Nieuws

Notulen vergadering BOL van dinsdag 18 januari 2011

Notulen vergadering BOL van dinsdag 18 januari 2011

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Gert-Jan Overdijkink (voorzitter bij punt Veiligheid in Lunetten), Christien Bolt, Ties Bressers, Richard Fisscher (politie), Rob van der List (politie), Pieter van der Zouwen, Leo Verbon, Wim van den Brink, Hugo Pragt, Ewold Gussenhoven, Ruud Kamp, Jaap Berg, Lou Gast, Maurice van Peursem, Henk Frings, John Buitink, Maarten Brinkman (notulist)

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten van vanavond wijkagent Richard Fisscher en wijkteamchef Rob van der List. Aanleiding voor hun aanwezigheid is het grote aantal berovingen in Lunetten in de afgelopen weken in.

Veiligheid in Lunetten

Wijkagent Richard Fisscher en wijkteamchef Rob van der List informeren ons over de veiligheid in Lunetten in het algemeen en over de golf van berovingen in het bijzonder: er is onrust ontstaan bij de bewoners over het grote aantal berovingen rond Oeral en Karpaten in de afgelopen weken. De politie investeert er fors in, maar er is nog geen dader indicatie; de signalementen lopen nogal uiteen. Er zijn dus verschillende daders. In de hele stad is er sprake van een dalende trend, maar soms is er een piek.

Ewold wijst erop dat er onveilige plekken in Lunetten zijn. Daarnaast worden er nogal wat probleemgevallen in Lunetten geplaatst, mensen in een resocialisatietraject. Hij pleit voor een soort ?woon CAO?. De politie meent dat deze mensen daar niet aan toe zijn. Het klopt dat er in Lunetten meer van deze mensen zijn dan elders, maar de gemeente weet niet hoeveel precies. Zij zorgen overigens niet voor geweldsoverlast.

Hugo vraagt naar de verkeersveiligheid: rond de scholen waren er op dat gebied problemen, maar die zijn verminderd. Daarnaast wordt er op de ringweg vaak te hard gereden.

En hoe zit het met drugs? Er zijn wel enkele locaties waar het een en ander gebeurt, maar waarschijnlijk gaat het in Lunetten niet om grote partijen. Meldingen worden wel nagetrokken. Er zijn contacten met BP en Mr Shi. Van bewoners komen niet veel meldingen. Hoe meer meldingen (kentekens doorgeven bijvoorbeeld), des te meer de politie kan doen. Bellen is belangrijk, 0900-8844 of 112. Lou merkt op dat het telefonisch contact niet altijd goed verloopt; van terugmelding is vaak geen sprake. Dat mag, aldus de politie, niet gebeuren; het is de bedoeling om binnen drie dagen terug te bellen. Wim wijst op een plek in de hoek Fivelingo-Brennerbaan waar vaak drugs verborgen liggen.

Christien vraagt naar de cijfers. Die zien er als volgt uit:

Boxinbraken: 13 (2009) ? 13 (2010)

Woninginbraken: 62 (2009) ? 35 (2010)

Meldingen overlast jongeren: 227 (2009) ? 82 (2010) De politie heeft hier flink in geïnvesteerd.

Straatroven: 11 (2009) ? 12 (2010)

Diefstal uit auto?s: 229 (2009) ? 205 (2010)

Qua inbraken is de situatie in Lunetten veel beter dan in de stad als geheel. Over het algemeen is er een dalende trend in Lunetten. Wageningseberg is een uitzondering. In Lunetten worden overigens relatief veel kentekenplaten gestolen.

Jaap Berg wijst erop dat er sinds de afsluiting van het Houtensepad veel over de wandelpaden in het Beatrixpark wordt gefietst. Als het Ravelijnpad wordt afgesloten wordt het nog erger, vermoedt hij.

Politie: we moeten proberen die situatie te voorkomen. Hein: hierover moeten we met het wijkbureau praten.

Pieter stelt voor om een oproep tot melden op de website te zetten. Gert-Jan zal voor een berichtje zorgen.

Mededelingen

. Op maandag 24 januari, 20.00 uur in de Musketon, vindt de presentatie plaats van het onderzoek Woonerven Lunetten door Architectuurcentrum Aorta.

. Een delegatie van de gemeenteraad bezoekt op donderdagavond 27 januari Utrecht-Zuid. De thema?s van dit bezoek zijn: leefbaarheid woonerven in ?bloemkoolwijk? Lunetten, verkeer en luchtkwaliteit en de door de bewoners ingebrachte onderwerpen. De bijeenkomst begint om 19.15 uur en wordt gehouden in zalencentrum Aristo aan de Brennerbaan 150.

. Op zaterdag 5 februari worden er weer wilgen geknot. Vanaf 10.00 uur bij Koppelsteede

Christiaan Sack meldt dat de werkzaamheden aan de Houtensepadbrug langer duren, omdat de specie die gebruikt wordt niet werkt beneden de 5°. De brug zou nu begin maart klaar moeten zijn.

Wijktuin Hermanshof

Pieter en Ties hebben onderzoek gedaan naar de manier waarop andere wijktuinen of zorgtuinen draaien. Er zouden alternatieve financieringsbronnen gevonden kunnen worden in het persoonsgebonden budget. Elders in Nederland is het mogelijk dat mensen hun PGB inzetten voor begeleiding. Met acht mensen die hun PGB hiervoor inzetten kan een professionele begeleider worden ingehuurd. Het zou ook nog als dagbesteding via de AWBZ kunnen. Ewold: en wellicht ook mensen via de Tussenvoorziening? Een ander mogelijkheid is om vrijwilligers in de wijk te werven onder de leus: ?Geen tuin? Wijktuin!?. Momenteel is er een school actief in de wijktuin en Koppelsteede doet ook het een en ander. Dus er gebeurt wel iets.

Christien heeft Makelpunt gebeld. Daar zou de wijktuin aangemeld kunnen worden.

Pieter en Ties zullen een en ander verder uitzoeken en met een aanbeveling komen.

Aandachtgebied Lucht/Geluid/Verkeer

John en Wim zijn naar de bijeenkomst van de Klankbordgroep Spoorverdubbeling op 12 januari geweest. Het ging daar vooral over de inrichting van een werkterrein in het Beatrixpark. Het voorstel voor een alternatief watertracé wordt onderzocht. In een alternatieve locatie voor het werkterrein, buiten het Beatrixpark zag men niet veel, het zou te ver weg zijn. ProRail en Heijmans willen graag een terrein dicht bij het werk. De wethouder is tegen. Het park is gemeentegrond en de gemeente stelt: zo?n werkterrein staat niet in het Tracé Besluit dus gebeurt het niet. ProRail moet, aldus de gemeente met een nieuw voorstel komen.

Wim wijst erop dat het materiaal voor de dive under aan de kant van het Beatrixpark moet komen te liggen. Lou: waarom wil men een werkterrein in het park? John: dat spaart Heijmans geld uit. Ewold wijst erop dat ecologisch kerngebied voor langere tijd verdwijnt, en ernstig zal worden aangetast. Het rapport van Van den Bijtel zou als nulmeting kunnen dienen.

Wim kreeg geen duidelijk antwoord op de vraag of de huidige bouwweg de toekomstige calamiteiten- en onderhoudsweg wordt. Als de bouwweg inderdaad blijft, zal de prunus moeten wijken. John: ze zullen hun uiterste best doen de prunus te sparen, hoewel hij binnen het Tracé Besluit ligt.

Christien zal een afspraak maken met Christiaan Sack voor een schouw in het Beatrixpark. Ewold, John, Hugo en Christien willen meelopen bij die schouw.

Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur

 

Actielijst

.Gert-Jan zal een berichtje voor de website over het doen van meldingen aan de politie schrijven.

. Pieter en Ties zullen verder uitzoeken hoe de wijktuin voortgezet zou kunnen worden en met een aanbeveling komen.

. Christien zal een afspraak maken met Christiaan Sack voor een schouw in het Beatrixpark