BOL notulenNieuws

Notulen vergadering BOL dinsdag 10 april 2007

Notulen vergadering BOL dinsdag 10 april 2007 (concept)

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Micha Stolzenburg (Wijkbureau Zuid), Rob Hendriks (Dienst Stedenbouw van de gemeente), Anny Koenders, Inge Puyman (wijkraad), Abel Perdon, Lou Gast, Ewold Gussenhoven, Bert Bakker, Lou Gast, Ruud Kamp, Ties Bressers, Christien Bolt (notulist tot 21.00 uur), Maarten Brinkman (notulist vanaf 21.00 uur), enkele bewoners

Afmeldingen: Bert van der Roest, Corinne Bekker

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 en geeft het woord aan Louk Welter (secretaris) en Ruud Campman (adviseur) van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Toelichting recreatieproject Laagraven

Louk Welter en Ruud Campman geven aan de hand van een gebiedskaart toelichting op het definitieve ontwerp, de aanbesteding en de planning voor de oplevering van het recreatieproject Laagraven. Het ontwerp voor Laagraven is mede vastgesteld door de landinrichtingscommissie. Bron van inspiratie was onder meer de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het inundatiekanaal loopt langs het plangebied. Op verzoek van de provincie is er ook gedacht aan een ecologische verbindingszone. Het gebied wordt omsloten door kades, veel reliëf. Ter hoogte van de fietsburg over de A12 komt een uitzichtheuvel, hoger dan het fietspad. Het parkeerterrein met een capaciteit van 650 auto?s wordt voor een derde deel permanent. De rest van het terrein wordt voorzien van grasstenen en alleen opengesteld bij topdrukte. Met de verkoop van het zand uit de Zuidplas kan een deel van de inrichting betaald worden. Het bestek is in mei klaar, de aanbesteding volgt direct na de zomervakantie, in oktober start de uitvoering. Er wordt begonnen met de Zuidplas, zodat die als zwemplas voor de zomer van 2008 kan worden opengesteld. Het gereedkomen van de Noordplas is, omdat er gewerkt wordt op kleigrond, mede afhankelijk van het weer. Natte periodes zorgen voor vertraging. Bij de Zuidplas komt een horecavoorziening (bij voorkeur een restaurant) en permanent beheer. De exploitatielast (ca. 60.000 euro per jaar) is de eerste jaren gedekt. Het water is van hoge kwaliteit, want kwelwater uit de Utrechtse Heuvelrug.

Opmerking : namens de tuinders aan de rand van de Zuidplas wordt aandacht gevraagd voor mogelijke overlast in de avonduren.

Antwoord : het gaat hier om dag recreatie (zie ook Maarsseveense Plassen). Er wordt door het recreatieschap toegezien op handhaving in de avond/nachturen..

Opmerking: Sluipverkeer Wayensedijk. Is deze weg af te sluiten ter hoogte van het fietspad?

Antwoord: Over mogelijke afsluiting is overleg geweest met de gemeenten Nieuwegein en Houten. Voor afsluiting is de fruitlobby te sterk gebleken. Er komen nu twee snelheidsbeperkende plateau?s bij de oversteekpunten tussen de Noord- en de Zuidplas.

Opmerking: Er is ruimte genoeg voor een vrijliggend fietspad.

Antwoord: Lijkt niet nodig door aanleg plateau?s.

Opmerking: Mogelijk is de diepte van de Zuidplas (32 meter) interessant voor duikers(verenigingen).

Conclusies BOL-vergadering: Het (sluip)verkeer over de Wayensedijk blijft zorgen baren. Alsnog pleiten voor afsluiting ter hoogte van het fietspad richting Lunetten? De fruitlobby hoeft helemaal niet ver om te rijden. Via de iets verderop gelegen Houtenseweg is men ook snel op de plaats van bestemming. En anders pleiten voor een vrijliggend fietspad, met name in het belang van de vele kinderen die van de plas gebruik zullen gaan maken.

De kaart van het gebied is digitaal te zien op www.lunetten.nl in het bericht over Laagraven van 28 maart jl Voor algemene informatie over het recreatieschap zie www.utrechtserecreatieschappen.com

Vaststellen agenda en vaststellen concept-notulen 13 maart 2007

. Het agendapunt BOL-discussie vervalt. Vervolgens ontstaat enige discussie over de manier waarop dit punt moet terugkomen (telkens een half uur of alles in één avond) De agendacommissie zal hierover, na overleg met Corinne Bekker, die de discussie zal leiden, met een voorstel komen.

. De concept-notulen van de vergadering van 13 maart 2007 worden vastgesteld.

Postlijst

Ten aanzien van de besteding van de RAP-gelden meldt Inge dat de overlast bij de brug nader wordt onderzocht. Tevens wordt gekeken naar de huidige situatie waarin Steve Monsanto de enige jongerenwerker is. Ewold merkt op dat het probleem alleen maar groter is geworden. Inge zegt toe dit nogmaals aan het Wijkbureau en DMO door te geven.

Mededelingen

. Perikelen wijkgezondheidscentrum. De agendacommissie heeft 22 maart een gesprek gehad met tandarts Herber en op 29 maart met directeur De Goede. Op basis van deze gesprekken is een persbericht opgesteld. De vraag is of verdere actie gewenst is. Besloten wordt om via de woningbouwcorporaties de mogelijkheid van ruimte voor een tandartsenpraktijk in de wijk te onderzoeken. Inge zal deze kwestie in de Wijkraad inbrengen. De rol van het BOL in de tandartsenkwestie zal nader bekeken worden.

. Maarten van Deursen van Natuur- en Milieucommunicatie heeft het BOL uitgenodigd zijn volgende vergadering, 8 mei, in de stadsboerderij te houden. Iedereen vindt het een goed idee. Christien zal het doorgeven.

. Sluiting publieksfunctie politiebureau Tolsteeg. Wim van den Brink heeft ingesproken. Bert van de Roest blijft zich zorgen maken. De kwestie komt op de wijkavond aan de orde. De vergadering laat het punt over aan de voorbereidingsgroep van de wijkavond.

. Oproep om mee te werken aan de 1001 soortendag op 2 juni zal op de website geplaatst worden.

. Er komen zonnebloemen in de voormalige paardenweide in het Beatrixpark

. Oproep om mee te helpen op de Dag van het Park op 27 mei.

Wijkavond Veiligheid

Eerder is offerte gevraagd voor het voorbereiden van de wijkavond (HAH flyers, posters, publiciteit, website, persbericht, programma, voorbereiding) en voor de deskundigheidsbevordering bij BOL medewerkers om de output van zo’n wijkavond te kunnen vergroten. Er zijn twee offertes
binnengekomen. De voorbereidingsgroep heeft gekozen voor Pieter van der Zouwen op basis van relevante ervaring, prijs en kwaliteit. Er is één leefbaarheidbudgetaanvraag ingediend voor beide onderdelen tezamen.
Vooralsnog is deze combi-aanvraag afgewezen. Er is dus allen leefbaarheidbudget toegezegd voor (de voorbereiding van) de avond zelf. Er komt een gesprek met wethouder Giesberts over de subsidie het deel deskundigheidsbevordering. Inge zal informeren of er een beroepsmogelijkheid is tegen het afwijzen van een aanvraag uit het leefbaarheidsbudget.

Op 11 april is er weer een vergadering van de voorbereidingsgroep. Deze heeft intussen van Bestuursinformatie de gegevens uit de nieuwe wijkenmonitor gekregen. Anny, Ewold, Inge, Maarten en Ruud zijn, naast de leden van de voorbereidingsgroep, in ieder geval aanwezig op de avond voor het verrichten van hand- en spandiensten.

Stand van zaken werkgroepen

. Website: Hein heeft aan Geert van de VNL gevraagd een teller op de website van het BOL te zetten. Er komt binnenkort een directe link van de homepage naar de site van het BOL.

. Lucht en Geluid: op11 april is er weer een bijeenkomst.

. Lunetjes: Lunetjes vindt dit jaar plaats op 6 oktober, op dezelfde manier georganiseerd als vorig jaar.

. Wijkdag: op 11 april is de eerste vergadering met de winkeliers. Jo Leenders organiseert samen met Christien weer de BOL-loop. De (verplichte) verkeersregelaars (18 jaar en ouder), zijn afkomstig van de scouting.

Jan Ruys neemt traditiegetrouw het kanovaren voor zijn rekening.

. Dag van het Park (27 mei): de organisatie vraagt de hulp van vrijwilligers.

. Salamanderpoel: geen nieuws.

Actielijst 13 maart

De punten van de actielijst zijn uitgevoerd, behalve:

. Inge zal het vandalisme bij de gymnastiekzalen en de NSO op Goeree aan de orde stellen in de Wijkraad.

. NIRO (winkelcentrum) is onbereikbaar. De vraag of de aanbouw van de snackbar als expositieruimte gebruikt zou kunnen worden blijft dus onbeantwoord,

Rondvraag

Abel vraagt hoe het precies zit met de zonnebloemen in het Beatrixpark Antwoord: dit was een mededeling, geen punt van discussie.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur

Actielijst

. Inge zal nogmaals het probleem van de overlast rond de Lunettenbaan en bij Tankenberg bij het Wijkbureau en DMO naar voren brengen

. De agendacommissie overlegt met Corinne Bakker over de manier waarop de discussie over het BOL gevoerd zal worden

. Inge zal in de Wijkraad de vraag inbrengen de woningbouwcorporaties te vragen in Lunetten naar praktijkruimte voor tandartsen te zoeken.

. Christien zal aan de stadsboerderij doorgeven dat het BOL daar 8 mei graag komt vergaderen

. Inge zal het Wijkbureau vragen of er een beroepsmogelijkheid is bij het afwijzen van leefbaarheidbudget.