BOL notulenNieuws

Notulen vergadering BOL dinsdag 8 mei 2007 (concept) in StadsboerderijKoppelsteede

Notulen vergadering BOL dinsdag 8 mei 2007 (concept) in Stadsboerderij Koppelsteede

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter)Lou Gast, Ewold Gussenhoven, Abel Perdon, Corinne Bekker, Leo Verbon, Wim van den Brink, Christien Bolt, Maarten van Deursen (Natuur- en Milieucommunicatie), Tamira de Pijper (Stadsboerderij Koppelsteede), Maarten Brinkman (notulist)

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en geeft het woord aan Maarten van Deursen, consulent Natuur- en Milieueducatie en Tamira de Pijper, beheerder van Stadsboerderij Koppelsteede. Maarten heet iedereen welkom op de Koppelsteede. Hij schetst de werkzaamheden van de Stadsboerderij, onderdeel van de Dienst Stadswerken: werken aan een duurzame samenleving, mensen in contact brengen met de natuur, bijvoorbeeld door schooltuinen, de wijktuin (waarbij het BOL ook betrokken is geweest), lessen voor leerlingen van de basisschool, tentoonstellingen. Men wil ook iets gaan doen met de Romeinse weg die volgens de stadsarcheologen op het terrein van de Koppelstede heeft gelopen.

Tamira vult aan: we geven lessen voor het basisonderwijs (o.a. over dieren, kaasmaken), maar er zijn ook activiteiten voor volwassenen, zoals een cursus dierenfotografie, de vroege vogelwandeling. In de toekomst wil men meer (natuurlijke) speelmogelijkheden voor (jonge) kinderen. De Koppelsteede fungeert ook incidenteel als trouwlocatie. Op 9 juni vindt de eerste trouwerij plaats, de ceremonie is in de stal. Er zit groei in het allochtone publiek, dat vaak erg geïnteresseerd is in tuinieren.

Christien adviseert contact op te nemen met de redactie van lunetten.nl voor regelmatige berichtgeving over de activiteiten van de Koppelsteede. Corinne wijst erop dat ook Hoograven een website heeft. Wim suggereert via infrarode luchtfoto?s de Romeinse weg op te sporen; dan weet je zeker waar deze gelegen heeft. Op een vraag van Lou bevestigen Maarten en Tamira dat de zaal van de Koppelsteede ?s avonds voor de wijk beschikbaar is, gratis voor bewonersverenigingen.

BOL-Breinstorm ? voorbij rood en groen

Onder leiding van Corinne wordt gediscussieerd over de rol van het BOL, waarbij we ons concentreren op de rode en groene hoofdpunten, communicatie en het aantal vrijwilligers.

De vergadering gaat uiteen in twee groepen, een over communicatie en een over vrijwilligers.

Lou doet verslag over ?communicatie?: intern is communicatie – al is niet iedereen het hiermee eens ? nauwelijks een probleem. Extern zou de communicatie beter kunnen. Waarschijnlijk is de belangrijkste opgave bewoners uit te dagen hun behoeften kenbaar te maken. Abel: de enquête van vorig jaar was goed, een voorbeeld van hoe het moet.

Lou beklemtoont dat transparantie in de communicatie van groot belang is, de verantwoording tegenover bewoners van Lunetten, bijvoorbeeld over overleg met de gemeente.

Wim doet verslag over ?vrijwilligers?: het aantal deelnemers aan de vergaderingen neemt niet af. Bij speciale opdrachten, bij het op touw zetten van acties en het organiseren van wijkavonden is het wel een probleem voldoende mensen te vinden, een verschil tussen ?brede? en ?diepe? vrijwilligers. De meeste actieve BOL-lers, constateerde de groep, wonen in Lunetten Noord, hebben een eigen huis en zijn hoger opgeleid.

Een gebrek aan tijd speelt een rol, maar ook gebrek aan kennis: als club van vrijwilligers kunnen we niet overal verstand van hebben. Zou je als BOL een deskundige kunnen inhuren?

Corinne, die de samenvattingen en opmerkingen heeft genoteerd, zal enkele punten op papier zetten.

Nieuw Utrecht

Het BOL ontving van de Vereniging Nieuw Utrecht (NU) een document, Kansen voor Lunetten. NU gaat ?aan de slag met de toekomst van de wijk Lunetten? en ziet ?volop kansen voor vernieuwing?. De vereniging wil hierover met het BOL van gedachten wisselen.

Wim van den Brink heeft een kritische reactie geschreven, hij ziet veel gevaren in de plannen van NU. Het BOL heeft bovendien het INBO-rapport al. Maarten is het helemaal eens met de reactie van Wim; het is NU vooral te doen het groen in de wijk te gelde te maken, hoogbouw neer te zetten en doorgangswegen aan te leggen. Wim adviseert het BOL om wel op de uitnodiging van NU in te gaan, om te horen wat hun plannen zijn. Niet in de BOL-vergadering, maar in een kleiner verband. Op basis daarvan kunnen we dan beslissen, hoe we verder met dit initiatief omgaan. Een uitnodiging van de vereniging voor een gesprek wordt afgewacht.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur.

Actielijst 8 mei en 10 april

. Corinne zal enkele punten uit de ?breinstorm? over het BOL op papier zetten

. Inge zal nogmaals het probleem van de overlast rond de Lunettenbaan en bij Tankenberg bij het Wijkbureau en DMO naar voren brengen

. Inge zal in de Wijkraad de vraag inbrengen de woningbouwcorporaties te vragen in Lunetten naar praktijkruimte voor tandartsen te zoeken.

. Inge zal het Wijkbureau vragen of er een beroepsmogelijkheid is bij het afwijzen van leefbaarheidbudget.