Nieuws

Notulen vergadering BOL van dinsdag 15 februari 2011

Notulen vergadering BOL van dinsdag 15 februari 2011

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Christien Bolt, Ties Bressers, Leo Verbon, Wim van den Brink, Martin Bluijs (DMO), Niek van der Linden (DMO), Tamira de Pijper (stadsboerderij Koppelsteede), Henny Meijer, Lou Gast, Hugo Pragt, Inge Puyman, Pieter van der Zouwen, Jan Ruijs, Leonard Kater, Ruud Kamp, Maarten Brinkman (notulist)

Afmelding: Gert-Jan Overdijkink

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten van vanavond Niek van der Linden, wijkaccountmanager DMO, Martin Bluijs, beleidsadviseur maatschappelijke opvang DMO en Tamira de Pijper, beheerder van stadsboerderij Koppelsteede.

De toekomst van wijktuin Hermanshof

Niek van der Linden schets geschiedenis en doelstelling van de wijktuin: de tuin is in 2002 geopend met als doel een ontmoetingsplek voor bewoners van Lunetten te scheppen. SWBU, Altrecht en Portes hadden specifieke activiteiten. SWBU en Altrecht hebben zich in 2009 teruggetrokken. Portes volgde een jaar later. Het idee was dat groepen zelf, met behulp van vrijwilligers, activiteiten zouden kunnen organiseren. Niek heeft geprobeerd te achterhalen om hoeveel mensen het gaat, over welke groep we het hebben, maar dat blijft onduidelijk.

Tamira de Pijper meldt dat het onderhoud van de tuin weer terug is bij Natuur- en Milieucommunicatie, dus bij de Koppelsteede. Een maal in de drie weken is er een klusmiddag voor wijkbewoners. Ook komt er een aantal weken een klas met autistische kinderen onder begeleiding van een hovenier en een docent in de tuin werken. In het zomerseizoen is zes uur in de week voor twee personen, dus totaal twaalf uur, nodig voor onderhoud.

Martin Bluijs: voor elke cliënt wordt een project op maat gezocht. Onder de hier genoemde groepen is weinig vraag naar tuinarbeid.

Henny Meijer was vrijwilliger in de tuin en zou dat werk weer willen oppakken. Zijn ervaring was dat als er een aanspreekpunt was er mensen kwamen. Als je zegt: ik ben er, dan komen ze. Mensen die beschermd wonen moeten aangemoedigd worden. Persoonlijke benadering is belangrijk.

Pieter heeft onderzoek gedaan naar zorgtuinen. Hij ziet voor de wijktuin twee mogelijkheden: twaalf mensen zetten hun PGB in om een begeleider in dienst te nemen of vrijwilligers nemen, onder de leus ?Geen tuin? Wijktuin!? en eventueel als een soort volkstuinvereniging, de begeleiding op zich.

Martin is sceptisch en vraagt zich af of er belangstelling voor bestaat; er is veel concurrentie, er zijn veel projecten. Pieter denkt dat het mogelijk is. Tamira: de Doe Mee winkel wil er wel enkele uren in steken, maar niet structureel. Natuur- en Milieucommunicatie wil de tuin in stand houden, ook voor omwonenden.

Er volgt een uitgebreide discussie over de vraag hoe het nu verder moet. Pieter zal zijn onderzoek afronden en met een voorstel komen. De vergadering vindt dat de wijktuin moet blijven. Op de vergadering van 15 maart zal het voorstel van Pieter ter besluitvorming voorliggen.

Niek zal de wijktuin bij Makelpunt aanmelden.

 

Aandachtsgebied Lucht/Geluid/Verkeer

. John Buitink is niet aanwezig. Hij heeft een stuk geschreven dat voor de vergadering van 15 maart geagendeerd wordt.

. ProRail heeft een uitnodiging gestuurd voor de start van het uitvissen van de sloot langs De Wadden en Engelsmanplaat op 17 februari tussen 8.00 en 9.00 uur. Er zal worden gewerkt onder toezicht van explosievenexperts.

. Wat de prunus betreft: er worden pogingen gedaan deze markante boom te sparen door de aanleg van een alternatieve fietsroute. Wim laat weten dat de klankbordgroep Spoorverdubbeling de ontwikkelingen rond de prunus in de gaten zal houden. Op 7 maart vergadert de klankbordgroep weer.

. Lia Oosterwaal heeft gemeld dat er geflyerd is over de aanleg een werkweg van ProRail langs de Opaalweg. De aanrijroute gaat via de Lunettenbaan, Stelviobaan en Lemelerberg. Lia vraagt aandacht voor de verschillende oversteekpunten in de route. Het BOL heeft hierover inmiddels een mail naar ProRail gestuurd. Op 16 februari is er een inloopavond in het ROC aan de Vondellaan.

. Ruud doet verslag van de RIA over ?Utrecht fietsstad?. Er is een nieuwe fietsverbinding gepland van Lunetten naar de Laan van Maarschalkerweerd. Er zijn geen bezwaren en er is geld voor gereserveerd in het plan. De gemeenteraad moet het plan nog vaststellen.

. Er komt een schouw over de fietsverbinding over de A 27.

Aandachtsgebied Veiligheid

Lou vraagt naar de kwestie van de bewoner die blowende hangjongeren in zijn portiek heeft gefilmd. Hugo licht toe hoe het zit en verwijst naar de discussie op de website.

Aandachtsgebied Groen

.Er is een wijkbericht uitgegaan dat een deel van de populieren aan de Koppeldijk vanaf 17 februari gerooid wordt.

. Tijdens Nederland Doet is er zaterdag 19 maart een mini-Lunetjes.

Rondvraag

. Pieter zal op 16 en 17 april een wandeling van Lunet 3 en 4 naar Fort ?t Hemeltje begeleiden.

. Pieter meldt dat VNL voor begin mei een symposium over wijkmedia in de Musketon wil organiseren. Later in mei is er een landelijke manifestatie.

. Christien meldt dat er verzet is gerezen tegen de vervanging van het houten hekwerk rond de boomgaard van Koppelsteede door een metalen hekwerk. Tamira licht toe: een metalen hek is veel goedkoper (metaal: 11.000 euro; hout: 25.000 euro) en het gaat ook veel langer mee. Daarom is deze keuze gemaakt. De bewoners die in actie zijn gekomen vragen steun van het BOL. De vergadering spreekt die steun uit.

. Leonard Kater heeft voor Lunetten een ?groene daken? plan bedacht. Sjef heeft hem hierover voor de website geïnterviewd. Op de volgende vergadering, 15 maart, zal Leonard hier iets over vertellen.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur.

Actielijst

. Pieter zal zijn onderzoek naar zorgtuinen afronden en met een voorstel komen met betrekking tot de wijktuin.

. Niek van der Linden zal de wijktuin bij Makelpunt aanmelden.

. Christien neemt contact op met bewoners over hekwerk.

. Leonard Kater zal op de vergadering van 15 maart het een en ander vertellen over zijn ?groen daken? plan voor Lunetten.