Nieuws

Notulen vergadering BOL van dinsdag 18 december 2007

Notulen vergadering BOL van dinsdag 18 december 2007 (concept)

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Christien Bolt, Bert Bakker, Ties Bressers, Dennis Jonkhout, Abel Perdon, Ewold Gussenhoven, Lou Gast, Marianne Coopmans (DSO), P. Bais (Jolie), Maarten Brinkman (notulist)

Afmelding: Ruud Kamp

Opening

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en geeft het woord aan Marianne Coopmans van de afdeling Wonen van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Opplussen van koopwoningen

Marianne Coopmans geeft een toelichting op het plan om woningen van oudere eigenaar-bewoners ?op te plussen?. Een van de bevindingen van ?Lunetten ouderenproof? was dat er op termijn te weinig woningen voor ouderen zouden kunnen zijn. Het gaat erom ervoor te zorgen dat de wijk voor ouderen bewoonbaar blijft, bijvoorbeeld door het ouderenproof maken van eengezinswoningen. De gemeente, de corporaties, Portes, Vereniging Eigen Huis, het Wijkgezondheidscentrum werken daarbij samen. Het is de bedoeling te informeren over het project en te onderzoeken in hoeverre er belangstelling voor is, welke woningen geschikt zijn op te plussen. Het project moet in januari beginnen. Als er animo voor is, is een stimuleringsbijdrage van de gemeente mogelijk. Er zijn minimaal twintig geïnteresseerden nodig om het rendabel te maken. Er moet nog wel veel aan de uitwerking van de plannen gebeuren.

Er volgt een discussie, o. a. over de vraag of woningen aangepast dienen te worden of dat men beter kan verhuizen naar een reeds aangepaste woning. Een andere vraag is of deze regeling niet oneerlijk zou kunnen zijn ten opzichte van huurders.

Jolie

Hein, Christien, Boude van Geffen en Naama de Ru zijn bij Jolie gaan praten over het behoud van de wilgengroepen en de verkeersveiligheid en over de financiële consequenties van een en ander. Jolie stelt dat financieel gezien de rek eruit is. De heer Bais van Jolie licht de kwestie van de boomgroepen toe. Een deel van de wilgen kan blijven staan. Voor de rest wordt het lastig; er is geen ruimte om te compenseren. Aanpassingen, zoals het alternatief dat door Boude van Geffen is aangedragen, zouden voor Jolie financieel onmogelijk zijn.

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld.

Postlijst

De postlijst roept geen vragen op.

Mededelingen

Portaal vraagt naar locaties nabij Portaal complexen met veel vuurwerkafval. Jongeren die via Buro Halt werkzaamheden verrichten kunnen dat afval op 2 of 3 januari gaan opruimen. Christien zal Portaal enkele locaties doorgeven.

Er zijn van twee kanten vragen gekomen over het noemen van namen in de agenda. We zullen voortaan iets terughoudender zijn met het noemen van namen.

Notulen 20 november en verslag kerngroep 27 november

Naar aanleiding van de actielijst van 20 november: Christien zal de nieuwe criteria van de Wijkraad voor subsidie rondsturen. Over het verslag van 27 november zijn geen vragen. De notulen en het verslag worden vervolgens vastgesteld.

Ontwikkelingen rond Jolie

De kwestie van de bomen en van de verkeerssituatie worden ontkoppeld. Het gaat nu over de bomenkwestie over welke kwestie enige discussie volgt. Besloten wordt tenslotte dat Abel een brief zal schrijven waarin we Jolie danken voor de discussie en de toelichting en we laten weten dat het BOL geen aanleiding ziet terug te komen op het advies aan B & W. We vragen Jolie, voor de wijk in het algemeen en voor de omwonenden in het bijzonder, te zorgen voor een fraaie aankleding van het gebouw.

Evaluatie deskundigheidsbevordering

De evaluatie van de deskundigheidsbevordering wordt goedgekeurd.

Uitnodiging wijkbijeenkomst WMO

Ties zal de bijeenkomst over de WMO op 17 januari bijwonen.

Stand van zaken werkgroepen

. Veiligheid : het heeft even geduurd, maar begin januari is er een kennismakingsoverleg met politie (districtschef Van Ramselaar, wijkteamchef Van der List) en Paul van Beijnum (integrale veiligheid) van het wijkbureau. In januari start naar verwachting ook het spreekuur voorafgaand aan BOL-plenair. Mensen met tips en ideeën kunnen dan langskomen.

. Lucht & Geluid: de leden van de werkgroep hebben dinsdag 11 december een succesvolle presentatie gehouden (met dank aan Pieter van de Zouwen). De heer Servaas van de gemeente Utrecht (op persoonlijke titel aanwezig) leverde een waardevolle bijdrage aan de avond.

. Lunetjes/wilgenknot: begin januari gaat de werkgroep wilgenknot datum en locatie van de knotdag 2008 vaststellen.

. Salamanderpoel : Ewold heeft Joop ten Dam bereid gevonden om coördinator te worden van de vrijwilligers, die de poel onderhouden.

Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.

 

Actielijst

. Christien zal Portaal locaties doorgeven waar mogelijk veel vuurwerkafval ligt.

. Christien zal de nieuwe criteria van de Wijkraad voor subsidie rondsturen.

. Abel zal een brief voor Jolie opstellen.

. Ties zal de bijeenkomst over de WMO op 17 januari bijwonen.