BOL notulenNieuws

Notulen vergadering BOL van dinsdag 15 maart 2011

Notulen vergadering BOL van dinsdag 15 maart 2011 (concept)

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Leonard Kater, Ruud Kamp, Henk Frings, Gert-Jan Overdijkink, Wim van den Brink, Leo Verbon, Hugo Pragt, Ernst van Zuylen, Mirjam Tielen, Leender Faasen, Jo Erens, Hans Botman, Pieter van der Zouwen, Ewold Gussenhoven, John Buitink, bewoonster Hoograven, Maarten Brinkman (notulist)

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de gastspreker van vanavond, inwoner van Lunetten en fysicus Leonard Kater. Volgens hem leent onze wijk zich uitstekend voor energiebesparende maatregelen, te beginnen op alle platte daken. Het doel is om van Lunetten een groene, schone, klimaatneutrale en energieleverende wijk te maken.

Lunetten klimaatneutraal?

Leonard Kater schets de mondiale broeikasproblematiek. Doorgaan met het gebruik van fossiele brandstoffen is geen optie; we moeten energie uit alternatieve bronnen halen. Door ?vergroening? wordt het koeler en hebben we minder last van fijn stof, grasdaken versterken de isolatie en zorgen voor minder gasverbruik.

Lunetten ligt ongunstig. Door het vele verkeer langs de wijk is er veel fijn stof. Op de platte daken in de wijk zouden groenvoorzieningen kunnen komen, de wijk zou ecologisch beter ingericht kunnen worden. Op het dak van de Musketon zou bijvoorbeeld een proeftuin voor het tentoonstellen van allerlei daksystemen kunnen worden aangelegd. Ook het dak van het kantoor van Portaal is hiervoor geschikt. Zonnecellen zijn ook een manier om energie te winnen, maar die zijn nu nog te duur. Maar er is een nieuw, veel goedkoper model in de maak. Investeringen zouden op den duur, door de productie van groene energie, terugverdiend kunnen worden.

Leonard Kater pleit ervoor om op het niveau van Lunetten te beginnen met de vergroening. Hij zou graag een groep geïnteresseerden om zich heen verzamelen om aan een plan van aanpak te gaan werken. Meer informatie is te vinden in het interview met Leonard op lunetten.nl (zie het berichtenarchief, 2 februari 2011)

Vervolgens worden er enkele vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. De conclusie dat een proeftuin op het dak van de Musketon een mooie eerst stap zou zijn in het streven om van Lunetten een klimaatneutrale wijk te maken krijgt bijval van de vergadering.

Voorstel BOL thema-avond over communicatie en informatie in de wijk

Pieter licht het plan toe om, naar aanleiding van vijftien jaar VNL, op 1 juni in een wijkbeurs over wijkmedia te houden. Deze beurs zal plaatsvinden in de Musketon van 12.00 tot 19.00 uur. ?s Avonds, zo is de bedoeling, is er, naar aanleiding van vijftien jaar BOL, een BOL thema-avond in de ouderenruimte over communicatie en informatie in de wijk. Vanuit het BOL is Ruud betrokken bij de organisatie. Voorafgaand aan deze dag is er een onderzoek naar het gebruik van de website. Pieter zal de dag coördineren. Het BOL is verantwoordelijk voor de avond. Wie mee wil doen met de organisatie kan zich melden bij de redactie van de wijkbeurs: Pieter, Ruud en Sjef van Hoof.

Historische Kring Lunetten

Piet er zou graag zien dat er een ?Museum Lunetten? kwam, met vitrines in de bibliotheek of elders in de Musketon. Ewold pleit voor een ?kabinet van Lunetten??, met portretten van Lunettenaren en voor een canon van Lunetten. Pieter en Ewold zullen hierover iets schrijven.

Stand van zaken aandachtsgebieden

Lucht/Geluid/Verkeer

John licht enkele punten toe uit het stuk dat is rondgestuurd. Hij wijst erop dat er voor het schrijven van een zienswijze op het Ontwerp Tracé Besluit dat medio 2012 zal verschijnen, mensen nodig zijn. Hij doet een oproep hieraan mee te doen.

Wim was bij de bijeenkomst van de Klankbordgroep Spoorverdubbeling op 7 maart. Hij heeft een uitgebreid verslag gemaakt, dat onder de aanwezigen wordt uitgedeeld Enkele punten: de kapvergunning voor de prunus is ingetrokken; de fietsroute over het Ravelijnpad zal worden omgeleid via het Houtensepad; er komt geen extra werkterrein in het Beatrixpark; er zal tijdelijk sprake zijn van meer trillingen. De volgende bijeenkomst van de klankbordgroep is op 6 juni. Vragen over het verslag kunnen via de mail aan Wim gesteld worden.

Aandachtsgebied Groen

John heeft de tekeningen van de salamanderpoel in het Beatrixpark meegenomen. Besloten wordt dat belangstellenden die aan de bar kunnen bekijken.

De prunus zal worden gesnoeid en er komt een hek omheen.

Rondvraag

Hein vraagt naar hoe en wat van de wijkprioriteiten. Ruud: het gaat om achterstallig onderhoud.

Christien verzoekt iedereen suggesties voor aanpak van achterstallig onderhoud schriftelijk bij haar in te dienen.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur

Actielijst

Pieter en Ewold zullen iets over ?Museum Lunetten?, kabinet van Lunetten?? en de canon van Lunetten schrijven.