Nieuws

Modernisering Musketon 5

Verslag van de wijkavond 14 november 2019

De wijkavond van 14 november 2019 was een avond over samenwerken en vertrouwen voor de toekomst van de Musketon. Maar niet over “gouden randjes en marmeren blaadjes in de theaterzaal”, zoals BOL voorzitter
en lid van de Musketon Gebruikersraad Hein van Kruijsdijk gekscherend opmerkte.
Over het samenwerken van bewoners en gebruikers dat ertoe heeft geleid dat er een duidelijk signaal is afgegeven aan het college van B&W, waardoor twee wethouders (drie inclusief het gesprek met wijkwethouder Lot van Hooijdonk) eerder dit jaar kwamen luisteren naar onze zorgen. Over het samenwerken
waardoor we met z’n allen met twee procesbegeleiders aan de slag gingen om onze wensen en noden op te stellen in een functioneel Programma van Eisen. Daarin staat nu wat wij gebruikers en bewoners nodig hebben om de alle activiteiten door te laten gaan, zodat ook de architect weet wat we functioneel nodig hebben om deze functies als sociaal kapitaal voor de wijk te behouden.
Door het samenwerken werd er naar ons geluisterd. En dat is hoe we ook het beste zorg kunnen dragen voor een Musketon voor alle gebruikers en bewoners van Lunetten en Utrecht Zuid: gezamenlijk en goed georganiseerd.

Deze wijkavond werd door de Musketon Gebruikersraad en het Bewoners Overleg Lunetten georganiseerd onder het motto ‘Samen Musketon’ en stelde de centrale vraag: “Hoe gaan we onszelf vertegenwoordigen tijdens de modernisering van de Musketon.”

Vijfentwintig vertegenwoordigers van de diverse gebruikers(groepen) van de Musketon konden aanwezig zijn die avond, zo ongeveer de helft van de naar
schatting vijftig kerngebruikers. Een aantal anderen hadden hun visie gedeeld per email. Zo werd bijvoorbeeld de visie van TeamFlex tijdens het overleg voorgelezen.
Al spoedig kwam het gesprek op vertegenwoordigers uit de diverse groepen die de wijk Lunetten rijk is. Geconcludeerd werd dat we moeten streven naar vertegenwoordigers vanuit diverse leeftijdscategorie, interessegebieden en culturele achtergronden, waarbij betrokkenheid bij de Musketon voorop staat. Verder laten we de zone verdeling A, B,C en D uit het Programma van Eisen los, maar gaan we gezamenlijk zorgdragen voor een representatief team dat zich zone- en groep overstijgend in kan zetten.

Het doel van ‘Samen Musketon’ is goed georganiseerd en gezamenlijk optreden in de coproductie met de gemeente van het welzijnsdeel. Bij veel aanwezigen leeft echter de behoefte om nog veel verder te gaan met de samenwerking en deze breder te trekken. De huurders van de andere delen zijn er immers ook van en voor bewoners van Lunetten. Zo maken we allemaal gebruik van het gezondheidscentrum, de apotheek, het buurtteam en de bibliotheek. Om het een integraal gebouw te maken voor de hele wijk, zou het dus goed zijn
om te onderzoeken of het mogelijk is om een coproductie aan te gaan tussen bewoners en huurders voor het hele pand. Juist omdat er dan zo’n mooie wisselwerking kan ontstaan. ‘Samen Musketon’ wil zich daarom in
gaan zetten om ook met de andere huurders in coproductie te gaan, zodat de Musketon een multifunctionele accommodatie wordt voor zoveel mogelijk bewoners.
De wens van de gebruikers om samen op te trekken werd gaande de avond bevestigd en we zijn overeengekomen dat we de vertegenwoordiging vorm gaan geven middels een team. Een team van vertegenwoordigers, dat constructief en groep overstijgend zal handelen en daarbij ondersteund zal worden door een neutrale procesbegeleider. Een team van vijf tot zeven (precieze aantal ligt nog niet vast) betrokken mensen dat actief en transparant blijvend zal informeren en raadplegen via (offline) vergaderingen maar ook via het digitale participatieplatform ‘Samen Musketon’. De afgevaardigden zullen zich laten bijstaan door bewoners/gebruikers met specifieke competenties /(ervarings) deskundigheid, zodat er ook rekening kan worden gehouden met de specifieke belangen van bijvoorbeeld kwetsbare groepen. Te denken valt aan breed
opgezette werkbijeenkomsten waarin iedereen die interesse heeft in of belangen heeft bij het onderwerp zich kan laten informeren en inbreng kan leveren. Zo treffen we een balans tussen platte participatie en werkbare teams van vertegenwoordiging.

Verslagen en documenten worden gedeeld op het online platform, maar zullen ook offline beschikbaar worden gesteld, zodat de informatie voor alle geïnteresseerden toegankelijk is. Ook dient er continuïteit in het contact
te zijn: regelmatig interactie met de gebruikers, informerend maar ook raadplegend.
Op donderdagavond 12 december zullen we weer bij elkaar komen in de Musketon om samen met jullie, de gebruikers en bewoners van de wijk, zo’n team samen te stellen.
Dit team willen we graag samenstellen uit mensen die zich verbonden voelen door en met de Musketon, die bereid zijn om de komende 1,5 jaar actief en transparant te blijven communiceren met de diverse betrokkenen, en in staat zijn zich constructief en groep overstijgend in te zetten voor een gemoderniseerd
Musketon voor iedereen.
Draag jezelf, of iemand anders voormiddels een e-mail aan SamenMusketon@gmail.com of per post aan:
Musketon Gebruikersraad p/a De Musketon Hondsrug 19 5324 BP Utrecht.
De sluitingsdatum is 6 december 2019 19:00 uur, zodat de gebruikersraad er voor kan zorgen dat alle kandidaten uitgenodigd kunnen worden om zichzelf op 12 december voor te komen stellen en hun motivatie te delen.
Behoefte aan meer informatie: Het definitieve Programma van Eisen, de geluidsopname van de bijeenkomst,
en andere relevante documenten zijn terug te vinden op de projectpagina van Samen Musketon:
https://lunetten.nl/project/6412/samen-musketon-
Nog vragen of opmerkingen aan de gebruikersraad? Op zondag 24 november zullen Hein, Robert Jan en Maaike
van 14:00-16:30 uur aanwezig zijn tijdens de ‘Lazy Sunday’ in de Musketon om vragen te beantwoorden.

De gebruikersraad van de Musketon:
Inge Puyman
Robert Jan de Boer
Hein van Kruijsdijk
Maaike de Vos