BOL notulenNieuws

Notulen vergadering BOL van dinsdag 12 april 2011

Aanwezig: Carla Danhof (Koppelsteede), Ties Bressers, Wim v.d. Brink, Anny Koenders, Henny Meier, Ewold Gussenhoven, Lou Gast, Maurice van Peursem, Gert-Jan Overdijkink, Baukje Groenendijk, Maarten Brinkman (vanaf ca. 21.00 uur), Lia Oosterwaal (vanaf ca. 21.00 uur), Sjef van Hoof (vanaf ca. 21.30 uur), Wim Ahlrichs (vanaf ca. 21.30 uur) Pieter van der Zouwen (vanaf ca. 21.30 uur), Christien Bolt,

Afwezig m.k.: Ruud Kamp, John Buitink, Inge Puyman

Gasten: Marc van Broekhuijsen en Peter Schinkel (agendapunt 1)

Scouting Salwega renoveert

Voorzitter Peter Schinkel en architect Marc van Broekhuijsen presenteren de renovatie van het PGA-huis aan de Oude Liesbosweg. Het bestaande gebouw werd begin jaren ’80 met goedkoop materiaal gebouwd en heeft geen fundering. Al snel bleek renovatie geen optie en werd besloten tot sloop en herbouw. Bij het ontwerp moest rekening gehouden worden met beperkte financiële middelen (300.000 euro) en de gebiedsvisie De Vier Lunetten op de Houtense Vlakte. In de gebiedsvisie staan de bouwvoorschriften precies omschreven.

Resultaat: een nieuw clubgebouw in de vorm van een loods. Een meegenomen maquette maakt inzichtelijk hoe e.e.a. eruit komt te zien. Qua oppervlakte kleiner dan het huidige gebouw, 35,5 X 19 meter. De kleur (ook in de bouwvoorschriften omgeschreven) wordt donkergrijs. Karakteristiek: de loodsdeuren. Binnen naar een paar kleine ruimtes een grote ruimte met vide en een betonnen vloer met vloerverwarming (energiezuinig). Daglicht komt binnen via een aantal dakramen. Voor de buitenkant wordt gebruik gemaakt van kalzip aluminium golfplaten. Geen dakgoot, maar een kiezelbak rondom. Een vandalisme bestendig ontwerp. De aanwezigen vinden het een mooi, in de omgeving passend ontwerp.

Wordt er nog iets gedaan aan het voorkomen van graffiti. De verwachting is dat de geribbelde oppervlakte van het materiaal niet uitnodigt tot spuiten. Eventueel wordt een coating aangebracht.

Door de week gaat de buitenschoolse opvang van Ludens gebruik maken van het gebouw, in het weekend de scouting. Start sloop wordt verwacht na de bouwvak dit jaar. Financiering: subsidie gemeente, verhuur, Lundens en eigen geld.

Salwega zit nu op Lunet IV en in het PGA-huis. Na de zomervakantie verhuist een deel van de groep naar Lunet III. Na oplevering van het nieuwe clubgebouw komt Lunet IV weer vrij. Ewold Gussenhoven spreekt de hoop uit dat het fort dan weer wordt teruggebracht in de oorspronkelijke staat (weg met de kachelpijpen).

Tenslotte: lawaaioverlast van verhuur. Peter Schinkel benadrukt dat de meeste overlast komt van illegale feesten achter het gebouw in de kuil tussen de Waterlinieweg en het clubhuis. Over parkeeroverlast is overleg geweest met de parkbeheerder en Toezicht en Handhaving. Er wordt gezocht naar een oplossing. Parkeren op eigen terrein is geen optie, wel moet er een opstelplaats komen voor een brandweerauto.

Na afloop van de presentatie overhandigt Peter Schinkel 2 exemplaren het boek Een mooiere zaterdag is er niet, 100 jaar Scouting Salwega. Hein bedankt beide heren voor hun komst.

Stand van zaken aandachtsgebieden

– Verkeer, lucht en geluid

De tijdelijke omleiding van de fietsroute over het Houtensepad roept geen vragen op. Alleen wel jammer dat de Ravelijnbrug ook voor voetgangers wordt afgesloten.

Het mogelijk indienen van een beroepschrift op het tracébesluit A27 Lunetten-Rijnsweerd wordt besproken. Er zijn 3 opties:

–         Een gezamenlijk beroepschrift (samen met Rijnsweerd en Voordorp, werkgroepen en individuen)

–         Een eigen beroepschrift

–         Geen beroepschrift.

John Buitink (niet aanwezig) stelt voor om gezamenlijk beroep in te stellen. Kees van Oosten heeft namens de appellanten een concept opgesteld van een pro forma beroepschrift. Indieners hebben dan nog drie weken na 19 april (laatste dag ter visie legging) om te reageren.

Een deel van de aanwezigen heeft moeite met de eerste drie “gronden van beroep”. Het gaat deels om aannames en hoe zit het met de bewijslast. Men vraagt zich af of deze aansluiten op de door het BOL ingediende zienswijze. Er mogen immers geen nieuwe beroepsgronden worden opgevoerd. Uit het concept:

1. de gevolgen voor de geluidhinder zijn niet juist berekend. Omwonenden zullen aan een hogere en onacceptabele geluidsbelasting worden blootgesteld.

2. voor zover de gevolgen voor de luchtkwaliteit zijn berekend (effectbeoordeling maart 2010) is dat gebeurd op achterhaalde, onvolledige en onjuiste verkeersgegevens. Het gaat dan om gegevens als stagnatie, gemiddelde snelheden, intensiteit, aandeel midden- en zwaar verkeer en bij de berekening gebruikte emissiefactoren n achtergrondconcentraties.

3. het is onduidelijk welke gevolgen voor de luchtkwaliteit van het besluit in het NSL zijn opgenomen en hoe die zijn berekend. De effectbeoordeling maart 2010 geeft redenen te twijfelen aan de juistheid van de in het NSL opgenomen gevolgen.

Na een lange discussie (Lunettens belang voorop) wordt besloten in te zetten op een eigen beroepschrift. Christien en Hein zullen dit zo snel mogelijk voorleggen aan John.

Aandachtspunten Lou:

– Het beroepschrift moet aansluiten op de statuten van de stichting. Anders wordt het BOL mogelijk niet ontvankelijk verklaard.

– Het verweer op de zienswijze meenemen in het beroepschrift.

Veiligheid

Geen nieuwe ontwikkelingen

– Groen

Er is langs de geluidswal gesnoeid om gaten te kunnen dichten. Dit gebeurt vanaf de zijde van de snelweg. Te zijner tijd wordt zo nodig nieuw groen geplant.

De prunus is inmiddels gesnoeid.

– Leefbaarheid

Pieter van der Zouwen heeft overleg gehad met Niek van der Linden (Dienst Maatschappelijke Ondersteuning) en Micha Stolzenburg (wijkbureau Zuid). Het wijkbureau beslist voor 1 mei over de aanvraag uit het leefbaarheidsbudget voor het schrijven van een plan van aanpak voor de wijktuin. Daarna volgt dan een aanvraag voor de uitwerking.

Startschot ledenwerfcampagne op de Dag van het Park. In de zomermaanden komen er activiteiten rond groen om (betalende) leden te werven. Lia vindt het vreemd dat mensen zouden moeten betalen voor vrijwilligerswerk.

De toekomst van het BOL

Gert-Jan stelt vast dat het BOL veel doet en kan, maar dat het aantal betrokken bewoners te beperkt is. Hij vraagt de aanwezigen na te denken over de vraag hoe we meer (jongere) mensen kunnen betrekken bij de activiteiten van het BOL. Het onderwerp komt in mei terug op de agenda. Ewold merkt op dat er in de verschillende werkgroepen ook jongere deelnemers zijn.

BOL-wijkavond over communicatie en informatie in de wijk

De wijkavond vindt plaats op 1 juni in de Musketon en sluit aan op de middag over wijkmedia, georganiseerd door VNL. Wijkwethouder Frits Lintmeijer komt langs. In de redactie voor de avond zitten Pieter, Sjef van Hoof, Gert-Jan Overdijkink en Ruud Kamp.

Sjef is bezig met het opstellen van een online enquête over de behoefte van mensen aan communicatie en informatie. Er wordt ook gedacht aan een film met een aantal interviews.

Voor de organisatie van de dag is het LOC (= Lustrum Organisatie Comité) opgericht. Anny Koenders meldt zich aan. Wim Ahlichs en Marijke v.d. Veen zitten al in het comité

Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Actielijst

. Christien en Hein overleggen met John Buitink over het indienen van een beroepschrift.

. Pieter stelt een aanvraag op voor een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget voor het schrijven van een plan van aanpak voor de wijktuin.