BOL notulenNieuws

Notulen vergadering BOL van dinsdag 20 november 2007

Notulen vergadering BOL van dinsdag 20 november 2007 (concept)

Aanwezig: Hein van Kruysdijk, Bert van der Roest, Abel Perdon, Lou Gast, Bert Bakker, Ewold Gussenhoven, Ties Bressers, Ruud Kamp, Baukje Groenendijk, Pieter van der Zouwen, Christien Bolt, Hessel Sikkema, Maarten Brinkman (notulist)

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en deelt mee dat Marianne Coopmans, in verband met ziekte heeft afgezegd. Zij komt een volgende keer. De voorzitter zal haar opnieuw uitnodigen.

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld, met toevoeging van het punt ?Jolie?.

Mededelingen

Ties deelt mee dat de subsidie voor 2008 is toegekend. De voorzitter voegt hieraan toe dat er nieuwe, enigszins onduidelijke criteria voor toekenning zijn. Hij zal bij de Wijkraad informeren naar de nieuwe regels.

 

Resultaat van het bezoek van de gemeenteraad aan Zuid

Er is nog geen verslag van het bezoek van de gemeenteraad aan wijk Zuid op 14 november. Ten aanzien van de lunchroom, een van de punten die het BOL naar voren heeft gebracht, kan de gemeente niets doen. Dit is een kwestie van vrij ondernemerschap.

Afronding deskundigheidsbevordering

Pieter doet verslag van zijn werkzaamheden:

. Voorbereiden en leiden van de wijkavond over veiligheid;

. Voorbereiden en leiden van de vervolgavond over veiligheid;

. Opzetten van de werkgroep Veiligheid;

. Activeren van de werkgroep Lucht en Geluid;

. Voorbereiden en leiden van de thema-avond over kinderopvang en het verzorgen van beeldmateriaal voor deze avond;

. Adviseren over reorganisatie van het BOL;

. Begeleiden van de kerngroep;

. Adviseren over interactieve website;

Pieter zal de werkgroep Lucht en Geluid nog begeleiden bij de voorbereiding van de thema-avond van 11 december.

De neerslag van al deze ervaringen zal ?een soort handboek voor bewoners voor bewonersorganisaties? opleveren.

Lou vraagt of een en ander tot verbetering heeft geleid: welke deskundigheid is bij wie bevorderd? Pieter wijst op enkele concrete punten, waaronder het advies aan de werkgroep Lucht en Geluid een thema-avond te houden.

Het evaluatierapport aan de wethouder zal de volgende keer aan de orde komen. In januari zal de kwestie of de structuur kerngroep/BOL-plenair/thema-avond werkt aan de orde komen.

Kwestie bomenkap Filippijnen en Vesuvius

Ewold licht de problematiek van de bomenkap toe. Op de avond met de gemeenteraad is deze kwestie ook ter sprake gekomen. Berry Verschoof heeft laten weten dat de wethouder de velvergunningen voorlopig heeft ingetrokken. Christien heeft contact gehad met Dymph Kanne van Wijkmilieupunt Zuid. Besproken is om Berry te vragen naar een overzicht van problemen met de wortelopdruk in Lunetten. De voorzitter stuurt de reactie van Berry Verschoof op de kritiek op het vellen naar de redactie van de website.

Bestrijding graffiti

Hessel licht zijn plan ter bestrijding van graffiti toe. Hij wil meer aandacht voor het realiseren van beleid dat er eigenlijk al is: een betere afwerking van kaal beton, bestand tegen vandalisme. Hij heeft met de Wijkraad gesproken over zijn plan iets te doen naar het idee van Lunetjes. Het zou vooral om het verwijderen van ?tagging? moeten gaan. Hij vraagt of het BOL er voor voelt hiervan een project te maken. Een voorbeeld is het witten van de fietstunnel tussen Tolsteeg en de Watervogelbuurt.

Bert van der Roest licht het beleid van de gemeente toe. In januari komt er een proef met een meldnummer voor graffiti; op meldingen wordt verplicht gereageerd.

Besloten wordt dat Hessel, na afstemming met de gemeente ? die voor materiaal zorgt -, een datum prikt en een oproep doet voor deelname aan de verfdag.

Jolie

Hein en Christien overleggen 21 november met Jolie en zullen daarbij de punten die het BOL in de brief aan de gemeente naar voren heeft gebracht aan de orde stellen.

Kerstdiner

Gekozen wordt voor een diner samen met VNL. Christien informeert bij de cateraar of het menu in buffetvorm wordt geleverd en of een Italiaans/Franse combinatie mogelijk is.

Pieter stelt een nieuwjaarsreceptie voor alle Lunettense groepen voor. Hierover wordt nog geen besluit genomen.

Stand van zaken werkgroepen

. Lucht en Geluid verzorgt op 11 december een thema-avond

.Veiligheid moet nog bijeenkomen

. Lunetjes/Wilgenknot: geen nieuws

. Salamanderpoel komt binnenkort weer bijeen

Rondvraag

Pieter meldt, ten aanzien van de BOL-website, de keuze voor een technisch systeem, waarbij de website op een gemakkelijke manier gevuld kan worden. De vraag is nog of dit onder www.lunetten.nl moet komen. Hierover moet nog een besluit worden genomen.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur.

Actielijst

. Hein nodigt Marianne Coopmans opnieuw uit voor een BOL-vergadering.

. Hein informeert bij de Wijkraad naar de nieuwe criteria voor het toekennen van subsidie.

. Christien neemt contact op met Berry Verschoof over overzicht wortelopdruk.

. Hein stuurt de reactie van Berry Verschoof op de kritiek op het vellen naar de redactie van de website.

. Hessel neemt, na overleg met de gemeente, het initiatief voor het organiseren van een schilderdag.

. Hein en Christien overleggen 21 november met Jolie

. Christien informeert bij de cateraar of het menu in buffetvorm wordt geleverd en of een Italiaans/Franse combinatie mogelijk is.