Nieuws

Notulen vergadering BOL-kerngroep van 25 september 2007

Verslag vergadering BOL-kerngroep van 25 september 2007

 

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Ewold Gussenhoven, Abel Perdon, Ruud Kamp, Ties Bressers, Pieter van der Zouwen, Christien Bolt, Maarten Brinkman (notulist)

Afmelding: Corinne Bekker

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur

Vaststellen notulen 11 september

Aan de concept-notulen wordt toegevoegd dat Ruud zich had afgemeld. Daarna worden de notulen vastgesteld.

Voorgenomen nieuwbouw KDV Jolie

De voorzitter doet in het kort verslag van het gesprek met de wethouder en ambtenaren over de voorgenomen nieuwbouw van Jolie aan de Karawanken. Hij leest vervolgens de conclusies voor die hij heeft opgesteld nadat alle opmerkingen over de nieuwbouwplannen zijn binnengekomen.

. Er is begrip voor herbestemming van de locatie voor maatschappelijke doeleinden

. Het verdwijnen van een stuk groen wordt als negatief ervaren. Compensatie is gewenst.

. De tekening ziet er goed uit.

. De geluids- en luchtkwaliteit zullen nog verder afnemen.

. De problemen met hangjongeren zullen toenemen.

De conclusies gaan in een brief nar de gemeente. De volgende opmerkingen worden eraan toegevoegd:

. Kinderen uit Lunetten moeten voorrang hebben bij plaatsing. Het mag geen bovenwijkse voorziening worden, waardoor het aantal verkeersbewegingen nog meer zou gaan toenemen. De kwaliteit van lucht en geluid mogen niet onaanvaardbaar verslechteren.

. De uitgang aan de kant van het fietspad lijkt onwenselijk in verband met de verkeersveiligheid.

. Er moet gekeken worden naar de gezondheidsrisico?s voor de kinderen.

De voorzitter zal de brief aan het college aanbieden. Er gaat een kopie naar het Wijkbureau

Op 26 september is er een informatieavond; daar kunnen opmerkingen gemaakt worden. De startnotitie kan nog gewijzigd worden. De voorzitter zal deze avond bijwonen.

De brief aan het college zal ook op de website te lezen zijn.

Verslag bezoek Aleid Wolfsen

Het bezoek van burgemeesterskandidaat Aleid Wolfsen wordt geëvalueerd. Intussen is van de andere kandidaat, Ralph Pans, het verzoek om een logeeradres in Lunetten voor één nacht binnengekomen. De vraag zal binnen het BOL rondgestuurd worden. Het Wijkbureau zal worden gevraagd of het verzoek van Pans ook op de website gezet kan worden.

Verslag gesprek met Giesberts

De voorzitter doet in het kort verslag van het gesprek met de wijkwethouder.

BOL-vergadering 9 oktober

De voorzitter heeft Hannie Reuser, de directrice van Jolie, uitgenodigd voor de vergadering van 9 oktober. Na enige discussie wordt besloten op 9 oktober een thema-avond te houden over kinderopvang in Lunetten. Ook de leiding van Ludens, de directeuren van de basisscholen en Bert van der Roest (sportverenigingen) zullen een uitnodiging krijgen.

Bezoek gemeenteraad aan Zuid

Op 14 november brengt de gemeenteraad een bezoek aan wijk Zuid. Mogelijke onderwerpen om ter sprake te brengen: beheer van de openbare ruimte (waaronder ook bomenkap) en de kwestie ?lunchroom?. De voorzitter vraagt de aanwezigen de komende tijd meer punten aan te leveren.

Rondvraag

Pieter vond het stukje in het Stadsblad over het BOL dat meer aan de weg gaat timmeren ?nogal triest?; alsof het BOL de afgelopen tijd niets gedaan heeft en nu pas begint.

Ruud vraagt hoe het staat met de lunchroom. Antwoord: de onderhandelingen met de potentiële verhuurder verlopen stroef, maar het fijne weten we er niet van.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.