Nieuws

Notulen vergadering BOL 1 maart 2005

Notulen vergadering BOL 1 maart 2005

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Cees Croese, Leo Verbon, Wim van den Brink, Abel Perdon, Ewold Gussenhoven, Christien Bolt, Gertjan Brug, Lou Gast, Lia Oosterwaal, Bert Bakker, Pieter van der Zouwen (later), Maarten Brinkman (notulist)

Afmeldingen: Dennis Jonkhout, Wim van Loon

Opening

Na opening van de vergadering om 20.10 uur staat de voorzitter stil bij het overlijden van Chris Verlaan, de man die jarenlang van zo grote betekenis is geweest voor het groen in de wijk. Het BOL heeft een in memoriam in het Stadsblad geplaatst.

Vaststellen agenda

Op voorstel van Gertjan Brug worden er vier punten aan de agenda toegevoegd:

. het stedelijk verkeers- en vervoersplan

. de toekomst van de NSO in de Bouwspeeltuin/samenwerking Bouwspeeltuin Stadsboerderij

. Dag van het park

. het wijkprogramma als product

Notulen vergadering 1 februari 2005

De notulen van 1 februari 2005 worden vastgesteld

Mededelingen

. Bert van der Roest is herstellende van de gevolgen van een zeer ongelukkige val

. Er is een bemiddelaar gevonden voor het maken van werkafspraken met Monica Denneman voor de periode tot 1 juli 2005.

. Hoe kan het dat het BOL in de klankbordgroep van ?Lunetten ouderenproof? is opgenomen? Hein van Kruysdijk heeft enkele vergaderingen van deze groep bijgewoond om de organisatoren wegwijs te maken in de wijk. Daarmee houdt de rol van het BOL op.

. Er is voor de opening van het winkelcentrum op 12 maart een kraam voor het BOL gereserveerd. Wie is er beschikbaar voor bemensing? Het bestuur is uitgenodigd voor de officiële opening in de Musketon. ?s Middags kunnen Hein van Kruysdijk en Christien Bolt (en waarschijnlijk Maarten Brinkman) in de kraam staan.

. De inzet van het BOL op de wijkdag betreft de BOL-loop , het kanovaren en Miami. Jan Ruys heeft toegezegd het kanovaren weer te organiseren, Christien Bolt regelt Miami. Voor de organisatie van de BOL-loop is er contact geweest met Jo Leenders, maar er zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt.

. Gertjan Brug gaat namens Milieupunt Zuid naar de werkbijeenkomst Duurzame Ontwikkeling.

. De bijeenkomst van 3 maart van de Bundeling zal vooral over Kanaleneiland gaan.

. Op 17 maart heeft de buurtpreventiegroep Midden in Lunetten een gesprek met de gemeente over de uitbreiding van de scholen. Het gaat over de extra overlast die de uitbreiding van de scholen zou kunnen opleveren. Hein gaat er naar toe.

. Er is een uitnodiging gekomen voor de ?groene vrijwilligersdag?. Christien zal de uitnodiging per e-mail versturen.

. Wat de nieuwe WOZ-waarden betreft lijkt de gemeente niet helemaal consequent te werk te zijn gegaan. Er zijn opvallende verschillen binnen Lunetten en binnen bepaalde buurten. Gertjan zal een oproep in het Stadsblad en op lunetten.nl zetten om de WOZ-waarden te melden (op een apart adres op de website), zodat we een goed beeld kunnen krijgen van de verschillen. Op basis van deze gegevens kan men individueel bezwaar aantekenen. De voorzitter neemt de suggestie van Abel Perdon over om de woningbouwcorporaties te vragen hoe het met de waardestijging van huurwoningen zit.

Rol van het BOL

Pieter van de Zouwen, die een werkdocument over de rol van het BOL heeft geschreven, is nog niet aanwezig. Behandeling op deze vergadering is daardoor niet goed mogelijk. Besloten wordt dat de agendacommissie en Bert Bakker het werkdocument met Pieter zullen uitwerken. Het zal ? op uitdrukkelijk verzoek van Bert Bakker ? een stuk met een preadvies van het bestuur worden.

Er is nog steeds geen opvolger van Wim van Loon als penningmeester gevonden. De agendacommissie zal leden van de Wijkraad benaderen .

Ingelaste agendapunten

Stedelijk verkeers- en vervoersplan: Op 10 maart is er een inspraakavond over het verkeersplan, waarin enkele punten staan die voor Lunetten van belang zijn. Wim van den Brink zal het plan lezen en eventueel een inspraaktekst opstellen.

Toekomst NSO/Bouwspeeltuin: de Naschoolse Opvang van Portes blijkt illegaal in de Bouwspeeltuin te staan en moet daar weg,. Maar daarmee vervalt een deel van het draagvlak van de speeltuin. De NSO zou weer terug moeten naar de Musketon. Op 8 maart is er een informatieve bijeenkomst over deze kwestie met Portes en de gemeente. De meningen in de vergadering over een eventuele samenvoeging van Bouwspeeltuin en Stadsboerderij zijn verdeeld. Dit punt komt terug op een volgende vergadering.

Dag van het Park: voor de Dag van het Park, in het kader van de stedelijke campagne ten behoeve van de parken, is voor Lunetten een bedrag van 6000 à 8000 euro uit het Leefbaarheidsbudget beschikbaar. Het BOL is in principe budgethouder.

Wijkprogramma als product: kan het BOL zijn wijkprogramma als systeem uitventen aan andere wijken? De vergadering meent dat met name het programma Vragen aan de politiek voor de gemeenteraadsverkiezingen als product interessant zou kunnen zijn voor andere wijken. Dit zou, naar aanleiding van de wijkavond van 7 juni 2005, uitgewerkt kunnen worden.

W.v.t.t.k .

De voorzitter merkt op dat zich bij de actie van de gemeente tegen de illegale tuinuitbreidingen ?rare situaties? en ?vreemde toestanden? voordoen.

De voorzitter heeft de enquêtes Ruimte voor jongeren bij het wijkbureau opgehaald.

Pieter van de Zouwen wijst op het nummer ?de WOZ? van het blad Huis en Geld (februari 2005) van de Vereniging Eigen huis.

Rondvraag

Maarten meldt dat hij op zondag 10 of 17 april op verzoek van Milieupunt Zuid een ?historische wandeling? door de wijk geeft.

Christien vraagt of we het vastgestelde streekplan, op het concept waarvan het BOL destijds heeft gereageerd, moeten aanvragen. Dat blijkt niet nodig te zijn. De concept Nota van Beantwoording is reeds in ons bezit.

Gertjan meldt dat Hoogravens Belang, dat allerlei evenementen organiseert, zou willen uitbreiden naar Lunetten. De vergadering meent dat dit interessant zou kunnen zijn.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur