BOL notulenNieuws

Notulen vergadering BOL 30 mei 2006 (concept)

Notulen vergadering BOL 30 mei 2006 (concept)

Aanwezig: Hein van Kruysdijk (voorzitter), Ruud Kamp, Dennis Doorzon (wijkagent), Henk Frings, Lou Gast, Ewold Gussenhoven, Ties Bressers, Hessel Sikkema, Abel Perdon, Bert Bakker, Alie Stelte, Inge Puyman, Pieter van der Zouwen, Maarten Brinkman (notulist)

Afmeldingen: Christien Bolt, Anny Koenders, Lia Oosterwaal

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet in het bijzonder wijkagent Dennis Doorzon welkom. Ed Plekkenpol, de andere wijkagent, is verhinderd.

Vragenuurtje met de wijkagent

Dennis Doorzon stelt zich voor en gaat vervolgens in op de vragen die de wijkagenten tevoren per e-mail zijn voorgelegd.

Dennis, die eerder wijkagent in Hoograven was, heeft geconstateerd dat een van de jeugdgroepen uit Hoograven zich aan het vermengen is met jongeren uit Lunetten. Het is de vraag hoe zich dit verder zal ontwikkelen.

Reacties op de vragen:

Vraag 1. De wijkagenten hebben in hoofdzaak een coördinerende taak in de wijk. De effectiviteit van de inzet van de verschillende politie-onderdelen zou daardoor verbeteren. Is deze functie nog steeds zo, en zo niet, wat is er dan veranderd, en met welk doel? In samenhang hiermee: is het bij iedereen dan voldoende duidelijk, dat wijkagenten slechts een indirecte, op de achtergrond uitgevoerde taak hebben, en dat het dus geen zin heeft ze te zien als een soort surveillerende politieagent in de wijk?

De taak van de wijkagenten is in hoge mate ?opsporingsgerelateerd? (i.v.m. prestatiecontracten) Ze moeten op een laagdrempelige wijze surveilleren en fungeren als een eerste aanspreekpunt in de wijk.

Vraag 2. Zijn de wijkagenten door burgers of burgerorganisaties rechtstreeks bereikbaar, of gaat dit alleen via de algemene politiereceptie? Hebben wijkagenten spreekuren voor inwoners van de wijk? Is er een regelmatige gegevensuitwisseling tussen wijkagenten en inwoners(-organisaties)?

De wijkagenten zijn niet rechtstreeks, maar wel indirect bereikbaar. Bewoners kunnen worden doorgeschakeld naar de wijkagent. Het spreekuur in Lunetten is destijds afgeschaft omdat de belangstelling minimaal was. In overleg zou het weer kunnen worden ingevoerd. Er vindt een regelmatige uitwisseling van gegevens plaats in bijvoorbeeld KVO, MIL en op aanvraag (bij bepaalde problemen in een buurt)

Vraag 3. Kan duidelijk worden gemaakt of, en op welke wijze, organisaties van inwoners de taken van de wijkagenten kunnen ondersteunen en vergemakkelijken? Waar zouden hun activiteiten eerder tot belemmering van deze werkzaamheden leiden?

Bewoners- en bewonersorganisaties kunnen zeker een taak hebben. Bewoners kunnen scherper, oplettender zijn. Bij meldingen is de politie geholpen met bijvoorbeeld kledingsignalementen. De politie is zeer gediend met een grotere verklaringsbereidheid van burgers.

Vraag 4. Gelet op de duidelijke wens van inwoners (zie verkiezingsstukken) om betere (c.q. strengere) handhaving van de regels te zien: hebben de wijkagenten kennis genomen van deze wensen? Aangezien deze wensen betrekking hebben op verschillende vlakken van het politiewerk – verkeersregels, verkeersveiligheid, parkeerovertredingen, honden – op alle tijden van de dag, zouden de wijkagenten bereid zijn zich daarmee bezig te houden? Vallen ook de veelvuldige klachten over vervuiling, zijnde het werk van de reinigingspolitie, binnen het invloedsveld van de wijkagent? Zijn zij ook van mening, dat daarbij kleinschaligere acties, over een langere tijd uitgevoerd, uiteindelijk meer effect – maar waarschijnlijk wel minder publiciteit – opleveren dan een enkele spectaculaire onderneming?

De politie moet prioriteiten stellen. Bepaalde zaken, zoals verkeersoverlast, zijn uitbesteed aan bijzondere opsporingsambtenaren (boa?s), die direct onder de gemeente vallen.

Vraag 5. De politici brachten bij de verkiezingen ook een aantal malen het “elkaar aanspreken op”-principe naar voren. Even daargelaten of dit het afschuiven van verantwoordelijkheden betreft: hoe denken de wijkagenten dat inwoners daaraan het beste vorm kunnen geven? Zijn er voorbeelden beschikbaar van juiste en onjuiste technieken? Kan erover eventueel voorlichting worden gegeven? Hoe vermijdt men het ontstaan van agressie? Is iedereen wel in staat dit te doen? Wat valt er over wraaknemingen te berichten? En vooral, wat zijn de resultaten ervan op kortere en langere termijn, in deze gemeente en in andere waar men ermee heeft gewerkt, aangenomen dat de wijkagenten een bredere kijk op deze kwestie hebben? Wanneer is het tijd de zaak toch over te dragen aan de politie?

Het optreden van de politie is opsporingsgerelateerd. Bij meldingen wordt er, meer dan in het verleden, verder doorgevraagd: heeft men zelf wel voldoende gedaan? Kan de burger het niet zelf, dan is het een zaak voor de politie, bijvoorbeeld als de situatie bedreigend is. Anders is het geen prioriteit. Jongeren in Lunetten zijn over het algemeen wel aanspreekbaar, beschikken doorgaans over andere waarden en normen dan groepen uit Hoograven. De jongerenproblematiek is in eerste instantie een zaak voor welzijn, de jongerenwerker, JOS. De politie moet in de eerste plaats ?boeven vangen?; welzijnstaken hebben geen prioriteit. De politie heeft overigens een goed contact met de jongerenwerkers.

Acties die tegenover geluidsoverlast en vandalisme van jongeren gesteld kunnen worden zijn afhankelijk van meldingen door burgers. Als deze feiten niet in het systeem te zien zijn, wordt er niets aan gedaan. ?Melden dus!? luidt het dringende advies van Dennis.

Dennis laat kaarten van wijk Zuid rondgaan waarop inbraken in woningen en auto?s zijn aangegeven. Na veel inbraken in boxen is er nu weer een beweging in de richting van woninginbraken. Inbrekers beschikken tegenwoordig over apparatuur, waarmee ze kunnen horen of ergens een laptop aanstaat. Uitzetten dus, wanneer je niet thuisbent.

Dennis beantwoordt vervolgens nog enkele vragen uit de vergadering.

De camera?s in het winkelcentrum zijn geïnstalleerd op initiatief van de KVO.

Lou snijdt het probleem van brommers op het Ravelijnpad aan. Dennis: melden en als er veel meldingen komen ondernemen we actie.

Hessel laat een serie foto?s zien om aan te tonen hoe ernstig het hier en daar gesteld is met het vandalisme en ander vormen van verloedering in de wijk. Dennis: veel van deze gevallen moeten aan het Wijkbureau worden gemeld.

De voorzitter bedankt Dennis tenslotte namens de vergadering voor he beantwoorden van de vragen.

Vaststellen agenda en concept-notulen 25 april 2006

De agenda wordt vastgesteld.

Notulen 25 april 2006: punt spoorverdubbeling: Sandra Blok is van Grond verwerving en Juridische zaken.

Punt recreatiegebied Laagraven, onder Kennismaking met Micha Stolzenberg:Inge meldt dat het Wijkbureau en de Wijkraad ten aanzien van de plannen de vinger aan de pols houden.

De concept-notulen van 25 april 2006 worden vervolgens vastgesteld.

Mededelingen

. Inge wijst op het RAP, het Rapid Action Point, dat sinds kort actief is. Via het RAP, waarin de Wijkraad is vertegenwoordigd, zijn snelle interventies mogelijk. Als er op het gebied van welzijn punten zijn die voor een snelle interventie in aanmerking komen ? bijvoorbeeld het opzetten van een ouderennetwerk – kunnen die bij het Wijkbureau gemeld worden.

. Het voetbalveld tussen Tirol en De Passie kan niet gebruikt worden omdat het erg ongelijk en drassig is en het vol met hondenpoep ligt. Het Wijkbureau wil er werk van maken en vraagt zich af of BOL en de Groengroep bezwaren hebben tegen draineren, vlak maken en een hek tegen de honden. In de vergadering leven geen bezwaren. De voorzitter stelt voor de Groengroep een voorstel, dat getoetst kan worden aan het Groenbeheerplan, te sturen.

. Henk Willemse is de nieuwe voorzitter van de Wijkraad. Inge is de contactpersoon naar het BOL.

. Hein woonde de tweede informatieavond over de Marokkaanse cultuur bij. Er waren ongeveer 40 aanwezigen. Het ging over jongeren. Als vervolg op de twee avonden is er een uitnodiging tot bezoek aan een moskee op 15 juni om 10.00 uur en op stedelijk niveau komt er een debat. Meer gegevens komen op de website.

. Maarten doet verslag van de bijeenkomst van 10 mei over de problematiek van de NSO in de bouwspeeltuin. Portes Kinderopvang maakt zich, anders dan kort geleden nog het geval leek, sterk voor het voortbestaan van de NSO in de bouwspeeltuin. Het nieuwe bestemmingsplan staat een NSO op die locatie toe en de GG&GD heeft geen punten gesignaleerd die een onmiddellijke sluiting noodzakelijk maken. De komende tijd moet er – daar komt het op neer – naar geld worden gezocht om nieuwbouw te realiseren. Maarten gaat naar de volgende bijeenkomst, op 1 juni

Activiteitenplanning

Het brainstormgroepje van Anny, Hein, Pieter en Ties heeft bekeken wat er op de wijkavond allemaal aan de orde is geweest en heeft dat in een matrix ondergebracht. Pieter: zie die matrix als een instrument bij de discussie over de aanpak van de zaken die in de wijk spelen. Vervolgens ontstaat er een uitgebreide discussie over de beste aanpak. Tenslotte wordt besloten dat het brainstormgroepje de lijst enigszins zal vereenvoudigen en comprimeren. De lijst zal, met een toelichtend briefje, nogmaals binnen het BOL rondgestuurd worden met daarbij de vraag hem snel in te vullen en terug te sturen. De resultaten worden geïnventariseerd en de lijst zal op de website geplaatst worden met de vraag deze in te vullen en vervolgens ook de vraag of men bereid is mee te helpen om uitvoering te geven aan de items die men als belangrijk aankruist. Wie, welke actie tbv. de website onderneemt is onderwerp van gesprek tussen Lou en Pieter. De resultaten van een en ander kunnen dan aan de orde komen op de wijkavond van oktober, waar, zo is de bedoeling, de nieuwe wijkwethouder, nieuwe raadsleden en vertegenwoordigers van Wijkbureau en Wijkraad aanwezig zullen zijn. Het streven is overigens om nog voor de zomer een bijeenkomst met de nieuwe wijkwethouder te beleggen.

Rondvraag

Inge meldt dat de theaterwerkgroep niet alleen acht cabaretvoorstellingen, maar ook vier zondagmiddagconcerten heeft geprogrammeerd,

Alie merkt op dat er de laatste tijd weinig over Lunetten in het Stadsblad staat. De voorzitter licht toe: Paul Hustinx heeft veel minder ruimte en misschien gebeurt er ook wel minder.

Maarten meldt dat hij op de vergadering van 27 juni niet aanwezig kan zijn en dat dus iemand anders moet notuleren.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur

Actielijst

. Annie en Wim overleggen over het probleem hoe het nieuw opgerichte Platform Ouderen Utrecht Zuid zich verhoudt tot Lunetten Ouderenproof (is blijven staan van vorige actielijst)

. Hein zal de VNL vragen iets over meldingen door burgers aan de politie en over de veranderde taak van de politie op de website te zetten.

. Hein zal de Groengroep voorstellen met betrekking tot het voetbalveldje bij Tirol voorleggen.

. Maarten gaat naar de bijeenkomst over de NSO op 1 juni

. Gecomprimeerde matrix van actiepunten op de website zetten (Lou/Pieter)

. De nieuwe wijkwethouder wordt uitgenodigd voor een bijeenkomst voor de zomervakantie.