman (notulist)

Afmelding: Ruud Kamp

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur

Postlijst

De brief over de inspraaktermijnen aan het college is doorgestuurd naar de Dienst Stadsontwikkeling

Notulen vergadering BOL van 16 juni 2008

Punt overlast voetbalverenigingen: er is een gesprek geweest met het bestuur van DVSU; de overlast lijkt de afgelopen tijd minder. Er komt mogelijk nog een gesprek met Ardahanspor.

Besluitenlijst BOL kern 7 oktober 2008

. De brief over de inspraaktermijnen aan het college is verstuurd.

. Archief Peter Sneltjes: Maarten heeft de bibliotheek gevraagd naar ruimte voor het onderbrengen van het archief. De bibliotheek zal hierover contact opnemen met Maarten. Maarten zal Peter Sneltjes vragen of hij afstand doet van zijn archief.

. Aanpassen huishoudelijk reglement: Abel zal het concept binnenkort versturen; het komt op de agenda van BOL kern van 4 november

Stand van zaken rond lopende activiteiten

. Gebiedsvisie: Christien heeft contact opgenomen met projectleider Martine Sluijter. Men is bezig met de reactienota. Het streven is de Gebiedsvisie dit jaar te laten vaststellen door het college. Daarna komt de tweede inspraakronde.

. Spoorverdubbeling: de gemeente komt binnenkort met een conceptplan voor een alternatieve watercompensatie. Begin november komen de gemeente en ProRail op initiatief van de bewonerscommissie van Vlek 19naar Lunetten om te praten over procesgang en verwachtingen over en weer.

. Luchtkwaliteit: op 23 oktober is er een presentatie op het Wijkbureau. Hein gaat er naar toe, Rob zal Willem Koster vragen iets op papier te zetten om over in te spreken, bijvoorbeeld de belasting van de Waterlinieweg als uitvloeisel van het Actieplan Luchtkwaliteit (ALU). Rob zal het verslag van de bijeenkomst van Platform A 27 met wethouder De Weger en Rijkswaterstaat op de website zetten. Er is nog steeds geen reactienota op de verbreding van de A 27.

Evaluatie wijkavond 23 september

Conclusie van de evaluatie is: het was een goede, informatieve avond, maar we missen de cijfers en de vervolgafspraken. Besloten wordt dat het BOL het initiatief neemt tot een vervolg van de wijkavond, naar aanleiding van de – nog te leveren ? cijfers: het BOL initieert en zet de professionals aan het werk. Naar aanleiding van de discussie komt de gedachte op om Jos Berkers, directeur van Portes, voor de volgende BOL vergadering uit te nodigen. Hem zouden we willen vragen waarom Lunetten geen opbouwwerker meer heeft en hoe Lunetten weer een opbouwwerker kan krijgen. Een van de taken van de opbouwwerker zou kunnen zijn het maken van een wijkkrant, zoals destijds De Lunet, met informatie die van belang zou kunnen zijn voor kwetsbare en eenzame bewoners. Hein zal Jos Berkers uitnodigen. Hij roept iedereen op om hem per e-mail steekwoorden, vragen aan Jos, te leveren.

Wijkavond 26 november

Sprekers op de avond zijn:

. Bureau Middelkoop, over de fysieke ingrepen om de wijk te verbeteren.

. De gemeente

. De woningbouwcorporaties

. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), over kansen en bedreigingen van bloemkoolwijken.

Na de pauze is er discussie, waarbij de opvattingen van de sprekers worden geconfronteerd met die van de bewoners.

Hessel Sikkema heeft Christien een link met foto?s met voorbeelden van slecht onderhoud gestuurd.

Website

Rob doet verslag van de werkzaamheden ten behoeve van de website. Er volgt een discussie over de aard van de website, wel of niet interactief? Reageren via e-mail heeft de voorkeur boven een interactief forum. Er komt een proefperiode.

WVTTK

Oproep Portes: Portes zoekt zes vrijwilligers voor het opplusproject. In december is er een voorlichtingsavond waar mensen zich kunnen aanmelden voor het opplussen van hun woning. De vrijwilligers komen vervolgens langs om te kijken welke maatregelen genomen kunnen worden. Christien zal de oproep binnen het BOL rondsturen, Hein stuurt hem aan VNL.

Glasvezel: er zijn tot nu toe 333 aanmeldingen; er moeten er nog ruim 1000 bij.

Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.

Actielijst

. Maarten zal Peter Sneltjes vragen of hij afstand doet van zijn archief.

. Abel zal het concept van het aangepaste huishoudelijk reglement binnenkort versturen

. Hein gaat op 23 oktober naar de inspraakavond over de luchtkwaliteit, Rob zal Willem Koster vragen iets op papier te zetten om over in te spreken.

. Rob zal het verslag van de bijeenkomst van Platform A 27 met wethouder De Weger en Rijkswaterstaat op de website zetten.

. Hein zal Jos Berkers uitnodigen voor de volgende BOL vergadering.

. Iedereen: per e-mail steekwoorden, vragen aan Jos Berkers , aan Hein sturen.

. Christien zal de oproep van Portes (6 vrijwilligers voor het opplusproject) binnen het BOL rondsturen, Hein stuurt hem aan VNL.